I Årstafältets tredje etapp planeras en ny fullstor idrottshall. Bild: AIX arkitekter
I Årstafältets tredje etapp planeras en ny fullstor idrottshall. Bild: AIX arkitekter
Projekt Planerat

Årstafältet etapp 3: 450 bostäder, skola och idrottshall

Östberga

I projekt Årstafältets tredje etapp planerar staden drygt 450 nya lägenheter, en F-9-skola, en idrottshall och butikslokaler. Detaljplanen är antagen av stadsbyggnadsnämnden.

Projektfakta

Drygt 450 lägenheter, en ny grundskola och en ny idrottshall

Förslaget har omarbetats sedan samrådet 2017 och innehåller nu lite mer än 450 lägenheter, en F-9-skola för cirka 900 elever, två förskolor med sammanlagt 10 avdelningar, en idrottshall och verksamhetslokaler.

Ett viktigt mål för etapp 3 (och för övriga Årstafältet) är att skapa en levande och trevlig stadsmiljö. Gatorna planteras med träd och byggnaderna utmed huvudgatan får lokaler för butiker och service i bottenvåningarna. Gatan utmed parken blir en del av ett sammanhängande stråk som sträcker sig runt den nya parken.

Bostäderna får gårdar med plats för utevistelse och småbarnslek. Även taken kommer till viss del att användas för terrasser och odling.

Årsta Golf ligger delvis inom etapp 3 och påverkas därmed av byggplanerna. I december 2018 gav exploateringsnämnden i uppdrag till förvaltningen att utreda hur Årsta golf kan flyttas och inrymmas inom området. I det arbetet har förvaltningen förutsatt att mängden bostäder inte får påverkas. För att inte påverka den tillgängliga friytan per invånare och inte skapa barriärer kan en mer komprimerad golfanläggning bibehållas i någon del av Årstafältet eller i närheten. Slutligt beslut om exakt vad som händer med golfverksamheten kommer längre fram.

Byggaktörer

De byggaktörer som deltar i arbetet med detaljplanen är Svenska Hus i Stockholm AB, Olov Lindgren AB och Fortis Fastigheter AB. Skolfastigheter i Stockholm AB planerar F-9-skolan och förskolan. Fastighetskontoret ansvarar för att planera idrottshallen.

Tidplan

Detaljplanen var på samråd under 2017 och på granskning i september 2020. Planen väntas antas i kommunfullmäktige under 2022. 

Vi kommer löpande att uppdatera här på hemsidan när det finns mer detaljerade tidplaner för exempelvis byggstarter för bostäder och färdigställande av olika delar i projektet.

Den övergripande tidplanen för byggandet i etappen är just nu: 2022-2027.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Bilder

Bostadskvarter. Bild: Bergkrantz arkitekter & Vera arkitekter
Bostadskvarter. Bild: Bergkrantz arkitekter & Vera arkitekter
Bostadskvarter. Bild: Esencial arkitekter & Arkitema arkitekter
Bostadskvarter. Bild: Esencial arkitekter & Arkitema arkitekter
Bostadskvarter. Bild: BAU
Bostadskvarter. Bild: BAU
Skolan. Bild. Cedervall arkitekter.
Skolan. Bild: Cedervall arkitekter.
Ungefärligt detaljplaneområde markerat i lila.
Ungefärligt detaljplaneområde markerat i lila.

Bilder och nyhetsbrev

Läs mer om projekt Årstafältet

Kontakt

Helena Insulander

Projektledare, exploateringskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad