dcsimg
Nya bostäder vid Finlandsgatan Akalla detaljplan Saima 1
Förslag på utveckling av detaljplan Saima 1 m fl vid Finlandsgatan.
Projekt Planerat

Nya bostäder och levande stadsmiljö vid Finlandsgatan

I förslaget för detaljplan Saima 1 m fl ingår cirka 1400 nya bostäder, verksamheter, park, skola, idrottshall och förskolor samt att omvandla Finlandsgatan till en attraktiv och levande stadsgata.

Projektfakta

Så ser förslaget ut i korthet

Syftet med detaljplan Saima 1 m fl är att göra ett tillägg till stadsdelarna Akalla och Husby med nya bostäder, skola och förskolor som ska skapa en långsiktigt hållbar, attraktiv och levande stadsmiljö. Projektet bedöms kunna skapa cirka 1400 bostäder. Idag uppvisar området få stadskvaliteter. Målet är att omvandla Finlandsgatan till en grönskande stadsgata där människor vill bo, arbeta, vistas och mötas.

Förslaget innebär att stadsgatan utformas som ett attraktivt offentligt rum med en framkomlig och säker stadstrafik med gång, cykel och bil. Utvecklingen av området kring Finlandsgatan innebär en ny typ av stadsmiljö för Akalla med till exempel byggnader som vänder entréer och lokaler mot gatan och slutna kvarter som ger tydligare gränser mellan privat och offentligt. Inom det befintliga arbetsplatsområdet kan delar av kontorsbyggnaderna eventuellt omvandlas eller rivas för att skapa fler bostäder.

Målsättningen är också att förlänga Norgegatan till Hanstavägen för att undvika genomfartstrafik på Finlandsgatan och att se över en förlängning av Nystadsgatan norrut. De befintliga parkeringsgaragen ersätts med nya bostadshus eller kläs in med bostäder.

Inriktningen för den nya bebyggelsen föreslås främst vara slutna eller delvis slutna kvarter med tydliga gränser mellan privat och offentligt. Projektet ska också skapa förutsättningar för Sveaborgs backe att utvecklas till en trivsam park.

Tidplan:

Start-PM

December 2018

Samråd

Tredje kvartalet 2020

Granskning

Fjärde kvartalet 2021

Antagande

Våren 2022


Projektets byggaktörer:

 

  • A – ByggVesta AB, cirka 325 bostadsrätter och 75 hyresrätter.
  • B – Brabo Stockholm AB, cirka 200 bostadsrätter och 50 hyresrätter.
  • C – Veidekke Eiendom AB, cirka 200 bostadsrätter och 50 hyresrätter.
  • D – Folkhem Trä AB, cirka 100 bostadsrätter.
  • E och F – Svenska bostäder, cirka 400 hyresrätter.
  • G och H – Sisab, skola, idrottshall och förskola.
  • IJ och K – Fastpartner AB, handel, hotell och vårdboende.

Dialog med närboende

Stockholms stads enkät för området kring Finlandsgatan

Under sex veckor i februari och mars 2020 genomfördes enkäten om området vid Finlandsgatan i Akalla och Husby som planeras att omvandlas med nya bostäder, skola och förskolor. Syftet var att samla in kunskap om hur området kring Finlandsgatan används idag, vilka platser som anses värdefulla och vilka problem eller brister som kan finnas här. Svar som sedan kan användas i planeringen av förslaget. Enkäten avslutades 29 mars 2020.

Kortfakta om enkäten

Antal svarande: 305

Antal besökare totalt inklusive de som inte svarat på något: 1235

Totalt antal svar: 2552

Totalt antal placeringar av platser och färdvägar på karta: 698

Enkätenutgör ett av flera underlag för den fortsatta planeringen av upprustning och utformning av allmänna platser kring det blivande bostadsområdet.

Sammanfattning av enkätsvaren.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tobias Gunnarsson

Projektledare, exploateringskontoret

Julia Nedersjö

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad