dcsimg
Nya bostäder och levande stadsmiljö vid Finlandsgatan
Förslag på utveckling av området vid Finlandsgatan.
Projekt Planerat

Nya bostäder och levande stadsmiljö vid Finlandsgatan

I förslaget ingår cirka 1400 nya bostäder, verksamheter, park, skola, idrottshall och förskolor samt att omvandla Finlandsgatan till en attraktiv och levande stadsgata.

Projektfakta

Så ser förslaget ut i korthet

Syftet med detaljplanen är att göra ett tillägg till stadsdelarna Akalla och Husby med nya bostäder, skola och förskolor som ska skapa en långsiktigt hållbar, attraktiv och levande stadsmiljö. Projektet bedöms kunna skapa cirka 1400 bostäder. Idag uppvisar området få stadskvaliteter. Målet är att omvandla Finlandsgatan till en grönskande stadsgata där människor vill bo, arbeta, vistas och mötas.

Förslaget innebär att stadsgatan utformas som ett attraktivt offentligt rum med en framkomlig och säker stadstrafik med gång, cykel och bil. Utvecklingen av området kring Finlandsgatan innebär en ny typ av stadsmiljö för Akalla med till exempel byggnader som vänder entréer och lokaler mot gatan och slutna kvarter som ger tydligare gränser mellan privat och offentligt. Inom det befintliga arbetsplatsområdet kan delar av kontorsbyggnaderna eventuellt omvandlas eller rivas för att skapa fler bostäder.

Målsättningen är också att förlänga Norgegatan till Hanstavägen för att undvika genomfartstrafik på Finlandsgatan och att se över en förlängning av Nystadsgatan norrut. De befintliga parkeringsgaragen ersätts med nya bostadshus eller kläs in med bostäder.

Inriktningen för den nya bebyggelsen föreslås främst vara slutna eller delvis slutna kvarter med tydliga gränser mellan privat och offentligt. Projektet ska också skapa förutsättningar för Sveaborgs back att utvecklas till en trivsam park

Tidplan:

Start-PM

December 2018

Samråd

Tredje kvartalet 2020

Granskning

Fjärde kvartalet 2021

Antagande

Våren 2022


Projektets byggaktörer:

 

  • A – ByggVesta AB, cirka 325 bostadsrätter och 75 hyresrätter.
  • B – Brabo Stockholm AB, cirka 200 bostadsrätter och 50 hyresrätter.
  • C – Veidekke Eiendom AB, cirka 200 bostadsrätter och 50 hyresrätter.
  • D – Folkhem Trä AB, cirka 100 bostadsrätter.
  • E och F – Svenska bostäder, cirka 400 hyresrätter.
  • G och H – Sisab, skola, idrottshall och förskola.
  • I, J och K – Fastpartner AB, handel, hotell och vårdboende.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tobias Gunnarsson

Projektledare, exploateringskontoret

Julia Nedersjö

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad