Illustration av ny bebyggelse vid Finlandsgatan.
Illustration av ny bebyggelse vid Finlandsgatan.
Projekt Planerat

Nya bostäder och levande stadsmiljö vid Finlandsgatan

Akalla

I samrådsförslaget ingår cirka 1780 bostäder, tre förskolor, en skola, idrottshall och byggnader för handel, kontor, service och samlingslokaler i Akalla och Husby. Just nu bearbetas förslaget inför granskning som är det sista tillfället att lämna synpunkter.

Projektfakta

Målet med detaljplanen Saima 1 med flera är att möjliggöra nya bostäder, förskolor, verksamheter och skola i Akalla och Husby. Förslagets syfte är även att tillföra stadskvalitéer i området och att integrera den nya bebyggelsen vid Finlandsgatan och Norgegatan samt omvandla gatorna till stadsgator där människor vill bo, arbeta, vistas och mötas.

Tillsammans med utvecklingen längs med Hanstavägen i Kista planeras Finlandsgatan att bli ett urbant stråk som syftar till att förstärka, förnya och knyta samman stadsdelarna. I den utvecklingen ingår också planeringen av en ny skola vid Dalhagens bollplan i Husby. För att skapa långsiktiga förutsättningar för stadsliv föreslås lokaler i bottenvåningarna och krav på lokaler på prioriterade platser.

För att skapa en attraktiv och sammanhållen stadsmiljö ställs krav på byggnadernas gestaltning för bland annat färgsättning och material. Bebyggelsestrukturen föreslås att till största delen bestå av slutna kvarter med entréer mot gata och lokaler i bottenvåningar. Närhet till bostäder och verksamheter via det offentliga rummen förväntas skapa befolkade gator och förutsättningar för trygghet.

Ett genomförande av planen ökar befolkningstätheten vilket ger ett bättre underlag för kulturell och kommersiell service. Inom planområdet planeras även offentliga platser och parker. Utformningen av området skapar förutsättningar för trygga och orienterbara vägar för gående och cyklister. Befintliga gång- och cykeltunnlar planeras att ersättas med övergångsställen.


Klicka för att se 3D-modellen. Till vänster ser du hur du kan navigera med hjälp av muspekaren.

Tidplan:

 • Start-PM: december 2018
 • Samråd med möjlighet till insyn och att lämna synpunkter pågick under tiden 22 september till 2 november 2020
 • Granskning, sista tillfället att lämna synpunkter: december 2023
 • Beslut om antagande av planen: maj 2024

Byggaktörer

 • A – ByggVesta AB, bostäder med cirka 325 bostadsrätter och 100 hyresrätter.
 • B – Brabo, bostäder med cirka 350 bostadsrätter och 90 hyresrätter.
 • C – Nord AB, bostäder med cirka 230 bostadsrätter och 140 hyresrätter.
 • D – Folkhem Trä AB, bostäder med cirka 165 bostadsrätter.
 • E och F – Svenska bostäder, cirka 380 hyresrätter.
 • G och H – Sisab, skola, idrottshall och förskola.
 • I, J och K – Fastpartner AB, kommersiell verksamhet med handel, hotell och vård.

Bildgalleri

Nya bostäder Akalla, Finlandsgatan Saima 1 m. fl.
Illustration av nya bostäder vid Finlandsgatan.
3D modell av bostäder vid Finlandsgatan i Akalla, Saima 1 m. fl.
3D-illustration av de planerade bostäderna.
Bostäder vid Finlandsgatan, mot nordväst.
Finlandsgatan sett från nordväst. Illustration: Stadsbyggnadskontoret.
Illustration av fasader Finlandsgatan, Akalla, Saima 1 m. fl.
Hus vid Finlandsgatan. Illustration: ÅWL Arkitekter.
Finlandsgatan vid Sveaborgsbacken. Illustration: Stadsbyggnadskontoret.
Finlandsgatan vid Sveaborgsbacken. Illustration: Stadsbyggnadskontoret.
Nya kontor och verksamheter vid Finlandsgatan i Akalla, Saima 1 m. fl.
Nya kontor och verksamheter vid arbetsplatsområdet vid Finlandsgatan. Illustration: Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter.
Nya bostäder vid Norgegatan i Akalla, Saima 1 m. fl.
Hus vid Norgegatan. Illustration: In praise of shadows arkitekter.
Bostäder vid Narviksgatan, Saima 1 m. fl.
Bostäder vid Narviksgatan. Illustration: Stadsbyggnadskontoret.
Nya bostäder vid Stavangergatan, Saima 1 m. fl.
Bostäder vid Stavangergatan. Illustration: Stadsbyggnadskontoret.
Ny bebyggelse vid Hanstavägen, Finlandsgatan, Saima 1 m. fl.
Ny bebyggelse vid Hanstavägen mot sydost. Illustration: Stadsbyggnadskontoret.

Dialog med närboende

Stockholms stads enkät för området kring Finlandsgatan

Under sex veckor i februari och mars 2020 genomfördes enkäten om området vid Finlandsgatan i Akalla och Husby som planeras att omvandlas med nya bostäder, skola och förskolor. Syftet var att samla in kunskap om hur området kring Finlandsgatan används idag, vilka platser som anses värdefulla och vilka problem eller brister som kan finnas här. Svar som sedan kan användas i planeringen av förslaget. Enkäten avslutades 29 mars 2020.

Korta fakta om enkäten

 • Antal svarande: 305
 • Antal besökare totalt inklusive de som inte svarat på något: 1235
 • Totalt antal svar: 2552
 • Totalt antal placeringar av platser och färdvägar på karta: 698

Enkäten utgör ett av flera underlag för den fortsatta planeringen av upprustning och utformning av allmänna platser kring det blivande bostadsområdet.

Sammanfattning av enkätsvaren.

Länk till enkäten.

Bästa platsen

Webbenkäten ”Bästa platsen - Tyck till om Kista-Järva” var aktiv mellan 7 juni och 31 augusti 2018 och genererade 907 svar. Enkäten syftade till att ta reda på platser som boende, arbetande och besökare tycker om och vilka platser som kan bli bättre. Enkäten var inte kopplad till något specifikt projekt eller samråd.

Ta del av rapporten här. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Alina Petersson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Johanna Andersson

Projektledare

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad