En större byggnad i rött tegel med en skorsten. I förgrunden syns en istäckt fjärd.
Münchenbryggeriet från Riddarfjärden. Foto: Lennart Johansson
Projekt Planerat

Nya bostäder och lokaler vid Münchenbryggeriet

Södermalm

I och runt Münchenbryggeriet planeras det för nya lokaler och cirka 150 bostäder. Området ska få förutsättning för mer liv och rörelse. Samtidigt ska kopplingen till Söder Mälarstrand stärkas. Planeringen sker med stor hänsyn till platsens kulturmiljö.

Projektfakta

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bebyggelse på den södra delen av fastigheten Ludvigsberg 3, där Münchenbryggeriet ligger. Planen uppskattas kunna möjliggöra cirka 150 nya bostäder, varav hälften hyresrätter. Bostäderna fördelas på flera olika huskroppar med centrumlokaler i bottenvåningarna.

Gång- och cykelvägen över fastigheten är en av de få gång- och cykelvägar som förbinder Södermalm med Söder Mälarstrand. Förslaget kan bidra till fler kopplingar, ökad trygghet och göra det enklare att hitta på Södermalm.

Planområdet utgörs av en del av fastigheten Ludvigsberg 3.

Planering med kulturmiljö i fokus

Platsen utgör i dag en värdefull kulturmiljö, och nya bidrag till platsen ska inte minska det kulturhistoriska värdet. Höjder, volymer, placeringar samt utformning ska studeras noga i förhållande till närliggande bebyggelse, kulturmiljö och stadsbild. Det är viktigt att ny bebyggelse passar stadssiluetten.

Fastigheten ingår i ett sammanhang med betydelse för riksintresset "Stockholms innerstad med Djurgården". En miljökonsekvensbedömning med fokus på kulturmiljön tas därför fram under planprocessen.

Byggaktör

Fastigheten ägs av Fastighets AB Ludvigsberg 3 (AFA Fastigheter).

Tidplan

  • Samråd: Aug-sep 2023
  • Granskning: Aug-sep 2024
  • Godkännande i stadsbyggnadsnämnden: Januari 2025
  • Antagande i kommunfullmäktige: Mars 2025

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Nynke De Jong

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad