Projekt Genomfört

Nya cykelbanor och säkrare cykling i Västerort

Vällingby, Råcksta, Södra Ängby

Hässelbystråket är ett utpekat cykelpendlingsstråk i Stockholm och ett regionalt stråk för cykling i Stockholms län. Standarden på stråket var tidigare inte tillräckligt hög och därför har Stockholms stad förbättrat framkomligheten och ökat trafiksäkerheten för cyklister på sträckan. Projektet färdigställdes under hösten 2020.

Projektfakta

Cykelstråket får nya delsträckor och högre standard

I enlighet med stadens cykelplan planerar Stockholms stad att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten för att fler ska välja att pendla med cykel. Redan sommaren 2016 breddades gång- och cykelbana mellan Abrahamsberg och Ulvsundaplan i samband med att den fick ny beläggning.

Åtgärder görs på fyra delsträckor:

 • På Lövstavägen mellan Krossgatan och Bergslagsgatan byggs en ny gång- och cykelbana (klart 2018).
 • Cykelbanan genom Råckstarondellen breddas och hastighetssäkras genom att höjas upp (klart 2018).
 • Ombyggnad av korsningen Bergslagsvägen/Blackebergsvägen (Islandstorget) för att öka trafiksäkerheten för samtliga trafikanter (klart 2018).
 • Mellan Åkeshovsrondellen och Brommaplan görs flera förbättringar med start våren 2019 (klart hösten 2020):
  • Vid Åkeshovs cirkulationsplats anläggs en hastighetssäkrad och väjningsreglerad cykelpassage både vid in och utfarten.
  • Mellan cirkulationsplatsen och befintlig cykelbana öster om Åkeshovsvägen utmed Bergslagsvägens södra sida anläggs en ny dubbelriktad cykelbana med 3,25 meters bredd. Körbanan för biltrafik smalnas av.
  • På lokalgatan mellan vändplanen, öster om Åkeshovsvägen, och Brommaplan finns idag en kombinerad gång- och cykelbana på hussidan. Den blir bara gångbana, cirka 2 meter bred och istället anläggs en dubbelriktad cykelbana om 3,25 meter på andra sidan lokalgatan.
  • Vid Åkeshovs tunnelbanestation byggs cykelparkeringen om och rustas upp med ett tvåvåningsställ för cirka 150 cyklar och förses med väderskydd.

Staden kommer också att se över asfaltsbeläggningar, vägmålningar och stolpar samt ta bort hinder längs stråket.

Möter behovet av säkra och framkomliga pendlingsstråk för cyklister

Hässelbystråket är 15 kilometer långt och går från Åkermyntan i västerort till Stadshuset på Kungsholmen. Vid Ulvsundaplan ansluter ytterligare ett pendlingsstråk och varje dygn passerar cirka 6000 cyklister över Tranebergsbron.

Idag håller inte cykelstråket tillräckligt hög standard och på flera delar saknas cykelbanor.

Byggstart 2017

Byggstart för projektets första delar skedde under hösten 2017. Arbetet vid Lövstavägen, Islandstorget och Råckstarondellen blev klart i slutet av 2018. Delen mellan Åkeshovsrondellen och Brommaplan påbörjades i slutet av april 2019 och blev klart hösten 2020.

Staden genomför projektet

Stockholms stad planerar och genomför projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad