Bilden visar en illustration på förslaget sett från Hälsobrunnsgatan blickandes mot sydost.
Bilden visar en illustration på förslaget sett från Hälsobrunnsgatan blickandes mot sydost.
Projekt Planerat

Nya kontorshus i Sabbatsberg

Vasastaden

Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra en komplettering av befintlig bebyggelse inom fastigheten Öskaret 1 med nya byggnader för kontor och centrumändamål.

Projektfakta

Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra en komplettering av befintlig bebyggelse inom fastigheten Öskaret 1 med nya byggnader för kontor och centrumändamål.

De nya byggnaderna ska bidra till att levandegöra Hälsobrunnsgatan och Torsgatan, och därigenom stärka kopplingar inom Sabbatsberg samt mellan stadsdelarna Vasastaden och Norrmalm.

Planen syftar även till att skydda befintlig byggnad inom fastigheten från rivning och förvanskning, samt möjliggöra centrumverksamhet i byggnadens bottenvåning.

Preliminär tidplan

Start-PM/Redovisning och ställningstagande 24 sept 2020
Samråd 5 oktober – 15 november 2021
Granskning kvartal 2 2022
Antagande i stadsbyggnadsnämnd kvartal 4 2022

Byggaktör

Fastigheten ägs av Bro Sabbatsberg 24 AB som är ett dotterbolag till Castellum Stockholm AB och ingår i Castellumkoncernen.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Anna Roander

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad