Byggnader vid en gatukorsning med träd och plantering. Människor i rörelse. människor som är i rörelse och samtalar. Illustration
Bilden visar en illustration på förslaget sett från Hälsobrunnsgatan blickandes mot sydost. Källa: Råformat / FOJAB
Projekt Planerat

Nya kontorshus i Sabbatsberg

Vasastaden

Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra en komplettering av befintlig bebyggelse inom fastigheten Öskaret 1 med nya byggnader för kontor och centrumändamål.

Projektfakta

Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra en komplettering av befintlig bebyggelse inom fastigheten Öskaret 1 med nya byggnader för kontor och centrumändamål.

De nya byggnaderna ska bidra till att levandegöra Hälsobrunnsgatan och Torsgatan, och därigenom stärka kopplingar inom Sabbatsberg samt mellan stadsdelarna Vasastaden och Norrmalm.

Planen syftar även till att skydda befintlig byggnad inom fastigheten från rivning och förvanskning, samt möjliggöra centrumverksamhet i byggnadens bottenvåning.

Preliminär tidplan

Start-PM/Redovisning och ställningstagande 24 sept 2020
Samråd 5 oktober – 15 november 2021
Granskning 19 april – 16 maj 2023
Antagande kvartal 4 2023

Byggaktör

Fastigheten ägs av Bro Sabbatsberg 24 AB som är ett dotterbolag till Castellum Stockholm AB och ingår i Castellumkoncernen.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

En gård omgiven av byggnader med stenbelagda gångar, buskar, träd, bord och stolar. Människor i rörelse, illustration.
Bilden visar en illustration över förslaget på den östra gården. Källa: Råformat / FOJAB
En ljus tegelbeklädd byggnad med stora fönster och svart plåttak med stora fönster. Rendering
Rendering som visar mittenbyggnadens övre del med takvåning samt dess möte med verkstadsflygeln. Källa: Råformat / FOJAB
Byggnader vid en gatukorsning. Människor i rörelse som promenerar.Fotomontage
Fotomontage som visar vy från Tegnérgatan in mot Hälsobrunnsgatan med ny bebyggelse i mitten av bilden. Källa: Råformat / FOJAB
Tunnelbana som åker på en bro över vattnet. Byggnader som sticker upp bakom tunnelbanan. Fotomontage
Bilden ett fotomontage på vyn över spårområde och vattenrum sett från Kungsholms strand, där föreslagna byggnader sticker upp bakom befintlig byggnad inom Öskaret 1. Källa: FOJAB
Träd, vatten, bro och byggnader vid Barnhusviken. Fotomontage
Bilden ett fotomontage på vyn över Barnhusviken sett från Kungsholms S:t Eriksbron med föreslagna byggnader knappt synliga bakom befintliga byggnader inom Öskaret 1, se röd pil. Källa: FOJAB
Bro, gatlampor och byggnader som syns på andra sidan av bron. Människor i rörelse på bron.Fotomontage
Bilden ett fotomontage med en vy sedd från Barnhusbron med föreslagna byggnader synliga bakom befintliga byggnader inom Öskaret 1. Källa: FOJAB

Kontakt

Maria Borup

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad