Kontorshus, tegelbyggnad, gata, trottoar, planteringar och människor i rörelse. Fotografi.
Projekt Genomfört

Nytt kontorshus vid Folkungagatan

Södermalm

Ett nytt kontorshus har byggts vid Folkungagatan på Södermalm. Dessutom har det skapats en attraktivare gatumiljö och en ny mötesplats vid Katolska domkyrkan. Planförslaget gällde fastigheten Nattugglan 14.

Projektfakta

Nytt kontorshus vid Folkungagatan 

Det har byggts ett nytt kontorshus vid Folkungagatan 44 samt en påbyggnad vid kyrkan intill.

Ett befintligt kontorshus ersattes med ett nytt, huvudsakligen fem till sju våningar högt, med handel i bottenvåningen mot Folkungagatan. Det har också gjort det möjligt för ytterligare lokaler för centrumändamål inom de två nedre bottenvåningarna.

Attraktivare gata och nytt torg

Bygget har skapat förutsättningar för ett attraktivare gaturum utmed Folkungagatan söder om Medborgarhuset. Det skapades också en ny mötesplats på Folkungagatan mellan Katolska domkyrkan och det nya kontorshuset. Ett nytt torg och mötesplats skapades vid kyrkan. Dels genom att kyrkans befintliga bostadshus revs, dels genom att närmaste delen av kontorsbyggnaden togs bort. Kyrkans bostäder ersattes genom att den västra delen av kyrkotillbyggnaden byggdes på med fyra våningar.

Planen säkerställde också ett allmänt gångstråk som förbinder Folkungagatan och Åsögatan genom gården inom fastigheten Nattugglan 14.

Tidplan

  • Start-PM: 12 november 2013
  • Samråd: april - maj 2016
  • Granskning skedde 13 december 2017 – 7 februari 2018.
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden skedde 18 april 2018.
  • Planen vann laga kraft 2019-09-23.

    Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd.
    Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast. Länsstyrelsens beteckning: 404-18466-2018

Inblandade aktörer

Planområdet omfattar fastigheterna Nattugglan 14 och del av Nattugglan 15. Nattugglan 14 ägs av Vasakronan fastigheter AB och Nattugglan 15 ägs av Katolska domkyrkoförsamlingen.

Katolska domkyrkoförsamlingens webbplats

Vasakronan fastigheter AB

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad