Karta, området är inritat med ett svart linjestreck.
Projekt Planerat

Nytt kvarter i St Eriksområdet

Kungsholmen

Utveckling av västra delen av S:t Eriksområdet i samband med att S:t Eriks ögonsjukhus flyttat. Nya bostäder, lokaler och offentliga platser planeras.

Omarbetat förslag tas upp i stadsbyggnadsnämnden inför granskning

Efter samrådet, som ägde rum 28 januari till och med 10 mars 2020, har planförslaget för Tegelbruket 4 med flera arbetats om. Det omarbetade planförslaget ska nu tas upp i stadsbyggnadsnämnden för ett ställningstagande om att upprätta ett planförslag som ska ställas ut för granskning. Granskning planeras ske i augusti/september 2023 och då finns det möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

I den omarbetade förslaget har bland annat en tydligare övergång mellan stenstaden och S:t Eriksområdet skapats. Kvarterens skala har minskats, volymer och gestaltningen bearbetats för att tydligare anpassas till S:t Eriksområdets karaktär. Ett förslag för bebyggelsens gestaltning har tagits fram. En planerad idrottshall har utgått. Förslaget innehåller nu cirka 260 bostäder, 7000 kvadratmeter kontor och en förskola. Även offentliga platser i form av ett torg, en park och gator föreslås.

Planförslaget bidrar till en blandad och levande stad med trygga miljöer. Förslaget visar på höga arkitektoniska värden som bidrar till att bygga vidare på de kvaliteter som finns i både stenstaden och S:t Eriksområdet.

Ärendet bordlades vid stadsbyggnadsnämndens möte 26 januari 2023, ärende §014.

Föredragningslista, stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad.

Projektfakta

Blandad ny bebyggelse i S:t Eriksområdet

Förslag till detaljplan för tegelbruket 4 med flera, syftar till att omvandla S:t Eriksområdet till nya kvarter innehållande i huvudsak bostäder, kontor och publika lokaler för verksamheter och service. Syftet är också att skapa möjlighet för att befintliga funktioner, såsom vårdcentral, att få finnas kvar i området.

Planområdet ligger på Kungsholmen, vid Polhemsgatan/Fleminggatan, i anslutning till Kungsholmens stenstadsbebyggelse och det som är känt som S:t Eriksområdet.

Levande stadsmiljö med bostäder, kontor och lokaler för verksamheter

Planförslaget grundar sig på en struktur med kvartersbebyggelse som kompletterar Fleminggatans stadsrum och stärker kopplingarna in till S:t Eriksområdet och ner till Barnhusviken. Efter samrådet har förslaget arbetats om och innehåller nu 260 bostäder 7 000 kvadratmeter kontor, en förskola och lokaler för service. Förslaget innebär också nya torg, parker och gator. För att skapa en trygg och levande stadsmiljö under hela dygnet ska ett mer varierat innehåll eftersträvas.

Ny kvartersbebyggelse

Den nya bebyggelsen omfattar två kvarter med i huvudsak bostäder men med kontor utmed Fleminggatan. En mindre paviljong samt bevarande av delar av befintlig bebyggelse mot Fleminggatan föreslås.

Mot Fleminggatan och Polhemsgatan förhåller sig kvarteren till den angränsande stenstadens sexvåningsskala. Den översta våningen dras in. Bebyggelsen ramar in de nya kvarteren och S:t Eriksområdet i öst. I respektive hörn finns gavelmotiv som ger kvarteren ett tydligt uttryck.

In mot Grubbensringen utformas bebyggelsen med en indragen övre våning med lutande tak likt taklandskapet i den befintliga bebyggelsen inom S:t Eriksområdet. I det södra kvarteret föreslås bebyggelse om sex våningar, i norr föreslås fem våningar.

Offentliga rum och allmänplats, förgårdsmark

Dessutom planeras offentliga platser i form av ett torg längs Fleminggatan samt torg och park in mot S:t Eriksområdet. Polhemsgatan får en mer stadsmässig karaktär. De offentliga rummen ska utformas för att uppnå en arkitektonisk helhet och samspela med det befintliga S:t Eriksområdets karaktär med gröna stadsrum.

Verksamheten vid S:t Eriks ögonsjukhus har flyttat

S:t Eriks Ögonsjukhus har avvecklas på platsen och omlokaliserats till Hagastaden. Därför har Region Stockholm ansökt om en ändring av detaljplan för att utveckla fastigheten Tegelbruket 4 för bland annat bostadsändamål.

Tidplan

  • Start-PM 2 februari 2017
  • Samråd 28 januari till och med 10 mars 2020
  • Granskning augusti/september 2023
  • Antagande SBN september 2023

Ägare

Fastigheten Tegelbruket 4 ägs av Region Stockholm. Region Stockholm slöt sommaren 2021 avtal med Skanska om förvärv av fastigheten efter antagen detaljplan.

Bildgalleri

De nya kvarteren sett från hörnparken i norr med Grubbensringen till vänster. Illustration: Henning Larsen & DinellJohansson.
De nya kvarteren i norr sett från Grubbensringen. Illustration: Henning Larsen & DinellJohansson.
Vy i korsningen Fleminggatan/Polhemsgatan.Illustration: Henning Larsen & DinellJohansson.
Vy mot väst utmed Fleminggatan som visar gavelmotiv. Illustration: Henning Larsen & DinellJohansson.
Det nya kvarteret i söder sett från Grubbensringen. Illustration: Henning Larsen & DinellJohansson.
Situationsplan. Henning Larsen & DinellJohansson.
Situationsplan. Henning Larsen & DinellJohansson.
Karta, området är inritat med ett svart linjestreck.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Andrew Blank

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad