Flygbild över området Sabbatsberg 22
Flygfoto av befintlig bebyggelse.
Projekt Planerat

Ny bebyggelse i Sabbatsberg

Vasastaden

Afa tjänstepensionsaktiebolag har ansökt om att en detaljplan upprättas för Silverskopan 3 (tidigare Sabbatsberg 22). Planförslaget förutsätter att ett bostadshus på Torsgränd ersätts med ett nytt bostadskvarter med 250 bostäder. I planen ingår också publika verksamhetslokaler i bottenplan, kontor, garage och en förskola.

Projektfakta

Fastigheten Silverskopan 3 (tidigare Sabbatsberg 22) ligger nära Sankt Eriksplan och Vasaparken och angränsar till Torsgatan. Planen skapar ett tillskott av bostäder i ett centralt läge och syftar till att stärka den offentliga miljön i området. Bland annat genom att möjliggöra utveckling av ett nytt kvarter och ett nytt gångstråk mellan Torsgatan och Sabbatsbergsplatån.

Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att pröva rivning av befintliga bostadshus och nybyggnation av nya flerbostadshus och kontorshus på fastigheten.

Tidplan

Samråd 24 maj–04 juli 2022.

Ägare

Fastigheten ägs av Afa tjänstepensionsaktiebolag.

Visualisering av kvarteret sett från Torsgränd med vy mot sydost Illustration: Aleksander Wolodarski Arkitektkontor AB
Visualisering av kvarteret sett från Sabbatsbergsparken i nordväst. Källa: Aleksander Wolodarski Arkitektkontor AB
Visualisering av föreslaget gångstråk mellan Torsgatan och Sabbatsbergsplatån. Källa: Aleksander Wolodarski Arkitektkontor AB

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Anna Roander

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Theodor Sundh

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad