Grönområde, grusad gångväg, människor i rörelse, i bakgrunden syns ett högt flerbostadshus, illustration.
Runt fornminnet Göta landsväg planeras en ny park som i väster möter dammarna och det stora fältet. Illustration: AJ Landskap.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Årstafältet etapp 4 a: 1 000 bostäder och en stor förskola

Östberga

På Årstafältets östra sida planerar staden tillsammans med byggaktörerna cirka 1 000 nya bostäder, en förskola med upp till 16 avdelningar och en ny park runt fornminnet Göta landsväg. Detaljplanen för området väntas bli antagen i kommunfullmäktige i början av 2023.

Planförslaget för området innebär drygt 1 000 nya bostäder, framför allt lägenheter men även några radhus. Lägenheterna varierar i storlek och upplåtelseform - både bostadsrätter och hyresrätter planeras. Flera av de nya kvarteren är tänkta att byggas i trä. I den norra delen av planområdet, bredvid den befintliga bebyggelsen i Valla, planeras för en stor förskola med upp till 16 avdelningar.

Göta landsväg, som är den äldsta landsvägen till Stockholm söderifrån, löper genom området. Landsvägen är klassad som fornminne och staden har tagit stor hänsyn till den i planeringen. Landsvägen kommer att göras mer synlig och runt delar av den skapas en park med mycket naturlig vegetation. Närmast landsvägen anläggs en skyddszon.

Projektet är etapp 4a inom projekt Årstafältet. Ett viktigt mål för den här etappen, precis som för övriga Årstafältet, är att skapa en levande och varierad stadsbebyggelse med fina offentliga miljöer och mötesplatser. Ett sätt att skapa liv och rörelse är att bygga bottenvåningar med plats för publika lokaler och att bygga bostadsentréer ut mot gatan. Taken ska vara varierade och gärna kunna användas för vistelse och odling.

Bilder

Cykekstråk, promenadstråk, byggnad med höga ribbor och rundade hörn i flera våningar, illustration.
Cykelstråk och ny förskola. Illustration: Arkitema och Tengbom.
Allé med bilväg, människor i rörelse, vy mot högt flerbostadshus i trä med balkonger och takterrass, illustration.
Planerade lägenheter i trähus. Illustration: White Arkitekter.
Översikt över området med detaljplaneområdet markerat med lila.
Detaljplaneområdet markerat i lila.

Tidsplan

Detaljplanen var på samråd i september 2020 och planeras gå ut på granskning hösten 2021. Planen väntas sedan antas i kommunfullmäktige under hösten 2023. 

Vi kommer löpande att uppdatera här på webbplatsen när det finns mer detaljerade tidsplaner för exempelvis byggstarter för bostäder och färdigställande av olika delar av etappen.

Den övergripande tidsplanen för byggandet i etappen är just nu 2026–2032.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Byggaktörer

De byggaktörer som deltar i etappen är:

 • Botrygg Bygg, cirka 120 bostäder (bostadsrätter): Botrygg vann en markanvisningstävling 2016 och beslut om markanvisning fattades den 22 september 2016.
 • Stockholmshem, cirka 140 bostäder (hyresrätter) varav 6 LSS-lägenheter: Beslut om markanvisning den 15 december 2016.
 • Gunnar Nordfeldts AB, Lindbäcks boende AB, drygt 300 bostäder (bostadsrätter) i trähus varav cirka 40 i radhus: Beslut om markanvisning den 9 november 2017.
 • Wästbygg Projektutveckling AB, cirka 80 bostäder (bostadsrätter): Beslut om markanvisning den 9 november 2017.
 • SISAB, förskola med förskoleplatser motsvarande 16 avdelningar: Beslut om markanvisning den 27 september 2018.
 • Folkhem trä och Veidekke Bostad AB, cirka 230 bostäder (bostadsrätter) i trähus: Beslut om markanvisning den 27 september 2018.
 • Erik Wallin AB tillsammans med Gimle bostad AB, cirka 145 bostäder (bostadsrätter). Beslut om markanvisning den 12 december 2019.  

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Ola Grimell
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 477

Jacob Hellgren
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 692

Årstafältet

Projekt i Östberga

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad