Grönområde, grusad gångväg, människor i rörelse, i bakgrunden syns ett högt flerbostadshus, illustration.
Runt fornminnet Göta landsväg planeras en ny park som i väster möter dammarna och det stora fältet. Illustration: AJ Landskap.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Årstafältet etapp 4 a: 1 000 bostäder och en stor förskola

Östberga

På Årstafältets östra sida planerar staden tillsammans med byggaktörerna cirka 1 000 nya bostäder, en förskola med upp till 16 avdelningar och en ny park runt fornminnet Göta landsväg.

Planförslaget för området innebär drygt 1 000 nya bostäder, framför allt lägenheter men även några radhus. Lägenheterna varierar i storlek och upplåtelseform - både bostadsrätter och hyresrätter planeras. Flera av de nya kvarteren är tänkta att byggas i trä. I den norra delen av planområdet, bredvid den befintliga bebyggelsen i Valla, planeras för en stor förskola med upp till 16 avdelningar.

Göta landsväg, som är den äldsta landsvägen till Stockholm söderifrån, löper genom området. Landsvägen är klassad som fornminne och staden har tagit stor hänsyn till den i planeringen. Landsvägen kommer att göras mer synlig och runt delar av den skapas en park med mycket naturlig vegetation. Närmast landsvägen anläggs en skyddszon.

Projektet är etapp 4a inom projekt Årstafältet. Ett viktigt mål för den här etappen, precis som för övriga Årstafältet, är att skapa en levande och varierad stadsbebyggelse med fina offentliga miljöer och mötesplatser. Ett sätt att skapa liv och rörelse är att bygga bottenvåningar med plats för publika lokaler och att bygga bostadsentréer ut mot gatan. Taken ska vara varierade och gärna kunna användas för vistelse och odling.

Bilder

Cykekstråk, promenadstråk, byggnad med höga ribbor och rundade hörn i flera våningar, illustration.
Cykelstråk och ny förskola. Illustration: Arkitema och Tengbom.
Allé med bilväg, människor i rörelse, vy mot högt flerbostadshus i trä med balkonger och takterrass, illustration.
Planerade lägenheter i trähus. Illustration: White Arkitekter.
Översikt över området med detaljplaneområdet markerat med lila.
Detaljplaneområdet markerat i lila.

Tidsplan

Detaljplanen var på samråd i september 2020 och på granskning hösten 2021. Planen tas upp för antagande i kommunfullmäktige den 27 maj 2024.

Vi kommer löpande att uppdatera här på webbplatsen när det finns mer detaljerade tidsplaner för exempelvis byggstarter för bostäder och färdigställande av olika delar av etappen. Som tidplanen ser ut just nu kommer stadens arbeten med gator och ledningar att påbörjas 2026. Byggstart för bostäderna är 2029.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Byggaktörer

De byggaktörer som deltar i etappen är:

 • Botrygg Bygg, cirka 120 bostäder (bostadsrätter)
 • Stockholmshem, cirka 126 bostäder (hyresrätter) varav 6 LSS-lägenheter
 • Gunnar Nordfeldts, Lindbäcks boende, cirka 280 lägenheter (bostadsrätter) och 12 stadsradhus i trä
 • Wästbygg Projektutveckling, cirka 66 bostäder (bostadsrätter)
 • SISAB, förskola med förskoleplatser motsvarande 16 avdelningar
 • Folkhem trä, cirka 230 bostäder (bostadsrätter) i trähus
 • Erik Wallin, cirka 230 studentbostäder (hyresrätter)..  

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Helena Lombrink
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 611

Ola Grimell
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 477

Jacob Hellgren
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 692

Vill du veta mer om Årstafältet?

Projekt i Östberga

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad