Höga bostadshus med balkonger. Illustration: Arkitema/Shanks studio
Vy från parken upp mot ett av kvarteren i etappen. Illustration: Arkitema/Shanks studio
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya bostäder på Årstafältet, etapp 2, norra

Östberga

I Årstafältets etapp 2 norra planerar staden flera nya kvarter med cirka 975 nya lägenheter, kontor och lokaler för service och handel. Detaljplanen har fått laga kraft.

Etapp 2 har ett av de mest centrala lägena på Årstafältet nära befintliga tvärbanehållplatsen Årstafältet, och är mycket viktig för att kunna länka samman Årstafältet med Valla gärde, Östberga och andra omgivande stadsdelar. Sedan samrådet 2015 har etappen delats in i två delar: etapp 2 södra och etapp 2 norra. Staden har tagit fram separata detaljplaner för respektive del.

Förslaget för etapp 2 norra har omarbetats sedan samrådet och innehåller nu cirka 975 nya lägenheter, en förskola, kontor och lokaler för service, handel och kultur. Från tvärbanans befintliga hållplats "Årstafältet" planerar vi ett stråk ner mot ett nytt stadsdelstorg och den stora parken. Vi planerar också för ett gemensamt parkeringsgarage för de boende i området samt en sopsugsanläggning som ska tjäna hela Årstafältet.

Bilder

Höga bostadshus med balkonger. Gångväg, träd och planteringar. Illustration.
Stråk och bostäder i ett av kvarteren. Bild: Arkitema
Höga bostadshus med gräsmattor och träd utanför. Illustration.
Vy från parken. Längst till vänster är en kontorsbyggnad, resten bostadshus. Bild: Vera arkitekter
Bostadshus, grönområde, bilparkering, gator och bilar. Flygfoto.
Ungefärligt detaljplaneområde markerat i lila.

Tidsplan

Detaljplanen var på granskning i september 2020, blev antagen i kommunfullmäktige i november 2022 och har fått laga kraft.

Vi kommer löpande att uppdatera här på webbplatsen när det finns mer detaljerade tidsplaner för exempelvis byggstarter för bostäder och färdigställande av olika delar i projektet.

Den övergripande tidsplanen för byggandet i etappen är just nu: 2025-2031.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Byggaktör

Flera byggaktörer och arkitekter deltar i projektet vilket ger variation i bebyggelsen, både i höjd och form. Byggaktörer är Midroc Property Development AB, Småa AB, Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB, Stockholm Avfall AB och Stockholm parkering.

Vill du veta mer om Årstafältet?

Projekt i Östberga

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad