Projekt Planerat

Östra Hagastaden

Vasastan

Det trafikintensiva området vid Norrtull ska bli en ny grön entré till staden, med ett lugnare trafiktempo, nya parker och torg. Här planeras 600 nya bostäder samt kontor, hotell, studentlägenheter, äldreboende, idrottsanläggning, skola och förskola.

Projektfakta

I stadsutvecklingsprojektet Hagastadens andra detaljplan föreslås 600 bostäder varav 334 studentlägenheter och 90 servicelägenheter. En ny gymnasieskola med tillhörande idrottshall, samt förskola i separat byggnad, planeras närmast Wenner-Gren Center. I anslutning till skolområdet föreslås en aktivitetspark. De kulturhistoriskt intressanta tullhusen från 1733 lyfts fram och får ett omgivande torg, som blir en plats för evenemang och stadsliv. Förslaget innebär en större omdaning av det i dag trafikintensiva området vid Norrtull. Utvecklingen kommer att underlätta för gående och cyklister att ta sig mellan stadskärnan och grönområdena Hagaparken och Bellevue.

Byggaktörer

Följande byggaktörer samarbetar med staden i detaljplanearbetet; Humlegården, HSB Bostad/Castellum, Micasa, Svenska bostäder, SISAB, Atrium Ljungberg och NCC.

Tidplan

  • Start-PM antagande Stadsbyggnadsnämnden kvartal 3 2017.
  • Kvarteren markanvisades under perioden 2017 till 2019.
  • Detaljplanen var på samråd 18 mars till 26 maj 2020. 
  • Granskning av detaljplanen 20 oktober till 22 november 2021.
  • Antagande av detaljplan i kommunfullmäktige 2023.
  • Preliminärt kan byggstart ske 2025/2026 och färdigställande 2030.

Bildgalleri

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget. 

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Cecilia Dahl

Projektledare, exploateringskontoret

Magnus Bäckström

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Märit Wikström

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad