Projekt Planerat

Östra Hagastaden

Vasastan

Det trafikintensiva området vid Norrtull ska bli en ny grön entré till staden, med ett lugnare trafiktempo, nya parker och torg. Här planeras 600 nya bostäder samt kontor, hotell, studentlägenheter, äldreboende, idrottsanläggning, skola och förskola.

Projektfakta

I stadsutvecklingsprojektet Hagastadens andra detaljplan föreslås 600 bostäder varav 285 studentlägenheter och 90 servicelägenheter. En ny gymnasieskola med tillhörande idrottshall, samt förskola i separat byggnad, planeras närmast Wenner-Gren Center. I anslutning till skolområdet föreslås en aktivitetspark. De kulturhistoriskt intressanta tullhusen från 1733 lyfts fram och får ett omgivande torg, som blir en plats för evenemang och stadsliv. Förslaget innebär en större omdaning av det i dag trafikintensiva området vid Norrtull. Utvecklingen kommer att underlätta för gående och cyklister att ta sig mellan stadskärnan och grönområdena Hagaparken och Bellevue.

Byggaktörer

Följande byggaktörer samarbetar med staden i detaljplanearbetet; Humlegården, HSB Bostad/Castellum, Micasa, Svenska bostäder, SISAB, Atrium Ljungberg och NCC.

Tidplan

  • Start-PM antagande Stadsbyggnadsnämnden kvartal 3 2017.
  • Kvarteren markanvisades under perioden 2017 till 2019.
  • Detaljplanen var på samråd 18 mars – 26 maj 2020. Samrådsmöte/öppet hus ställdes in på grund av coronapandemin och samrådstiden förlängdes.
  • Granskning av detaljplanen kvartal 3 2021.
  • Antagande av detaljplan i kommunfullmäktige kvartal 2 2022.
  • Preliminärt kan byggstart ske kvartal 4 2023 och färdigställande kvartal 4 2029.

Bildgalleri

Visionsbild Tullhusplatsen. White Arkitekter/Stockholms stad
Visionsbild gatumiljö. White Arkitekter/Stockholms stad
Visionsbild östra Hagastaden. White Arkitekter/Stockholms stad
Visionsbilder. White Arkitekter/Stockholms stad

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget. 

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Karl-Johan Dufmats

Projektledare, exploateringskontoret

Magnus Bäckström

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Märit Wikström

Kommunikatör, Exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad