Nya gråa fasaden med påbyggda våningsplan, sedd från Krukmakargatan västerut.
Projekt Pågående

Påbyggnad ger nya hyresrätter på Krukmakargatan

Södermalm

Planen innebär att ett befintligt flerbostadshus får en påbyggnad i två våningar för att skapa cirka 30 nya lägenheter. Planen berör fastigheten Råttan 13 vid Krukmakargatan på Södermalm.

Projektfakta

Cirka 30 nya lägenheter

Planen har vunnit laga kraft. Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Domstolens avgörande står därför fast.

Detaljplanen innebär att befintlig vind och taköverbyggnad rivs och ersätts med två nya bostadsvåningar. De två extra våningarna ger cirka 30 nya lägenheter som planeras bli hyresrätter. Lägenhetsförråden på vinden ersätts med källarförråd.

Huset ligger på Krukmakargatan 16 i korsningen Krukmakargatan och Torkel Knutssonsgatan.

Påbyggnaden ska utföras på ett sätt som värnar stadsbilden och har hög arkitektonisk kvalitet. Påbyggnaden ska förstärka den befintliga byggnadens gestaltning och kulturhistoriska värde.

Värdeskapande komplettering 

Enligt översiktsplanen behöver en stor del av stadens utveckling ske genom värdeskapande kompletteringar med bostäder, verksamheter och anläggningar inom ramen för den pågående användningen. Den aktuella byggnaden ligger centralt, nära kollektivtrafik och i ett i dag relativt brokigt kvarter med olika byggnadsstilar och höjder. 

Tidplan

  • Laga kraftvunnen den 2 december 2021
  • Antagande 11 mars 2021
  • Granskning 16 september–13 oktober 2020
  • Samråd 25 februari–6 april 2020

Fastighetsägare

Fastigheten Råttan 13 ägs av Fastighets AB Krukmakargatan 16 (Einar Mattsson).

Byggaktör

Fastigheter och projekt, Einar Mattsson

Frågor och svar

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad