Aktuell byggnad markerad med en röd linje
Aktuell byggnad markerad med en röd linje
Projekt Planerat

Påbyggnad ger nya hyresrätter på Krukmakargatan

Södermalm

Förslag till detaljplan där ett befintligt flerbostadshus får en påbyggnad i två våningar för att skapa cirka 30 nya lägenheter. Förslaget berör fastigheten Råttan 13 vid Krukmakargatan på Södermalm.

Projektfakta

Cirka 30 nya lägenheter

Förslaget innebär att befintlig vind och taköverbyggnad rivs och ersätts med två nya bostadsvåningar. De två extra våningarna ger cirka 30 nya lägenheter som planeras bli hyresrätter. Lägenhetsförråden på vinden ersätts med källarförråd.

Huset ligger på Krukmakargatan 16 i korsningen Krukmakargatan och Torkel Knutssonsgatan.

Påbyggnaden ska utföras på ett sätt som värnar stadsbilden och har hög arkitektonisk kvalitet. Påbyggnaden ska förstärka den befintliga byggnadens gestaltning och kulturhistoriska värde.

Värdeskapande komplettering 

Enligt översiktsplanen behöver en stor del av stadens utveckling ske genom värdeskapande kompletteringar med bostäder, verksamheter och anläggningar inom ramen för den pågående användningen. Den aktuella byggnaden ligger centralt, nära kollektivtrafik och i ett i dag relativt brokigt kvarter med olika byggnadsstilar och höjder. 

Preliminär tidplan

  • 2017, december: beslut i stadsbyggnadsnämnden om att påbörja detaljplanearbetet
  • Samråd 25 februari–6 april 2020
  • Granskning 16 september–13 oktober 2020
  • Antagande 11 mars 2021

Fastighetsägare

Fastigheten Råttan 13 ägs av Fastighets AB Krukmakargatan 16 (Einar Mattsson).

Frågor och svar

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Stina Bäckström

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad