Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Seniorbostäder i Beckomberga

Beckomberga

Stockholms stad ska ta fram ett förslag på cirka 50 seniorbostäder i Beckomberga. Förslaget är tänkt att även innehålla en gemensamhetslokal. Fastighet som berörs är Sjuksköterskan 4.

Markundersökningar

När nya bostadsområden planeras behövs många typer av underlag. Som en del i utredningsarbetet kan det komma att genomföras geotekniska undersökningar i området. De geotekniska undersökningarna ger mer information om områdets jord-, berg- och grundvattenförhållanden. Information som behövs för att klargöra förutsättningarna för ny bebyggelse på platsen.

Projektfakta

Förslaget till ny detaljplan ska göra det möjligt att bygga cirka 50 seniorbostäder samt gemensamhetslokal inom fastigheten Sjuksköterskan 4.

Ett varierat utbud av bostäder för äldre bidrar till stadens mål att vara en äldrevänlig stad. Detaljplanen är även tänkt att stärka Bällstavägen genom att tillföra en målpunkt samt att komplettera bebyggelsen längs det tidigare stråket för kraftledningen, ett viktigt rekreativt grönstråk som binder ihop Råcksta, Beckomberga och Bromma.

Plandata

Området ligger längs med Bällstavägen i höjd med det tidigare stråket för kraftledningen. Fastigheten omfattar 3300 kvm.

Marken ägs av Stockholms stad.

Preliminär tidplan

  • Start-PM, november 2022
  • Samråd, kvartal 1 2024
  • Granskning, kvartal 1 2025
  • Antagande, under 2025

Byggaktör

Micasa fastigheter i Stockholm AB

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Kajsa Vogel

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Kajsa Jonsson

projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad