Vy mot flervåningshus, träd, illustration.
Planförslaget sett från Bergsgruvans park. Illustration: Brunnberg och Forshed.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Cykelgarage, bostäder och verksamhetslokal vid Bergsgruvans park

Södermalm

Cirka 80 bostäder, en verksamhetslokal och cykelgarage för pendlare planeras vid Bergsgruvans park på Södermalm.

Syftet med detaljplanen är att uppföra ett flerbostadshus med cykelgarage, cirka 80 bostäder och verksamheter i bottenvåningen. Huset planeras att utformas som ett flerbostadshus i 14 våningar (sett från Rosenlundsgatan) och gestaltas med utgångspunkt i områdets kulturvärden. Husets är format som en hexagon för att anpassas efter planområdets terräng och kommer omsluts av natur.

Bergsgruvans park

Planområdet är cirka 1500 kvadratmeter och belägen vid Rosenlundsgatan på Södermalm och är en del av Bergsgruvans park. Platsen är idag bevuxen med träd, buskar och gräs.

Parken har en rik historia och ritades av Erik Glemme mellan 1941-1946. Gång- och cykelvägen i parken följer den tidigare sträckningen för järnvägen, vilket tillför en egen karaktär till parkens landskap. Grundinställningen för utemiljön runt den nya byggnaden är att ta så lite mark i anspråk som möjligt. Ambitionen är att bevara delar av den befintliga naturen och parkmarken genom att bland annat bevara tre skyddsvärda almar som idag hänger över Rosenlundsgatan.

Cykelgarage för pendlare

I samband med att citybanan byggdes ingick staden avtal med Trafikverket om att bygga tre cykelgarage i innerstaden. 2008 beslutade kommunfullmäktige att ett cykelgarage skulle byggas intill Södra station. Förslaget bidrar på så sätt till stadens avtal och mål kring ett hållbart resande, genom att uppmuntra till kombinationsresor med cykel och tåg.

Markägoförhållanden

Området består av del av fastigheterna Södermalm 4:1 och del av Södermalm 1:1 som båda ägs av Stockholms stad.

Bilder

Vy mot entré till flerbostadshus, människor i rörelse, illustration.
Planförslaget sett från Rosenlundsgatan. Illustration: Brunnberg och Forshed.
Översikt över området med ny bebyggelse, illustration.
Illustrationsplan för planerad bebyggelse. Illustration: Urbio.
Fasad från olika riktningar, illustration.
Husets fasad sett från sydvästlig, sydostlig, nordostlig och nordvästlig riktning. Illustration: Brunnberg och Forshed.
Fasader längs med gata, illustration.
Fasadelevation längs med Rosenlundsgatan. Illustration: Brunnberg och Forshed.

Tidsplan

  • Start-PM antogs i stadsbyggnadsnämnden i december 2021
  • Samråd 26 september till 6 november 2023
  • Granskning planeras kvartal 2 2024
  • Antagande planeras kvartal 4 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Wallenstam AB.

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Felix Staffanson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 444

Theodor Sundh
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 936

Projekt på Södermalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad