Flygvy över grönområde med flerbostadshus i halvcirkel och andra flerbostadshus runt om, fotomontage.
Flygvy över norra Fatbursparken, visionsbild. Illustration: White/Tegmark.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Fatbursparken norra

Södermalm

Stockholms stad rustar upp stora delar av Fatbursparken och anlägger en ny park i Mariagårdstäppan i norra delen av parken. Målet är att Fatbursparken ska bli en större, sammanhållen och inbjudande stadsdelspark på Södermalm.

Uppehåll i upprustning av parken

Vi har nu ett uppehåll i upprustningen innan vi går in i nästa fas, som omfattar Mariagårdstäppan i Fatbursparkens nordvästra del. Orsaken till uppehållet är att staden har en dialog med Trafikverket, då de har underliggande spår för stambanan och Citybanan i den här delen av parken. Mariagårdstäppan, det vill säga den del som ligger ovanför Trafikverkets spår och tillhörande konstruktion, har lämnats i befintligt skick.

Så snart dialogen avslutats kan vi söka bygglov för resterande del av parken.

Vi stänger av – för din säkerhet

Mariagårdstäppan är fortsatt avstängd av säkerhetsskäl till dess att vi återupptar arbetena igen. Du kan hjälpa till att öka säkerheten genom att respektera avstängningar och följa de anvisningar som anges. Gena aldrig över det avstängda området.  Du som förälder har ansvar för att ditt barn inte vistas inom det avstängda området.

I samband med att Trafikverket byggde Citybanan överdäckades stambanan vid Mariagårdstäppan. I och med det blir det möjligt att koppla samman Mariagårdstäppan med Fatbursparken. Resultatet blir en större, mer sammanhållen och inbjudande park som blir tryggare att vistas i.

Förbättrad dagvattenhantering

Marken består av gammal sjöbotten. För att förbättra dagvattenhanteringen och minimera framtida sättningar har Stockholms stad genomfört omfattande markarbeten i parkens centrala del. Parken får också ny belysning längs gångstråk och på platser vilket bidrar till en attraktiv park och ökar upplevelsen av trygghet under alla årstider.

Fortsatt grön park

Upprustningen av parken har inneburit att grönskan gallrats ur på en del platser. De träd och buskar som tas bort har ersatts av nya. Fatbursparken har fått nya körsbärsträd och ytterligare trädarter som kompletterats är lind, korstörne, näsduksträd och häggmispel. Perenner, klätterväxter och lökväxter har planterats på många håll i parken.

Gräsytor och gångstråk, liten kiosk med uteservering, träd och i bakgrunden  syns ett höghus. Människor i rörelse, illustration.
Fatbursparken norra, vy mot Söder torn. Illustration: White/Tegmark.

Konsten i parken

Ett antal konstverk som tidigare stod i parken har tagits bort för att inte skadas i samband med arbetena med Citybanan. Andra konstverk har tagits bort på grund av vandalisering och ett par har stulits. I samband med upprustningen av parken kommer konstverken att återfå sina ursprungliga placeringar. Stockholm Konst ansvarar för att återskapa och placera ut konsten.

Bit för bit har den nya parken vuxit fram

Områdena vid Tegelhuset, Mittstråket och Fatbursparkens södra del är färdigställda och ytorna är öppnade för allmänheten. 

I slänten mellan den befintliga gång och cykelvägen och den övre nivån i Mariagårdstäppan har gräsmatta anlagts. Området är inhägnat och öppnas för allmänheten när gräset har växt till sig under sensommaren 2023.

Så rustas parken

Översikt över området med siffror som markerar planerade åtgärder, illustration.

I den här delen av parken har omfattande markarbeten utförts då marken är gammal sjöbotten och staden har haft återkommande problem med att marken sätter sig, vilket skadade beläggningen och gjorde gångstråket otill­gängligt. I arbetena har problemen med omhändertagande av regnvatten med risk för översvämning åtgärdats.

Mittstråket/Bangårdsgången har grävts ur och massorna har ersatts med lättfyllnad. Vatten- och avloppsledningar har renoverats av Stockholm Vatten och Avfall (SVOA). Nya körsbärsträd, fylldblommigt fågelbär, har planterats längs Bangårdsgången. Staden har byggt trädgropar för de nya växtbäddarna som de nya träden planterats i. De nya träden får därmed optimala förhållanden med balanserad tillgång till vatten, näring och luft. Gångstråket har breddats och fått nya sittbänkar och ny belysning.

Vattenkonstverket Afrodites brunn ligger kvar som tidigare. Skulpturen Dionysos ska återmonteras och har fått nya vatten- och elanslutningar.

Belysningen har kompletterats i den här delen av parken.

Mariagårdstäppan och den överdäckade delen får stora gräsytor i en lätt södersluttning. Öster om gräsytorna löper ett nytt tillgängligt stråk upp mot den övre delen av parken. Här kommer det att vara rikligt med blomstrande planteringar, sittplatser, gångar och gräsytor som bildar mindre rum av mer trädgårdskaraktär. De flesta träd i den här delen av parken kommer att vara olika arter av körsbär med varierande blomning på våren.

I slänten mellan den övre nivån i Mariagårdstäppan och den befintliga gång-och cykelvägen kommer gräsmatta att anläggas under våren 2023 och öppnas för allmänheten när gräset har etablerat sig under sensommaren 2023.

I parkens norra del planeras en lekplats för små barn. Lekplatsens utformning och innehåll kommer att upphandlas separat och har därför en egen tidplan för genomförande.

Arbetena i den nordöstra delen av parken är avslutade. Staden har satt upp flera fågelholkar, som fåglarna huserat i. I hörnet mot Göta Ark har träden glesats ur för att kvarvarande träd ska få bättre förutsättningar att växa sig starka och friska.

Hundrastgården har blivit större, fått parkbänkar, belysning och stadens servicegrupp har tillverkat redskap för agility till hundarna. Runt Tegelhuset har området snyggats till och ytorna öppnats upp för att Tegelhuset ska bli mer tillgängligt. Staketet mot ravinen har reparerats och nytt gräs har såtts.

Utegymmet kom på plats i juni och vi hoppas det kommer att användas flitigt. Gradängerna (den trappstegsformade formationen i halvcirkel nedanför ute­gymmet) tillåter en flexibel användning, till exempel som sittplats för åskådare eller plats för avkoppling. Områden och stråk har ramats in med smågatsten.

Johan Helmich Romans park ingår inte i detaljplanen

Johan Helmich Romans park ingår inte i upprustningen av Fatbursparken. Det fanns tidigare planer på att bygga nya bostäder i Johan Helmich Romans park (diarienummer 2007-36068 med beteckning Södermalm 7:62). Planarbetet har dock legat vilande under flera år och förutsättningarna har ändrats. Detaljplanen avskrevs i juli 2021.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Skicka in din fråga via formuläret. Du kan också ringa stadsbyggnadsexpeditionen. Telefon 08-508 27 500.

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Christina Winberg
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 266

Projekt på Södermalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad