Ny bebyggelse sett från Tegelviksgatan (AIX Arkitekter, 2023)
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Byggnader vid Hovings malmgård

Södermalm

Stockholms stad har tagit fram ett förslag till ny detaljplan vid Hovings malmgård på östra Södermalm. Förslaget innehåller vård- och seniorbostäder med centrumlokaler och en förskola. Förslaget är på samråd 28 november 2023-22 januari 2024.

Förslaget till ny detaljplan ska möjliggöra ny bebyggelse som omsluter och integrerar Hovings malmgård. De nya byggnaderna ska ha en omsorgsfull utformning och anpassa sig till malmgården i skala och utformning.

Planförslaget innehåller cirka 90 vård- och seniorboenden med centrumlokaler i byggnadernas ändar. Förslaget innehåller även en förskola med två avdelningar. Byggnaderna föreslås vara tre till fem våningar höga placerade i souterräng. Förslaget är som högst i korsningen Alsnögatan och Tegelviksgatan för att sedan trappa ner mot vattnet.

Mot kajen föreslås en portik, en öppning, i byggnaden för att göra det möjligt för passerande att se malmgården. I förslaget ges malmgården tydliga skydds- och varsamhetsbestämmelser för att värna om kulturmiljön och får även en bestämmelse om rivningsförbud.

I förslagets sydöstra del, mot vattnet, föreslås strandskyddet upphävas. Mot Tegelviksgatan, i den nordvästra delen, föreslås en allmän park.

Presentation från samrådsmöte 6 december 2023

Bilder på samrådsförslaget

Ny bebyggelse sett från Tegelviksgatan (AIX Arkitekter, 2023)
Portiken och terrass sett från trottoaren vid Alsnögatan på kajsidan av föreslagen bebyggelse (AIX, 2023)
Parken och malmgården med den stora eken synlig till höger i bild (AIX, 2023)
Malmgården med bakomliggande ny bebyggelse. parkstråk öster om malmgården visas i mitten av bilden. (AIX, 2023)

Frågor och svar

Det är stadsbyggnadsnämnden som fattar beslut om att påbörja ett detaljplanarbete.

Som underlag för beslutet tar stadsbyggnadskontoret fram en så kallad startpromemoria (start-pm) som beskriver planförslaget i grova drag och vilka frågor som ska utredas. Innan planarbetet startar upprättas ett planavtal som reglerar stadsbyggnadskontorets och byggherrens åtaganden. Här bestäms också en tidplan och budget för planarbetet.

Markanvisning är ett löfte om att ensamt få förhandla med staden om marken, under viss tid och på vissa villkor.

När exploateringskontoret får in en ansökan om markanvisning från en byggaktör görs en första bedömning om projektet är möjligt att genomföra. Om projektet bedöms vara möjligt att gå vidare med får exploateringsnämnden ta ställning till projektet och kan fatta ett inriktningsbeslut med en budget för projektet. Nämnden tar också beslut om markanvisning till byggaktören.

Stockholmarna ska vara delaktiga i stadens utveckling och känna samhörighet med sin stad. Medverkan genom dialog är en förutsättning för stadens utveckling. Delaktighet ger oss mer kunskap och bättre underlag för beslut.

Under stadsbyggnadsprocessen hålls det lagstadgade samrådet då mer konkreta och platsspecifika frågor diskuteras. I Stockholm sker det ofta genom ett samrådsmöte i form av öppet hus. Samrådet hålls samtidigt som planen skickas på remiss till länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och övriga som berörs av förslaget.

Först när ett förslag till detaljplan har antagits i stadsbyggnadsnämnden kan överklagande ske.

Den som är missnöjd med beslutet att anta detaljplanen kan överklaga det under vissa förutsättningar. Man ska vara berörd av förslaget och senast under granskningstiden ha framfört skriftliga synpunkter som inte tillgodosetts.

Kulturhistoria

Byggnaden Hovings malmgård är blåklassad av Stadsmuseet. Blått är den högsta klassen och omfattar bebyggelse av synnerligen högt kulturhistoriskt värde. Platsen utgör i dag en värdefull kulturmiljö och nya tillskott till platsen ska studeras och vägas mot påverkan på den kulturhistoriska läsbarheten.

Markägare

Fastigheten där Hovings malmgård ligger, Sommaren 10, ägs av Stockholms stad och upplåts med tomträtt till Einar Mattsson AB. Fastigheten Södermalm 11:23 ägs av Stockholms stad.

Bilder på samrådsförslaget

Ny bebyggelse och malmgården med den park och trapp som tillkommer sett från Tegelviksgatan (AIX, 2023)
Fasad mot nordväst. Malmgården till vänster. (AIX, 2023)
Fasad mot sydväst. Sett från Alsnögatan (AIX, 2023)
Vy ovanifrån. Byggnader skissade som vita klossar. Gröna ytor är park- eller naturmark. Träd är utmarkerade med mörkare gröna cirklar.
Situationsplan för planerad bebyggelse (Tengbom, 2023)

Preliminär tidsplan

  • Start-PM, december 2021
  • Samråd, 28 november 2023–22 januari 2024
    • Samrådsmöte, 6 december 2023, klockan 17.30–19.30
  • Granskning, kvartal 1 2024
  • Antagande, kvartal 3 2024

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Kontakta projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen om du har frågor om hyra eller köp av lokaler och bostadsrätter, hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande.

Telefonkontakt

Felix Staffanson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 444

Maria Salenius
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 545

Anna Ingels
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 641

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad