Parkområde med plaskdamm och träd. En kvinna sitter och läser, foto.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Norra Bysistäppan och lekplatsen Haren rustas upp

Södermalm

Norra Bysistäppan och lekplatsen Haren är slitna och behöver renoveras. Södermalms stadsdelsförvaltning planerar därför för en upprustning av parken.

Bakgrund

Denna kulturhistoriskt karaktärsstarka park, med sin damm, sina stenmurar och sina stora träd, behöver rustas upp. Renoveringen kommer att ske i delprojekt under de närmaste åren.

En digital medborgardialog genomfördes i februari 2022. Svaren har använts som ett underlag i arbetet med att ta fram förslaget för upprustning.

Upprustningsförslagets viktigaste punkter

Parken

 • Den centrala delen utvecklas till parkens hjärta, en samlingsplats i eftermiddags- och kvällssolen med nyplanterade träd och blommande buskar.
 • I mitten av parken finns en upplyst grillplats med picknick-bord, soffor och fasta grillar och möjliga ytor för boule.
 • Nya viloplatser skapas i sol och i skugga, tillsammans och avskilt, med soffor, bänkar, hängmattor och picknickbord.
 • Parkens stora öppna asfaltsyta för bollek behålls.
 • Gräsytan vid den norra muren utvidgas och ger mer plats för solbad och picknick.
 • Parkens befintliga träd och planteringar bevaras i mesta möjliga mån och utvecklas med blommande och bärande träd, buskar och örter som ökar den biologiska mångfalden.

Plaskdammen

 • Plaskdammen bevaras och renoveras. Stengradängerna intill förses med träsitsar och kafébord. En bred trätrappa för samman dammen med lekterrassen och skapar en fin sittplats i eftermiddagssol.
 • Dammen utrustas med ett nytt teknikhus och avledning av regnvatten för bättre hygien. Det blir fler sittplatser runt dammen.

Lek

 • Lekfunktioner för mindre barn samlas i parkens östra del.
 • Lekdelen integreras i den övriga parken och dess avgränsande stängsel tas bort.
 • Områdets markmaterial renoveras med naturmaterial: trä, sten, bark och sand.
 • Nyplanterade mindre träd skapar skugga och rumslighet.
 • Lekutrustningen renoveras och kompletteras med ny kompisgunga.
 • Klätterlek och balanslek utvecklas. Rollek utvecklas med upplysta lekhyddor och sandlåda med baksand.
 • Låsbara lådor ersätter förråd för lekredskap.

Belysning

 • Parkens belysning kompletteras och några platser ges effektbelysning på träd, lekplats, markyta och murar.

Bilder

Illustration över området vid lekplatsen Haren.
Illustrationsplan: Nyréns arkitektkontor

Tidsplan

2022

 • 13 september, samrådsmöte
 • September, enkätundersökning online

2023

 • Beslut i Södermalms stadsdelsnämnd

2024

 • En första etapp av upprustning planeras

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Södermalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad