• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya bostäder, centrum och kontor mot Åsögatan

Södermalm

Planförslagets syfte är att i fastigheten Formannen 16 möjliggöra för nytt bostadshus på fyra våningar med cirka 15 bostäder samt lokaler för centrumändamål i bottenvåning.

Förslaget innebär att skapa en bättre gatumiljö längs med Åsögatan och tillgängliggöra kvarteret vid fastigheten Formannen 16. Detta genom att öppna upp passager mellan gata och gård, och utreda möjlighet till utbyggd lokal på gården.

Dessutom förslås i detaljplanen att man bevarar befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och bekräftar centrum- och kontorsanvändning. Det nya bostadshuset kan utgöra ett tydligt nytt tillägg utan att förändra någon befintlig fasad. Bostadshuset förslås vara helt fristående och i mindre skala än de befintliga byggnaderna. Utbyggnaden på gården med centrumverksamhet görs som en enda våning med ett glastak. Byggnaden ska uppmuntra till vistelse i den kulturhistoriskt värdefulla miljön och verka för att förstärka den industrihistoriska årsringens synlighet.

Tidsplan

  • Start-PM: december 2023
  • Samråd: december 2024
  • Granskning: december 2025
  • Antagande: SBN april 2026

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Fastighetsägare

Fastigheten ägs av AB Stalands Fastigheter.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Ola Grimell
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 274 77

Projekt på Södermalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad