Vy över Södermalm och Münchenbryggeriet sett från Riddargjärden. Vinterlandskap med islflak på vattnet och snö. Båtar längs Söder Mälarstrand framför Münchenbryggeriet. Foto
Münchenbryggeriet från Riddarfjärden. Foto: Lennart Johansson
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya bostäder och lokaler vid Münchenbryggeriet

Södermalm

I och runt Münchenbryggeriet planeras det för nya lokaler och cirka 120 bostäder. Området ska få förutsättningar för mer liv och rörelse. Samtidigt ska kopplingen till Söder Mälarstrand stärkas. Planeringen sker med stor hänsyn till platsens kulturmiljö.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bebyggelse på den södra delen av fastigheten Ludvigsberg 3, där Münchenbryggeriet ligger. Planen uppskattas kunna möjliggöra cirka 120 nya bostäder, varav hälften hyresrätter. Bostäderna fördelas på flera olika huskroppar med centrumlokaler i bottenvåningarna.

Gång- och cykelvägen över fastigheten är en av de få gång- och cykelvägar som förbinder Södermalm med Söder Mälarstrand. Förslaget kan bidra till fler kopplingar, ökad trygghet och göra det enklare att hitta på Södermalm.

Planområdet utgörs av en del av fastigheten Ludvigsberg 3.

Planering med kulturmiljö i fokus

Platsen utgör i dag en värdefull kulturmiljö, och nya bidrag till platsen ska inte minska det kulturhistoriska värdet. Höjder, volymer, placeringar samt utformning ska studeras noga i förhållande till närliggande bebyggelse, kulturmiljö och stadsbild. Det är viktigt att ny bebyggelse passar stadssiluetten.

Fastigheten ingår i ett sammanhang med betydelse för riksintresset "Stockholms innerstad med Djurgården". En miljökonsekvensbedömning med fokus på kulturmiljön tas därför fram under planprocessen.

Tidsplan

  • Samråd: Hösten 2024
  • Granskning: Hösten 2025
  • Godkännande i stadsbyggnadsnämnden: Vintern 2025/2026
  • Antagande i kommunfullmäktige: Våren 2026

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Fastigheten ägs av Fastighets AB Ludvigsberg 3 (AFA Fastigheter).

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Nynke De Jong
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 499

Jacob Hellgren
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 692

Projekt på Södermalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad