Bilar och människor vid en trafikerad gata. Flera hus varav ett i ljusa färger och med en påbyggnad. Illustration
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Påbyggnad ger nya hyresrätter på Krukmakargatan

Södermalm

Ett befintligt flerbostadshus får en påbyggnad i två våningar för att skapa cirka 30 nya lägenheter. Planen berör fastigheten Råttan 13 vid Krukmakargatan på Södermalm.

Cirka 30 nya lägenheter

Planen har vunnit laga kraft. Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Domstolens avgörande står därför fast.

Detaljplanen innebär att befintlig vind och taköverbyggnad rivs och ersätts med två nya bostadsvåningar. De två extra våningarna ger cirka 30 nya lägenheter som planeras bli hyresrätter. Lägenhetsförråden på vinden ersätts med källarförråd.

Huset ligger på Krukmakargatan 16 i korsningen Krukmakargatan och Torkel Knutssonsgatan.

Påbyggnaden ska utföras på ett sätt som värnar stadsbilden och har hög arkitektonisk kvalitet. Påbyggnaden ska förstärka den befintliga byggnadens gestaltning och kulturhistoriska värde.

Värdeskapande komplettering

Enligt översiktsplanen behöver en stor del av stadens utveckling ske genom värdeskapande kompletteringar med bostäder, verksamheter och anläggningar inom ramen för den pågående användningen. Den aktuella byggnaden ligger centralt, nära kollektivtrafik och i ett i dag relativt brokigt kvarter med olika byggnadsstilar och höjder.

Frågor och svar

I det här fallet är det fastighetsägaren som önskar bygga här. Stockholms stad tycker det är bra att pröva förslaget på den här platsen eftersom befintlig mark eller parkmark inte tas i anspråk.

Det råder politiskt enighet om att det behöver byggas fler bostäder. Stadsbyggnadskontoret har det uppdraget och strävar mot 10 000 bostäder/år. Uppdraget är att titta på möjliga platser i hela staden.

Befintlig byggnad kommer renoveras invändigt och utvändigt, vilket kommer påverka bland annat trapphus och hissar.

Fasaden på hela huset renoveras med ursprunglig ädelputs med inslag av glimmer, som föreslås återskapas till kulör liknande dagens. Gårdsfasader ska utföras i puts.

Vindsförråd kommer flyttas till källaren.

Lokalerna för ICA kommer att behållas, men de renoveras.

Ingen ombyggnad av gata eller allmän plats ska ske men trafiken kan komma att påverkas under byggtiden.

 • Planprocessen väntas vara klar 2021.
 • Planen väntas vinna laga kraft 2021 och då kan bygglov sökas.
 • Byggnationen kan starta 2022 som tidigast.
 • Bostäder kan stå klara ungefär 2024.

Tidsplan

 • Laga kraftvunnen den 2 december 2021
 • Antagande 11 mars 2021
 • Granskning 16 september–13 oktober 2020
 • Samråd 25 februari–6 april 2020.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 300

Projekt på Södermalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad