• Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Tantolunden rustas upp

Södermalm

Tantolunden är en av Södermalms största parker, anlagd på två bergshöjder med en dalgång emellan. Parken är välbesökt och uppskattad. Nu finns ett förslag på hur parken kan förnyas och rustas.

Bakgrund

Syftet med programmet är att få kännedom om parkens historiska värden och tydliggöra vilka behov som finns för upprustning, för att kunna bevara och stärka parken. Även att kartlägga parkens ekologiska värden och hur de kan bevaras och stärkas, för att på bästa sätt bidra till stadens biologiska mångfald.

Programmet syftar också till att se över vistelse-, lek- och motionsmöjligheterna i parken och hur dessa kan stärkas för att skapa en attraktiv, modern park utan att skada de historiska och ekologiska värdena.

Programmet kommer att användas som underlag för prioriteringar av kommande upprustningar.

Programmets viktigaste punkter

Gångvägar och möblering

 • En plan för utformande av gångvägar, ränndalar och möblering planeras att tas fram och genomföras under de närmsta åren. Tillgänglighet och trygghet är viktiga i detta arbete. I branta backar kan till exempel ledstänger bidra till ökad tillgänglighet. Möjlighet att hindra olovlig biltrafik samt parkering planeras att ses över i samarbete med trafikkontoret. Förslag till nya informationsskyltar i parken bör också tas fram.

Trygghet

 • Ny belysning planeras längs Tantolundsvägen under 2022. Hänsyn planeras att tas till vilda djurs behov, exempelvis fladdermöss. Belysningen i övriga parken kompletteras.
 • Möjligheten att möblera/befolka Tantobergets topp under sommartid bör utredas vidare i samarbete med trafikkontoret. Ett förslag är en tillfällig sommarservering eller ett utegym.
 • Möjligheten att skapa en mer tillgänglig gångväg från Tantotoppen ner till strandbadet planeras att utredas.

Naturvårdsplan

 • En naturvårdsplan föreslås i samarbete mellan landskapsarkitekt, ekolog och arborist. Naturvårdsplanen planeras att innehålla tydliga skötsel- och driftåtgärder så att parken kan vårdas på bästa sätt ur naturvårdshänseende, men samtidigt fungera som en stadspark med många besökare. Planen planeras att innehålla förslag på nya ängsytor, placering av fågelholkar samt andra åtgärder som stärker och bevarar den biologiska mångfalden.
 • Naturvårdsplanen planeras också att innehålla en plan för bevarande och återplantering av träd. Träden ska ses som en integrerad del i naturvårdsplanen, så att alla dess livsskeden kan tas tillvara till förmån för den biologiska mångfalden. Särskilda åtgärder tas fram, så gamla och skadade träd kan stå kvar extra länge.

Lek

 • Ett fördjupat program planeras att tas fram för upprustning av ”Tågparken”.
 • Möjligheten att tillföra lekfulla inslag i övriga delar av parken, samt åtgärder som bjuder in till naturlek, planeras att ses över.
 • Discogolfbanan bör ses över, för att minimera konflikter mellan spelande och gående.
 • En plats för boulebanor bör utredas, samt eventuellt andra aktiviteter och sittplatser runt bollplanen.

Entréer

 • Parkens samtliga entréer behöver ses över, så de blir tydliga, funktionella och inbjudande. Framför allt är parken till stora delar avskuren från anslutningen i nordost mot Ringvägen. Övriga entréer är på olika sätt antingen dolda och/eller eftersatta i utformning.

Tidsplan

2022

 • Ett samråd genomfördes i juni 2022, där invånare fick möjlighet att tycka till om förslaget.
 • Beslut av programmet i Södermalms stadsdelsnämnd i oktober.
 • En första etapp av upprustning av vägar och ränndalar genomförs under senhösten.

2023

 • Fortsatt upprustning av vägar och ränndalar.
 • Framtagande av naturvårdsplan inleds.
 • Fördjupat program för lek inleds.
 • Program för lek tas fram och presenteras på samrådsmöte.

2024 och framåt

Övriga insatser i programmet planeras att genomföras i takt med att särskilda ekonomiska medel söks.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Vill du ta del av programmet i sin helhet? Kontakta stadsmiljöavdelningen på Södermalms stadsdelsförvaltning.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Södermalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad