Ett fotografi där den nya tennishallens placering är utmärkt med vita linjer.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Tennishall vid Eriksdalsbadet

Södermalm

En ny permanent tennishall planeras att byggas väster om Eriksdalsbadet (del av fastigheten Södermalm 5:2). På platsen finns idag Hellas Tennisklubb, ägd av Hellas Tennis AB, som idag består av fyra tennisbanor som vintertid täcks av ett uppblåsbart tält.

Den planerade tennishallen föreslås bli fyra tennisbanor med tillhörande omklädningsrum, gym och reception. I hallen planeras även utrymme för café med möjlighet till uteservering med besökare både från tennishallen och utifrån.

Den nya byggnaden ska öppna upp sig mot söder och Årstaviken och på så sätt stärka promenadstråket och bidra till folkliv och rörelse i området. Möjligheten att röra sig längs med strandkanten påverkas inte av planen.

Sedan samrådet har främst förändringar som rör dagvatten, parkering och utformning av utemiljö skett. Istället för att låta dagvattnet infiltrera i marken och riskera spridning av föroreningar kommer tennishallens vatten ledas österut via en ny kommunal vattenanslutning.

Hela planområdet har utökats söderut för att ansluta till Hammarby Slussväg och möjliggöra goda angöringsmöjligheter. Denna utökning betyder att mer parkmark tas i anspråk och läggs som privat kvartersmark. Den privata kvartersmarken utformas som grönytor, plats för uteservering och parkering för funktionshindrad.

Planområde

Planområdet utgörs av del av fastighet Södermalm 5:2 och omges i norr av kolonilottsområdet Eriksdalslunden och i söder av båtuppläggningsplatser samt parkeringsplatser mot Årstaviken. Öster om planområdet ligger Eriksdalsbadets utomhusbassänger och rekreationsområde.

Bilder

Illustration av en avlång grön byggnad i en stor park med rejäla grusgångar.
Visionsbild på den planerade byggnaden sedd från Hammarby Slussväg. Illustration White arkitekter.
Illustration av tennishallen uppifrån.

Preliminär tidsplan

  • Start-pm: juni 2020
  • Samråd: 7 september–18 oktober 2021
  • Granskning: 23 augusti–19 september 2023
  • Antagande: planeras september 2024

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Telefonkontakt

Zsolt Juhász, stadsplanerare
stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 418

Jenny Brolin, kommunikationsansvarig
exploateringskontoret
08-508 26 532

Projekt på Södermalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad