Flygfoto mot väster med förslaget inlagt i bilden. Byggnation som pågår eller nyligen är färdigställd visas som grå volymer.
Flygfoto mot väster med förslaget inlagt i bilden. Byggnation som pågår eller nyligen är färdigställd visas som grå volymer. Bild: Stadsbyggnadskontoret/Lennart Johansson och DinellJohansson.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Utveckling av Söderhallarna på Medborgarplatsen

Södermalm

Syftet med detaljplanen är att ändra användningen av Söderhallarna till centrumändamål genom att modernisera byggnaden med respekt för kulturhistoriska värden. Planen har fått laga kraft 17 januari 2024.

En modernisering av Söderhallarna

Planens syfte är att ändra användningen av Söderhallarna till centrumändamål. Centrumändamål omfattar butiker, saluhall, restauranger, kulturell verksamhet och arbetsplatser som kontor bland annat.

Planförslaget möjliggör en modernisering av byggnaderna samtidigt som de höga kulturhistoriska och arkitektoniska värdena respekteras. En utgångspunkt är att stärka Söderhallarnas funktion som publik saluhall och mötesplats på Södermalm.

Utökade byggrätter

Planförslaget ger utökade byggrätter för påbyggnader på taken. Förslaget möjliggör nya förbättrande entréer som vetter mot Fatburstrappan och Södermalms allé och att takytorna kan få ny användning. Det bedöms ha en positiv inverkan på invändig kommunikation och hur byggnaderna kan samverka med omgivande platser och torg.

De delar av Söderhallarna som är belägna ovanpå Söderleden ingår också i planen, men planläggningen innebär inte någon förändring i de delarna.

 

Bilder

Vy över Medborgarplatsen med Söderhallarna rakt fram. Medborgarhuset till vänster och till höger skymtar uteserveringar. På torget syns torghandel och människor i rörelse. Illustration
Vy från Götgatan. Bild: DinellJohansson
Vy över Medborgarplatsen med Söderhallarna till höger. Medborgarhuset till vänster och mellan husen skymtar andra byggnader. På torget syns människor i rörelse. Illustration
Vy från Medborgarplatsen uteserveringar. Bild: DinellJohansson
Bild som visar fasad och entré till Söderhallarna från Södermalms allé. Parkerade bilar vid gatan. Fotomontage
Fotomontage från Södermalms allé. Bild:DinellJohansson
Nattbild som visar fasad och entré till Söderhallarna från Södermalms allé. Parkerade bilar vid gatan. Fotomontage
Nattbild, fotomontage från Södermalms allé. Bild: DinellJohansson

Kulturhistoriskt värdefull byggnad

Fastigheten är blåklassad av Stadsmuseet, vilket innebär att den är av byggnadsminnesklass. Den ingår i ett sammanhang med betydelse för riksintresset "Stockholms innerstad med Djurgården".

En miljökonsekvensbedömning med fokus på kulturmiljön tas därför fram under planprocessen. Byggnadernas kulturhistoriska värden föreslås skyddas genom reglering av volym samt utformnings-, skydds- och bevarandebestämmelser.

Planområde

Söderhallarna ligger vid Medborgarplatsen på Södermalm och består i huvudsak av fastigheten Fatburen 1. Omgivande fastigheter som också berörs av planen är del av Södermalm 9:1 och del av Fatburshöjden 1. Söderhallarna är cirka 5200 kvm och utgörs av två byggnader uppförda i början av 1990-talet; Björkhallen och Saluhallen. Byggnaderna inrymmer saluhall med butiker, restauranger, kontor, biograf, systembolag, apotek mm.

Ägarförhållanden

Söderhallarna ägs av Fastighets AB Brogatan/Atrium Ljungberg.

Bilder

Entré till Söderhallarna från Fatbursparken. Till höger om entrén syns trappor upp till Medborgarplatsen. Människor i rörelse vid entren och fasaden intill. Illustration

Tidsplan

 • Planstart: mars 2019
 • Samråd: 2 mars–19 april 2021
 • Granskning: 9 november–9 december 2022
 • Antagande av detaljplanen: juni 2023
 • Överklagad till mark- och miljödomstolen: juli 2023
 • Planen har fått laga kraft: 17 januari 2024

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Projekt på Södermalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad