Illustration över Stockholms stads siluett.
Projekt Planerat

Södra stadsparken i Rinkeby rustas upp

Södra stadsparken är en omtyckt stadsdelspark som ligger centralt och i nära anslutning till Rinkeby torg. Parken innehåller ett viktigt rörelsestråk med växtlighet, sittplatser och öppna gräsytor. Parkens alla nuvarande delar kommer att renoveras i olika steg.

Projektfakta

Hur kommer Södra stadsparken att se ut 2024?

Målet är att bevara och stärka Södra stadsparken som ett centralt stråk och mötesplats genom att skapa identitet och lägga till funktioner efter de behov som finns. Parkens sociala värden bevaras och stärks genom att utveckla befintliga funktioner som lek- och vistelseytor. Parken ska upplevas trygg för besökare och brukare som vistas och rör sig i den. Upprustningen av parken har ett fokus på att stärka områdets biologiska mångfald och att möjliggöra lärande och lekfulla stunder längs med huvudstråket.

Den största förändringen som sker i parken är att parkens grus- och markstensyta gjorts om till en aktivitets- och mötesplats, med sittmöbler, solbänkar och lekutrustning. Med hjälp av de nya lekytor med utrustning utformad som stora insekter skapas ett övergripande tema med fokus på pollinatörernas viktiga roll i naturen. Lekplatsen formas till en fantasiresa, en saga, som skapas på plats. Insekternas storlek leker med skalan, att se en trollslända som är 100 gånger större än i verkligenheten är lärorikt och ett tillfälle att beundra naturen. På flera platser i parken planteras även blommande växter och träd för att gynna bin och humlor, något som också stärker den biologiska mångfalden och följer parkens tema.

 • parken som central mötesplats bevaras
 • sociala värden stärks
 • funktioner utvecklas och får en större mångfald
 • parken ska upplevas attraktiv och trygg
 • parkens identitet och uttryck ska stärkas
 • parken ska förstärka befintlig grönstruktur

Tidplan

 • Mars 2021–april 2021: Dialog – möjlighet att lämna in synpunkter och förslag
 • April 2021–Juli 2021: Program – landskapsarkitekter bearbetar förslag som kommit in under dialogen och tar fram ett program.
 • Augusti 2022: Arbetet i parken börjar.
 • December 2022: Fas 1 av upprustningen är klart. I den ingår bland annat:
  • Flera träd och planteringsytor har anlagts
  • Lekutrustning har monterats
  • Det har tillförts insektshotell/infoskyltar i planteringar
  • Upprustning av solbänkar, sittplatser, papperskorgar
 • 2023: För fas 2 planeras en upprustning av grillplatsen i parkens södra del. I den ingår nytt långbord och bänkar, nya grillar och papperskorgar samt ny linspänd belysning över långborden. Fler blommande träd och planteringar ska även anläggas och ytterligare en yta för lek med fokus på sandlek ska skapas.
 • December 2023: Fas 2 beräknas vara färdigställd och upprustningen av parken beräknas därmed att vara klar.

Dialog

Inför upprustningen av Södra stadsparken har en medborgardialog med barn och äldre genomförts under 2021.

Detta har gjorts

 • Dialog har genomförts med tre åldersgrupper; förskolebarn, barn från årskurs 4, samt en grupp seniorer där flera har rörelsefunktionshinder och använder rullstol.
 • Dialogen inleddes med 3 workshops där barn och äldre fick inkomma med tankar och synpunkter kring parkens olika delar.
 • Under träffarna fick deltagarna svara på frågor om hur bra, mindre bra eller dåligt befintliga funktioner i parken fungerar samt ge förslag på vad som kan förbättras i parken.

Medborgarnas önskemål

Dialogen har visat att grupperna har många gemensamma önskemål om förbättringar och förändringar, som mer grönska och blommor med doft och färg, men även specifika önskemål har kunnat konkretiseras.

Staden rustar upp parken

Trafikkontoret tillsammans med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning ansvarar för upprustningen av parken. Förslaget har tagits fram av AJ landskap.

Byggentreprenör är Abtot Mark och Anläggning AB.

Upprustningen finansieras delvis med stadens medel för klimatinvesteringar för bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar.

Målet med investeringen är att förebygga sårbarhet i stadsmiljön till följd av ett klimat i förändring genom att öka grönskan i stadens hårdgjorda miljöer. Stadens grönska bidrar till flera livsviktiga reglerande, stödjande och kulturella ekosystemtjänster.

Växtbäddarna konstrueras med kolmakadam (biokol). Biokol är att betrakta som en kolsänka ur klimatsynpunkt.

Växtbäddarna konstrueras så att de möjliggör lokal dagvattenfördröjning vilket minskar belastningen på det lokala dagvattennätet. Biokolet har även en renande effekt på vattnet och binder näringsämnen och tungmetaller. Genom att utnyttja dagvatten för bevattning skapas en bättre livsmiljö för träden och de får bättre förutsättningar att klara extrem torka.

Tillförsel av grönska och skuggande trädkronor ger en svalkande effekt i parken och i de byggnader som får skugga mot sina fasader. Med hjälp av träd kan stadens förmåga att minska effekterna av värmeböljor förbättras.

Kontakt

Amanda Jarhage

Parkingenjör, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Uppdaterad