Vy mot flerbostadshus med rundat hörn, balkonger, bil, cyklist, illustration.
Tidigt förslag på ny bebyggelse vid Fornbyvägen. Vy från öster. Illustration: Arkitema.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

60 bostäder längs Fornbyvägen

Rinkeby

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för cirka 60 hyresrätter på befintlig markparkering längs Fornbyvägen i Rinkeby.

Planförslaget innebär uppförande av ett nytt flerbostadshus på befintlig markparkering vid Fornbyvägen. Den nya bebyggelsen föreslås bli fem till sex våningar med cirka 60 hyresrätter. Ett LSS-boende med sex lägenheter avses inrymmas i bostadshuset. Byggnaden föreslås placeras längs Fornbyvägen och Nybykroken för att stärka gaturummet och möjliggöra en god bostadsgård. Placering och utformning av bebyggelsen utreds vidare under planarbetet.

Detaljplanen ska genom placering av bebyggelse och gestaltning bidra till att omvandla Fornbyvägen till en mer aktiverad och öppen gata samt skapa goda utemiljöer för de boende. Allmänna utrymmen för bostäder, så som tvättstuga och cykelrum, placeras med fördel i bottenvåningen. På så vis kan delar av fasaden glasas upp vilket ger positiva effekter för gaturummet. En trottoar behöver anläggas längs Fornbyvägens södra sida samt längs Nybykroken, dess västra och norra sida. Goda gårdsmiljöer ska skapas för de boende i anslutning till den tillkommande bebyggelsen.

Vy över området med planområdet markerat.

Tidsplan

  • Start-PM antogs i stadsbyggnadsnämnden i oktober 2021 och arbetet med detaljplanen påbörjas
  • Samråd med möjlighet till insyn och att lämna synpunkter: Har flyttats till Juni 2024 i stället för hösten 2023 som tidigare meddelats.
  • Granskning, sista tillfället att lämna synpunkter: september 2024
  • Beslut om antagande i stadsbyggnadsnämnden: december 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Berörd fastighet Kvarnluckan 2 ligger inom stadens mark och SBB Kvarnluckan AB är tomträttshavare. 

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Rhoda Hersson-Ringskog
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 421

Jenny Lindén
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 699

Hendrik Bergstén
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 625

Projekt i Rinkeby

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad