• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Idrottsanläggning med bollplaner

Rinkeby, Tensta

Detaljplan är avskriven och kommer inte att genomföras. I Norra Spångadalen planerades en ny anläggning för idrott.

Projektsidan kommer att avpubliceras 30 juni 2024.

Syftet med detaljplanen var att planlägga för en ny anläggning för idrott. 

  • Alternativ 1: En multifunktionell bollplan för fotboll, softboll och baseboll på konstgräs samt en cricketplan, främst på naturgräs.
  • Alternativ 2: Två cricketplaner, främst på naturgräs.

Båda alternativen skulle gå att möjliggöra med detaljplanen. En servicebyggnad och parkeringsplatser för bil och cykel föreslogs också i anslutning till bollplanerna.

Idrottsanläggningen skulle ta hänsyn till områdets karaktär och vara anpassad till platsens terräng. Spångadalen skulle också fortsätta att vara ett öppet och tillgängligt område för promenader, joggning och lek.

Syftet med detaljplanen var att skapa en plats för möten genom att bygga funktioner som i dag saknas i området. Dessutom skulle nya gångbanor genom dalgången byggas, i dag finns det endast upptrampade stigar.

Planförslaget var tänkt att bidra till att ska bli lättare, tryggare och säkrare att röra sig i och runt Spångadalen och Järva friområde.

Spångadalens fortsatta utveckling

Spångadalen är i ett uppskattat parkområde mellan Tensta, Rinkeby, Bromsten och Järva friområde. Under planarbetet är det viktigt att beakta Spångadalens karaktär så att dalgången fortsatt blir avläsbart, samt dess koppling till Järva friområde.

Bilder

Illustration över ett mörkgrönt hus.
Vy över servicebyggnaden från nordost. Cykel- och bilparkering föreslås i anslutning till servicebyggnaden. Illustration: Cedervall arkitekter.
Illustration över ett mörkgrönt hus från ett utzoomat perspektiv.
Vy över servicebyggnaden från söder. Illustration: Cedervall arkitekter.
Illustrationsbild av en mörkgrön husfasad med texten "Järva Criketplan".
Servicebyggnadens föreslagna fasadutformning. Illustration: Cedervall arkitekter.
Servicebyggnadens föreslagna fasadutformning. Illustration: Cedervall arkitekter.
Vy över servicebyggnadens baksida och skogsparti i en brant slänt. Illustration: Cedervall arkitekter.

Preliminär tidsplan

  • Start-PM augusti 2020
  • Samråd maj 2021
  • Planen avskrevs den 21 december 2023

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du följa planeringsarbetet fram till avskrivningen. Detaljplanen är avskriven och kommer inte att genomföras.

Byggaktör

Stockholms stads fastighetskontor är beställare av planen. Stockholms stad äger marken.

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Siri Ersson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 324

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad