S:t Görans sjukhus med omgivande byggnader. Flygfoto.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

S:t Görans sjukhus

Stadshagen

S:t Görans sjukhus, ett av Stockholms innerstads två akutsjukhus, ska utvecklas och sjukhusområdets miljö ska bli väl integrerad i Kungsholmens stadslandskap.

Planen syftar dels till att möjliggöra en utveckling av S:t Görans sjukhus, dels till att sjukhusområdet ska bli en miljö väl integrerad i Kungsholmens stadslandskap. Ny bebyggelse ska anpassas till verksamhetens behov och platsens förutsättningar, med inriktningen att anläggningar tillsammans ska skapa en bra helhet med höga vistelsevärden i sjukhusmiljön.

S:t Görans sjukhus fyller idag en samhällsviktig funktion och en utveckling av sjuk- och vårdverksamheten är positiv för hela staden. I planprocessen kommer avvägningar att göras för att titta på byggnadsvolymers omfattning och deras påverkan på kulturmiljön. Planförslaget innebär även att ett antal befintliga byggnader med kulturhistoriskt värde föreslås rivas.

Tidsplan

  • Samråd: december 2022
  • Redovisning av plansamråd: kvartal 2 2023
  • Granskning: kvartal 4 2023
  • Antagande: kvartal 1 2024

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Locum AB.

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Martin Bretz
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 527

Projekt i Stadshagen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad