På bilden syns en karta över Sundby där området som utreds är utritat med en lila streckad linje, illustration.
Stockholms stad utreder del av Sundby 5:17 som framtida idrottsyta. Området är inritat med lila.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Ny idrottsyta i Sundby

Sundby

Under ombyggnaden av Bromstens idrottsplats behöver idrottsverksamheten flytta. Fastigheten Sundby 5:17, längs Arrendevägen och Småbrukarvägen i Sundby, utreds nu som en möjlig evakueringsyta.

Sundby 5:17 är en plats som skulle fungera bra som evakueringsyta när idrottsverksamheten behöver flytta från Bromstens IP. Marken är sedan tidigare planlagd för idrott, tillräckligt stor och inte alltför kuperad.

Behovet av idrottsytor i Stockholm växer och för att möta efterfrågan planerar vi för att Sundby 5:17 kan vara kvar som idrottsyta även när arbetena på Bromstens idrottsplats är klara.

Tidsplan

Under våren och sommaren 2022 har vi undersökt platsens naturvärden och markförhållanden. Resultatet från undersökningarna ligger till grund för beslut om platsen blir en evakueringsyta.

Efter att Stockholms stad fattat beslut kommer vi ta fram en tidplan för när bygget kan starta och när det beräknas bli klart.

Projektet är ett samarbete mellan exploateringskontoret, fastighetskontoret och idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

Frågor och svar

Vi planerar att bygga en 11-spelplan med konstgräs med tillhörande funktioner. Det är ett utredningsarbete som pågår.

Resultatet från undersökningen visar hur marken är uppbyggd och förutsättningarna för att bygga en konstgräsplan på platsen. Detta hjälper oss i det fortsatta utredningsarbetet och var vi kan placera spelplanen och de andra funktionerna.

Vi utreder vilka träd och grönska som kan och ska sparas. Vi arbetar för att bevara viktiga naturvärden och anpassa placeringen av spelplan och andra funktioner efter landskapets uppbyggnad.

Marken är redan planlagd för idrott, vilket gör det möjligt att använda den som evakueringsyta. Platsen är också tillräckligt stor och inte alltför kuperad.

Vi utreder Sundby 5:17 då platsen bedöms som mest lämplig som evakueringsyta.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Läs mer om skola och idrottshall på Bromstens IP

Kontakta projektet

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar ditt ärende om?*

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Sundby

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad