Karta över Tantolunden.
Tantolunden
Projekt Planerat

Tantolunden rustas upp

Södermalm

Tantolunden är en av Södermalms största parker, anlagd på två bergshöjder med en dalgång emellan. Parken är välbesökt och uppskattad. Nu finns ett förslag på hur parken kan förnyas och rustas.

Lämna synpunkter i parksamrådet

Programmet presenteras på ett samrådsmöte onsdagen den 15 juni 2022 klockan 16.00–17.00, vid musikpaviljongen i Tantolunden. Då får du också möjlighet att tycka till om förslaget.


Musikpaviljongen ligger i den östra delen av parken.

Svara på vår enkät

Du kan också lämna dina synpunkter genom vår digitala enkät. Svara senast den 30 juni 2022.

Enkät för upprustning av Tantolunden

Skicka dina synpunkter till oss

Vi tar även emot dina synpunkter via både e-post och vanlig post.

E-post: stadsmiljo.soder@stockholm.se

Postadress: Södermalms stadsdelsförvaltning, Stadsmiljöavdelningen, Virkesvägen 3, Box 90 185, 102 22 Stockholm

Projektfakta

Bakgrund

Syftet med programmet är att få kännedom om parkens historiska värden och tydliggöra vilka behov som finns för upprustning, för att kunna bevara och stärka parken. Även att kartlägga parkens ekologiska värden och hur de kan bevaras och stärkas, för att på bästa sätt bidra till stadens biologiska mångfald.

Programmet syftar också till att se över vistelse-, lek- och motionsmöjligheterna i parken och hur dessa kan stärkas för att skapa en attraktiv, modern park utan att skada de historiska och ekologiska värdena.

Programmet kommer att användas som underlag för prioriteringar av kommande upprustningar.

Programmets viktigaste punkter

Gångvägar och möblering

 • En plan för utformande av gångvägar, ränndalar och möblering ska tas fram och genomföras under de närmsta åren. Tillgänglighet och trygghet är viktiga i detta arbete. I branta backar kan till exempel ledstänger bidra till ökad tillgänglighet. Möjlighet att hindra olovlig biltrafik samt parkering ska ses över i samarbete med trafikkontoret. Förslag till nya informationsskyltar i parken bör också tas fram.

Trygghet

 • Ny belysning planeras längs Tantolundsvägen under 2022. Hänsyn ska tas till vilda djurs behov, exempelvis fladdermöss. Belysningen i övriga parken kompletteras.
 • Möjligheten att möblera/befolka Tantobergets topp under sommartid bör utredas vidare i samarbete med trafikkontoret. Ett förslag är en tillfällig sommarservering eller ett utegym.
 • Möjligheten att skapa en mer tillgänglig gångväg från Tantotoppen ner till strandbadet ska utredas.

Naturvårdsplan

 • En naturvårdsplan föreslås i samarbete mellan landskapsarkitekt, ekolog och arborist. Naturvårdsplanen ska innehålla tydliga skötsel- och driftåtgärder så att parken kan vårdas på bästa sätt ur naturvårdshänseende, men samtidigt fungera som en stadspark med många besökare. Planen ska innehålla förslag på nya ängsytor, placering av fågelholkar samt andra åtgärder som stärker och bevarar den biologiska mångfalden.
 • Naturvårdsplanen ska också innehålla en plan för bevarande och återplantering av träd. Träden ska ses som en integrerad del i naturvårdsplanen, så att alla dess livsskeden kan tas tillvara till förmån för den biologiska mångfalden. Särskilda åtgärder tas fram, så gamla och skadade träd kan stå kvar extra länge.

Lek

 • Ett fördjupat program ska tas fram för upprustning av ”Tågparken”.
 • Möjligheten att tillföra lekfulla inslag i övriga delar av parken, samt åtgärder som bjuder in till naturlek, ska ses över.
 • Discgolfbanan bör ses över, för att minimera konflikter mellan spelande och gående.
 • En plats för boulebanor bör utredas, samt eventuellt andra aktiviteter och sittplatser runt bollplanen.

Entréer

 • Parkens samtliga entréer behöver ses över, så de blir tydliga, funktionella och inbjudande. Framför allt är parken till stora delar avskuren från anslutningen i nordost mot Ringvägen. Övriga entréer är på olika sätt antingen dolda och/eller eftersatta i utformning.

Tidplan

2022

 • Samrådsmöte i juni.
 • Beslut i Södermalms stadsdelsnämnd i augusti.
 • Fördjupat program för gångvägar och möblering tas fram.
 • Naturvårdsplan tas fram.
 • En första etapp av upprustning av vägar genomförs.

2023

 • Fortsatt upprustning av vägar.
 • Program för lek tas fram och presenteras på samrådsmöte.
 • Upprustning av lekplats.
 • Ansökningar om medel för fortsatt arbete.

Vill du veta mer?

Vill du ta del av programmet i sin helhet? Kontakta oss på stadsmiljöavdelningen på Södermalms stadsdelsförvaltning.

Kontakt

Stadsmiljöavdelningen, Södermalms stadsdelsförvaltning

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad