Illustrationsplan över Tranebergsängen med nya ytor utritade, som beskrivs i texten nedan.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Tranebergsängen

Traneberg

Hösten 2020 till sommaren 2021 pågick en upprustning av parken Tranebergsängen. Målet var att skapa en attraktiv, trygg och tillgänglig park med plats för vila, umgänge och aktivitet och en park som tilltalar parkbesökare i olika åldrar.

I upprustningen av Tranebergsängen behöll staden stora delar av parkens befintliga kvaliteter såsom parkens grönska, plaskdamm, murar, berghällar och den öppna gräsytan som inbjuder till bollspel, avkoppling och pick-nick.

I upprustningen har parkens aktivitetsytor och funktioner grupperats till områden för sport, aktivitet, lek och lugn. Ytorna överlappar varandra för att främja möten i parken och locka till att prova på nya aktiviteter. Nya mötesplatser har skapats med hjälp av möbler, trappor och skärmtak.

Fortsatt grön park

Parken har stora park- och gatuträd som ramar in parken och är viktiga för parkens karaktär. Grönskan har utvecklats och nya träd planteras för en större variation av olika trädslag och ett bestånd av både yngre och äldre träd.

För att bibehålla ett luftigt och öppet parkstråk med höga ekologiska värden har genomgående skötsel- och föryngringsåtgärder genomförts. Nya karaktärsträd planteras vid den västra entrén mot Margretelundsvägen samt vid det södra parkrummets södra entré mot Tranebergsvägen.

Belysningen har kompletterats

Belysningen har kompletterats. Ljussättningen varierar utifrån tänkt användning av de olika ytorna av parken. Huvudstråken genom parken får ny belysning som ger bra vägledning genom parken.

Så har parken rustats upp

Illustrationsplan över Tranebergsängen med områdesindelningar markerade, som beskrivs i texten nedan.

Parkens sport- och aktivitetsytor finns i den här delen. Ytorna skapar möjlighet till en flexibel användning. Delar av den befintliga skateanläggningen bevaras.

Parkrummet ramas in av den befintliga stödmuren i norr och av nya sittbara murar. I den här delen av parken planteras nya träd. Den befintliga gröna slänten mot Margretelundsvägen och trappan vid slänten bevaras.

En ny tennisplan, som under vintertid kan spolas till isbana, läggs vid den befintliga stödmuren i norr. Här skapas en ny mötesplats med sittmöbel och hängmattor samt asfalterade ytor för bland annat basket. Öster om tennisplanen skapas en vegetations- och grusyta med nya träd och utegym. I aktivitetsytan runt skateanläggningen byggs kullar i markbeläggningen samt målade ytor för fri lek.

Småbarnsleken bevaras i sitt nuvarande läge. Platsen förses med skärmtak och sittplatser. Småbarnsleken öppnas upp mot det nedre parkrummet genom en trappa med sittbara gradänger i bästa solläge. Väster om småbarnsleken öppnas en ny entré ner till södra parkrummet. Stråket kompletteras med parksoffor och staketet på den västra stödmuren kommer att rustas upp eller bytas ut. Runt den befintliga klätterställningen anläggs en större sammanhållen yta med sand och konstgräs. Här placeras lekredskap för lite äldre barn såsom kompisgunga, studsmatta med mera.

Det norra parkstråket lämnas till största delen oförändrat men med vissa mindre åtgärder och tillägg.

Den stora och öppna gräsytan bevaras i parkens sydvästra del. Gräsytan lämpar sig för spontana aktiviteter till exempel bollaktivitet och pick-nick. 

Parkens sydöstra delar utformas för lugnare aktiviteter och vistelse. Befintliga boulebanor behålls ungefär i sitt nuvarande läge. Runt banorna kompletteras befintlig möblering med nya sittplatser och bord. En kombinerad mur och sittbänk byggs längs banans östra sida som bidrar med både skydd och inramning samt nya sittplatser.

Nya buskar och träd planteras för att förstärka grönskan och rama in området runt boulebanorna.En ny entré byggs mot Tranebergsvägen i park ens sydöstra hörn som förbättrar anslutningarna mot Tranebergsvägen och gång- och cykelstråket mot Tranebergsbron.

Tidsplan

Entreprenaden är färdig och parken öppnades upp etappvis under juli 2021. Alla lekytor, utrustningar med mera är öppna.

Nu pågår etableringsskötsel av träd, buskar och grönytor. Till dess att grönytorna etablerat sig helt och hållet kommer de ytorna fortsatt vara inhägnade. Samtliga staket kommer att tas bort, exakt när beror på vädret.

Vänligen respektera de delar i parken som är avstängda, då det är viktigt att etableringsytorna får vila från springande fötter. 

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Arbetena har utförts av MJ Contractor AB på uppdrag av exploateringskontoret.

Upprustningen har skett i samarbete med Bromma stadsdelsförvaltning.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Traneberg

Här visar vi alla projekt i Traneberg

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad