Tecknad karta med nya tunnelbanasträckningen markerad med blått
Översikt nya tunnelbanan Kungsträdgården-Nacka-Söderort.
Projekt Pågående

Utbyggnad av tunnelbanans blå linje

Södermalm

Tunnelbanans blå linje byggs ut mot Nacka och får ny sträckning mot Hagsätra. Planen berör främst del av fastigheten Norrmalm 2:41, Södermalm 10:35, Enskede Gård 1:1 med flera.

Projektfakta

Tunnelbanans blå linje byggs ut

Tunnelbanans blå linje byggs ut mot Nacka och i en ny sträckning mot Hagsätra.  

Detaljplanen gäller tunnelbanan som början vid Kungsträdgården med fortsättning söderut innan delning i två grenar. En gren mot Nacka och en gren som ansluter dagens gröna linje mot Hagsätra.  

Detaljplanen reglerar användning ovan mark för nio mindre områden. Det gäller främst områden kring nya stationsbyggnader och vid anslutning till befintligt spår mot Hagsätra, men även två vattenområden där ingen gällande plan finns. 

Väl fungerande transportsystem med minimal klimatpåverkan 

Projektet är angeläget för att tillgodose och för att klara kollektivtrafikförsörjningen när Stockholm och regionen växer.

Översiktsplanen för Stockholm utgår bland annat från stadens visionsdokument Vision 2030, som innebär bland annat att Stockholm ska ha ett väl fungerande transportsystem med minimal klimatpåverkan som låter människor snabbt och enkelt röra sig i hela regionen. I översiktsplanen pekas kollektivtrafiken ut som stommen i framtidens transportsystem. 

Tidplan

  • Granskning av detaljplanen skedde första kvartalet 2018.
  • Godkännande i stadsbyggnadsnämnden togs andra kvartalet 2018
  • Antagande i kommunfullmäktige togs tredje kvartalet 2018.
  • Planen har fått laga kraft 2019-09-16. Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast.

Den planerade byggtiden är sju år.

Inblandade aktörer

Huvudman är Stockholms läns landsting som ansvarar för tunnelbanans utbyggnad.

Blå linje förlängs från Kungsträdgården till Nacka och Söderort, Region Stockholms webbplats

 

Vill du veta mer?

Planen har fått laga kraft och planarbetet är avslutat.

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla tidigare handlingar och följa det tidigare planeringsarbetet.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad