Perspektiv från Wahrendorffsgatan med Synagogan till höger och Minnesmonumentet över Förintelsens offer i fonden. Planförslaget skymtar ovan den befintliga kyrksalen i tegel.
Perspektiv från Wahrendorffsgatan med Synagogan till höger och Minnesmonumentet över Förintelsens offer i fonden. Planförslaget skymtar ovan den befintliga kyrksalen i tegel.
Projekt Planerat

Utbyggnad, Sankta Eugenia katolska församling

Norrmalm

Fastigheten Katthavet 7 ligger vid Kungsträdgården och ägs av Sankta Eugenia katolska församling. Församlingen har nu vuxit har behov av fler lokaler och vill bygga till inom fastigheten.

Illustration som visar mittskeppet med församlingens nya centrala rum, där befintliga lanterniner integreras.
Illustration som visar mittskeppet med församlingens nya centrala rum, där befintliga lanterniner integreras.
Perspektiv från sydöst som visar befintligt gathus och gårdshus i vitt och tillbyggnaderna i beige.
Perspektiv från sydöst som visar befintligt gathus och gårdshus i vitt och tillbyggnaderna i beige.
Perspektiv från söder med det södra sidoskeppet i fonden. Fasader i fibercement med inslag av glasbetong.
Perspektiv från söder med det södra sidoskeppet i fonden. Fasader i fibercement med inslag av glasbetong.

Projektfakta

Möjlig utbyggnad av lokaler i Sankta Eugenia katolska församling 

Planarbetet ska pröva möjligheten att bygga till inom fastigheten Katthavet 7. Planförslaget innebär påbyggnader på gatu- och gårdshus, samt ombyggnad interiört. För att bevara fastighetens och den omgivande bebyggelsens höga kulturvärden införs skydds- och varsamhets-bestämmelser i detaljplanen.

Fastigheten ägs av Sankta Eugenia katolska församling och har bland annat kyrka, församlingslokaler, kontor och bostäder. Församlingen har nu behov av fler lokaler. Fastigheten ligger på Kungsträdgårdsgatan nära Kungsträdgården.

Katolska kyrkan rymmer utöver sin kärnverksamhet även högskola och ett brett socialt program. Kyrkan utgör en viktig icke kommersiell mötesplats i city. Den blandade användningen med centrumändamål , kontor, bostäder och skola är väsentlig för att stadsmiljöns funktionsblandade karaktär ska bibehållas och vidareutvecklas.

Planområde

Planområdet är fastigheten Katthavet 7. Fastigheten omges av Kungsträdgårdsgatan samt övriga fastigheter inom kvarteret Katthavet. Angränsande fastigheter är bland annat av Katthavet 5, med Stora synagogan och Minnesmonumentet över Förintelsens offer, samt Katthavet 8, med Berns salonger (restaurang, hotell och nattklubb).

Preliminär tidplan

  • Start-PM i stadsbyggnadsnämnden 1 kv. 2019
  • Samråd: 5 maj–15 juni 2020
  • Granskning: 26 maj – 23 juni 2021
  • Antagande: 

Ägare

Fastigheten Katthavet 7 ägs av Sankta Eugenia katolska församling. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Rebecca Kihlman

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad