Flygfoto mot väster med förslaget inlagt i bilden. Byggnation som pågår eller nyligen är färdigställd visas som grå volymer. Bild: Stadsbyggnadskontoret/Lennart Johansson och DinellJohansson.
Flygfoto mot väster med förslaget inlagt i bilden. Byggnation som pågår eller nyligen är färdigställd visas som grå volymer. Bild: Stadsbyggnadskontoret/Lennart Johansson och DinellJohansson.
Projekt Planerat

Utveckling av Söderhallarna på Medborgarplatsen

Södermalm

Syftet med detaljplanen är att ändra användningen av Söderhallarna till centrumändamål genom att modernisera byggnaden med respekt för kulturhistoriska värden. Planen rör fastigheten Fatburen 1 och mindre delar av omgivande fastigheter.

Visionsbild över Björkhallens paviljong.
Björkhallens paviljong. Bild: DinellJohansson
Visionsbild Björkhallens paviljong. Bild: DinellJohansson
Visionsbild Björkhallens paviljong. Bild: DinellJohansson
Fotomontage från Södermalms allé. Bild: DinellJohansson
Fotomontage från Södermalms allé. Bild: DinellJohansson
Entré Fatburstrappan. På bilden syns det föreslagna nya bjälklaget. Bild: DinellJohansson
Entré Fatburstrappan. På bilden syns det föreslagna nya bjälklaget. Bild: DinellJohansson
Bilden visar ett fotomontage från Götgatan.
Fotomontage från Götgatan. Bild: DinellJohansson
Nattbild, fotomontage från Götgatan. Bild: DinellJohansson
Nattbild, fotomontage från Götgatan. Bild: DinellJohansson
Nattbild, fotomontage från Södermalms allé. Bild: DinellJohansson
Nattbild, fotomontage från Södermalms allé. Bild: DinellJohansson
Visionsbild Saluhallshusets takvåning. Bild: DinellJohansson
Visionsbild Saluhallshusets takvåning. Bild: DinellJohansson
Visionsbild över förhöjt trapphus, Tjärhovsgränd. Bild: DinellJohansson
Förhöjt trapphus, Tjärhovsgränd. Bild: DinellJohansson
Vy över torget mot söder. Bild: DinellJohansson
Vy över torget mot söder. Bild: DinellJohansson
Orienteringskarta. Den röda linjen visar planområdet.
Orienteringskarta. Den röda linjen visar planområdet.

Projektfakta

Planens syfte är att ändra användningen av Söderhallarna till centrumändamål. Centrumändamål omfattar publik kommersiell och kulturell verksamhet och arbetsplatser med ett kreativt och skapande innehåll. Planförslaget möjliggör en modernisering av byggnaderna samtidigt som de höga kulturhistoriska och arkitektoniska värdena respekteras. En utgångspunkt är att stärka Söderhallarnas funktion som publik saluhall och mötesplats på Södermalm.

Utökade byggrätter

Planförslaget ger utökade byggrätter för påbyggnader och en mindre utbyggnad på torget mot Medborgarplatsen. Förslaget möjliggör nya förbättrande entréer som vetter mot Fatburstrappan och Södermalms allé och att takytorna kan få ny användning. Det bedöms ha en positiv inverkan på invändig kommunikation och hur byggnaderna kan samverka med omgivande platser och torg.

Blåklassad byggnad

Fastigheten är blåklassad av Stadsmuseet och ingår i ett sammanhang med betydelse för riksintresset "Stockholms innerstad med Djurgården". En miljökonsekvensbedömning med fokus på kulturmiljön tas därför fram under planprocessen. Byggnadernas kulturhistoriska värden föreslås skyddas genom reglering av volym samt utformnings-, skydds- och bevarandebestämmelser.

Planområde

Planområde Söderhallarna ligger vid Medborgarplatsen på Södermalm och består i huvudsak av fastigheten Fatburen 1. Omgivande fastigheter som också berörs av planen är del av Södermalm 9:1 och del av Fatburshöjden. Söderhallarna är cirka 5200 kvm och utgörs av två byggnader uppförda i början av 1990-talet; Björkhallen och Saluhallen. Byggnaderna inrymmer saluhall med butiker, restauranger, kontor, biograf, systembolag, apotek mm.

Söderhallarna ägs av Fastighets AB Brogatan/Atrium Ljungberg. Exploateringsnämnden avser att markanvisa området för den mindre utbyggnaden mot Medborgarplatsen

Preliminär tidplan

Planstart: mars 2019
Samråd: 2 mars-19 april 2021
Granskning: November-december 2022
Antagande av detaljplanen: Under 2023

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Sophia Norrman Winter

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Helena Ekholm

Projektledare, exploateringskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad