Flygfoto mot väster med förslaget inlagt i bilden. Byggnation som pågår eller nyligen är färdigställd visas som grå volymer. Bild: Stadsbyggnadskontoret/Lennart Johansson och DinellJohansson.
Flygfoto mot väster med förslaget inlagt i bilden. Byggnation som pågår eller nyligen är färdigställd visas som grå volymer. Bild: Stadsbyggnadskontoret/Lennart Johansson och DinellJohansson.
Projekt Planerat

Utveckling av Söderhallarna på Medborgarplatsen

Södermalm

Syftet med detaljplanen är att ändra användningen av Söderhallarna till centrumändamål genom att modernisera byggnaden med respekt för kulturhistoriska värden. Planen rör fastigheten Fatburen 1 och mindre delar av omgivande fastigheter. Planen var på granskning november-december 2022.

Projektfakta

En modernisering av Söderhallarna

Planens syfte är att ändra användningen av Söderhallarna till centrumändamål. Centrumändamål omfattar butiker, saluhall, restauranger, kulturell verksamhet och arbetsplatser som kontor bland annat. Planförslaget möjliggör en modernisering av byggnaderna samtidigt som de höga kulturhistoriska och arkitektoniska värdena respekteras. En utgångspunkt är att stärka Söderhallarnas funktion som publik saluhall och mötesplats på Södermalm.

Utökade byggrätter

Planförslaget ger utökade byggrätter för påbyggnader på taken. Förslaget möjliggör nya förbättrande entréer som vetter mot Fatburstrappan och Södermalms allé och att takytorna kan få ny användning. Det bedöms ha en positiv inverkan på invändig kommunikation och hur byggnaderna kan samverka med omgivande platser och torg. De delar av Söderhallarna som är belägna ovanpå Söderleden ingår också i planen, men planläggningen innebär inte någon förändring i de delarna.

Kulturhistoriskt värdefull byggnad

Fastigheten är blåklassad av Stadsmuseet, vilket innebär att den är av byggnadsminnesklass. Den ingår i ett sammanhang med betydelse för riksintresset "Stockholms innerstad med Djurgården". En miljökonsekvensbedömning med fokus på kulturmiljön tas därför fram under planprocessen. Byggnadernas kulturhistoriska värden föreslås skyddas genom reglering av volym samt utformnings-, skydds- och bevarandebestämmelser.

Planområde

Söderhallarna ligger vid Medborgarplatsen på Södermalm och består i huvudsak av fastigheten Fatburen 1. Omgivande fastigheter som också berörs av planen är del av Södermalm 9:1 och del av Fatburshöjden 1. Söderhallarna är cirka 5200 kvm och utgörs av två byggnader uppförda i början av 1990-talet; Björkhallen och Saluhallen. Byggnaderna inrymmer saluhall med butiker, restauranger, kontor, biograf, systembolag, apotek mm.

Söderhallarna ägs av Fastighets AB Brogatan/Atrium Ljungberg.

Tidplan

  • Planstart: Mars 2019
  • Samråd: 2 mars-19 april 2021
  • Granskning: 9 november – 9 december 2022
  • Antagande av detaljplanen: Under 2023
Vy från Götgatan. Bild: DinellJohansson
Vy från Götgatan. Bild: DinellJohansson
Vy från Medborgarplatsens uteserveringar. Bild: DinellJohansson
Vy från Medborgarplatsens uteserveringar. Bild: DinellJohansson
Fotomontage från Södermalms allé. Bild: DinellJohansson
Fotomontage från Södermalms allé. Bild: DinellJohansson
Nattbild, fotomontage från Södermalms allé. Bild: DinellJohansson
Nattbild, fotomontage från Södermalms allé. Bild: DinellJohansson

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Sophia Norrman Winter

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Helena Ekholm

Projektledare, exploateringskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad