Tekniska nämndhuset. Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
Projekt Pågående

Utveckling av Tekniska nämndhuset

Kungsholmen

Tekniska nämndhuset utvecklas till en modern och funktionell kontorsbyggnad, med cirka 1000 arbetsplatser i huvudbyggnaden Klamparen 7. När hela fastigheten är ombyggd frigörs flera byggnader för andra ändamål. Lokalerna ska i framtiden på ett bättre sätt stödja samarbetet mellan förvaltningarna och servicen till medborgarna.

Bildgalleri

Visionsbild av Tekniska nämndhusets reception. Illustration: PE Arkitektur
Visionsbild av Tekniska nämndhusets hörsal. Illustration: PE Arkitektur
Visionsbild av mötesrum i Tekniska nämndhuset. Illustration: PE Arkitektur
Nytt kontorslandskap i Tekniska nämndhuset. Foto: Caroline Berg, Stockholms stad.
Tekniska nämndhuset Kungsholmen. Foto: Lennart Johansson Stockholms stad
Tekniska nämndhuset Kungsholmen. Foto: Lennart Johansson Stockholms stad

Projektfakta

Lönsamt för staden på lång sikt

Projektet innebär att vi tar ett helhetsgrepp om fastigheten och utvecklar ett kontor med cirka 1000 arbetsplatser i Klamparen 7. Vi utvecklar lokalerna för att på ett bättre sätt stödja samarbetet mellan och inom förvaltningarna och därigenom förbättra servicen till medborgarna. Detta är en lönsam investering för staden på lång sikt. Genom att effektivisera ytorna kommer vi att minska den använda ytan per anställd. Samtidigt frigörs också fastigheter som kan användas för andra ändamål.

Utvecklas till ett hållbart kontor

Tekniska nämndhuset byggdes 1963-1965 och inga större renoveringar eller moderniseringar har gjorts sedan dess. Nu anpassar och utvecklar vi lokalerna enligt dagens standard och arbetsformer.

  • Vi byter ut byggnadens tekniska installationer för ventilation, vatten, el, brand och tele.
  • Bygger om invändigt för att skapar flexibla ytor som kan användas mer effektivt och anpassas efter verksamheternas behov.
  • Förbättrar inomhusmiljön, akustik och tillgänglighet.
  • Rustar upp och bevarar kulturhistoriska byggnadsdelar.
  • Skapar fler cykelparkeringar och laddplatser för elbilar i garagen.
  • Skyfallsåtgärder vid garagen.
  • Installerar solceller på taket.
  • Rustar upp och sanerar fasad och tak.
  • Förbättrar dräneringen runt byggnaden.

Under 2021 pågår utredning för att förbättra utomhusmiljön runt Tekniska nämndhuset.

Nyinvigning är planerad till 2023

Ombyggnaden sker etappvis och pågår sammanlagt fem år. Separatorhuset och Klamparen 11 kommer att fungera som evakueringsbyggnader under projekttiden. Byggstarten var i september 2018 och ombyggnaden beräknas bli klar under 2023.

När projektet är klart kan Klamparen 8, tillbyggnaden Klamparen 11 och Kanalhuset frigöras för andra ändamål. 

Ansvarig för projektet är Stockholms stad

Ombyggnaden berör Stockholms stads tekniska förvaltningar: exploateringskontoret, fastighetskontoret, miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret.

Tidplan och budget

Projektet följer beslutad tidplan med färdigställande under 2023.

Projektet följer beslutad budget enligt genomförandebeslut i fastighetsnämnden.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av fastighetens planbeskrivning och plankarta.

Gällande planer, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Lina Lunell

Projektledare, fastighetskontoret

Ansvarar för verksamhetsanpassningar.

Reza Etemad

Projektledare, fastighetskontoret

Ansvarar för den yttre renoveringen.

Caroline Berg

Kommunikatör, fastighetskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad