Stor ljus byggnad med grönt tak och runt om finns utomhusytor, illustration.
Visionsbild av multihallen. Illustration: AIX Arkitekter, 2018
Projekt Pågående

Utveckling av Vårbergs IP

Vårberg

Stockholms stad utvecklar Vårbergs IP till en mer komplett idrottsplats för allmänhet, skola och föreningsliv. Idrottsplatsen får två nya konstgräsplaner och den befintliga konstgräsplanen har rustats upp. En extern aktör planerar även för en multihall.

Bildgalleri

Vårbergs idrottsplats har två konstgräsplaner med läktare och belysning. Foto: Caroline Berg, Stockholms stad
Runt en av 11-spelplanerna finns en löparbana. Foto: Caroline Berg, Stockholms stad.
Vårbergs idrottsplats kommer få tre konstgräsplaner, karta.
Karta över spelplanerna på Vårbergs idrottsplats.
Multihallen byggs mot Vårbergsvägen, illustration.
Multihallen ska byggas av en extern aktör. Visionsbild: AIX Arkitekter, 2018.

Projektfakta

I takt med att Vårberg växer, med fler skolor och bostäder, ökar behovet av idrottshallar och konstgräsplaner i området. Nu utvecklar vi Vårbergs idrottsplats till en mer komplett anläggning där fler barn och unga får möjlighet att idrotta. Idrottsplatsen kommer även att fungera som en mötesplats för boende i närområdet.

I projektets första del utvecklar vi idrottsplatsens utomhusytor med bland annat fler spelplaner och rundbana för friidrott. I ett senare skede kommer en extern aktör bygga en multihall på idrottsplatsen.

Nya konstgräsplaner

Utvecklingen av Vårbergs idrottsplats påbörjades 2018 med att den dåvarande grusplanen fick konstgräs och den gamla konstgräsplanen fick nytt konstgräs. 11-spelsplanerna fick ny belysning och läktare. Runt en av spelplanerna finns en syntetsbelagd rundbana för skolfriidrott. 

Under 2022 bygger vi en mindre 7-spelplan med konstgräs. Planen får måtten 55 x 36 meter och är placerad sydväst om 11-spelplanerna. De befintliga pilträden på platsen bevaras och gång- och cykelvägarna förbättras. 

Den öppna gräsytan intill 7-spelsplanen anpassas med en fördjupning för att kunna samla upp stora mängder vatten vid skyfall. Marken planteras med äng för att bidra till den biologiska mångfalden.

Ny parkering och servicebyggnad

Parkeringen vid Vårbergs idrottsplats förbättras och utökas till 60 parkeringsplatser. Hälften av platserna får laddstolpar för elbilar.

Vi planerar att bygga en servicebyggnad med fyra omklädningsrum, toaletter, förråd, tvättstuga och teknikutrymmen som kan nyttjas av de som använder utomhusytorna. Den nya servicebyggnaden ersätter den befintliga byggnaden, vilket ger plats för den kommande multihallen.

Ny multihall

En extern aktör planerar för att bygga en multihall på idrottsplatsen. Multihallen föreslås innehålla:

 • en teknikhall för fotboll, 7-spelsplan med konstgräs
 • en fullstor idrottshall
 • ytor för fritidsverksamhet
 • boulehall
 • föreningslokaler
 • omklädningsrum
 • förrådsutrymmen
 • Fristående byggnad för serviceutrymmen för personal-, omklädnings-, garage- och förrådsutrymmen.

De kommer även rusta upp utemiljöerna runtom hallen.

Tidplan

 • Bygget av 11-spelsplanerna startade i slutet av 2018 och blev klart sommaren 2020.
 • 7-spelplanen påbörjas under juni 2022 och beräknas bli klar hösten 2022.
 • Genomförandebeslut för servicebyggnaden och parkeringen planeras till september 2022. Start för bygget beräknas bli våren 2023 och färdigställande slutet 2024. 

Ansvarig för projektet är Stockholms stad

Ansvarig för projektet är Stockholms stad, genom fastighetskontoret och idrottsförvaltningen.

En del av Fokus Skärholmen

Vårbergs IP är en del av stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen, som syftar till att utveckla området med social hållbarhet i fokus. Genom att bygga minst 4000 nya bostäder, skolor, förskolor, parker, idrottsplatser och kulturverksamheter kan området utvecklas till trygg och levande stadsdel.

Fokus Skärholmen

Kontakt

Ylva Berglund

Projektledare, fastighetskontoret

Lilly Lwam Abraham

Planerare, idrottsförvaltningen

Caroline Berg

Kommunikatör, fastighetskontoret

Nyheter

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad