Flerbostadshus till vänster och höger om en gata. Människor som sitter vid en uteservering utanför huset till höger. Duvor på trottoaren. Träd. Illustration
Vy från Stångholmsplatsen mot Lillholmen och Stångholmen 2 till höger. Bild: Olof Eriksson, Oevis
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Stångholmsbacken

Vårberg

Området kring Stångholmsbacken och del av Vårholmsbackarna utvecklas med flerbostadshus och mer kvalitativa gator och parker samt möjliggör för en större förskola vid Falkholmsgränd.

Bostäder, förskola och ökad trygghet i Vårberg

Längs Stångholmsbacken och vid del av Vårholmsbackarna planeras cirka 490 nya bostäder i flerbostadshus. Vid Falkholmsgränd möjliggörs en ny förskola med åtta avdelningar. Parker och gator planeras att upprustas i syfte att skapa mer kvalitativa och trygga stadsrum. I flerbostadshusens bottenvåningar planeras lokaler för verksamheter eller gemensamhetslokaler för boende. Projektet är ett kompletteringsprojekt i befintlig miljö med målsättning att utveckla en socialt hållbar stadsmiljö, med utgångspunkt i den befintliga bebyggelsemiljöns värden och karaktärsdrag.

Befintliga parkeringshus längs Stångholmsbacken ska rivas och ersätts av bostadshus. Parkering löses i garage under gårdar. Stångholmsparken tas i anspråk och nya målpunkter för vistelse utvecklas inom planområdet, dels genom utveckling av parkytan vid Vårholmsbackarna ("Lillholmsparken"), dels genom en ny plats vid skärningen mellan Stångholmsbacken och områdets centrala parkstråket ("Stångholmsplatsen"). Befintlig tunnel under Stångholmsbacken tas bort och gatan ska utformas utifrån att passagen över gatan ska bli trafiksäker.

Projektet är initierat av områdets befintliga tomträttshavare som gemensamt gått samman för att utveckla stadsmiljön kring Stångholmsbacken.

Stångholmsbacken

Flerbostadshus på båda sidor om gata. Husen har ljusa fasader och balkonger mot gatan. Människor i rörelse vid trottorarerna. Illustration
Vårholmsbackarna. Till höger Stångholmen 1, till vänster väster om Vårholmsbackarna. Bild: Olof Eriksson, Oevis
Flerbostadshus med tegelfasad på båda sidor om gatan, Människor i rörelse som skottar snö och promenerar. Träd vid gatan. Illustration
Stångholmsbackarna västerifrån. Stångholmen till vänster, Lillholmen till höger. Bild: Olof Eriksson, Oevis.
Flerbostadshus längs gata. Gröna ytor på andra sidan gatan. Träd, bilar och människor i rörelse. Illustration
Ny bebyggelse längs södra sidan av Stångholmsbacken (Bäverholmen), öster om "Stångholmsplatsen". Bild: Olof Eriksson, Oevis
Vy från parkstråk mot flerbostadshus, Männiksor som promenerar på gångbana vid parkstråket. Barn som leker på gräsmatta. Illustration
Vy från parkstråk, mot nya byggnader inom Väster om Vårholmsbackarna. Bild: Olof Eriksson, Oevis

Stockholm växer

Stockholm är en miljonstad om några år. För att möta den växande befolkningens behov nu och i framtiden planerar staden att skapa fler bostäder, arbetsplatser och service i områden som redan har utbyggd kollektivtrafik.

Projektet bidrar med cirka 490 bostäder i Vårberg med närhet till kollektivtrafik, naturområden och service och tillgodoser behov av förskoleplatser i stadsdelen. Projektet ger även möjlighet till upprustning av parker och gator, vilket innebär fler kvalitativa stadsrum.

Bilder

En stenbelagd plats mellan flerbostadshus. På platsen sitter männiksor på bänkar, spelar pingis och promenerar. Längre bak i bild syns gungställning. Träd och grönska. Illustration
"Stångholmsplatsen". Vy mot norr, söder om Stångholmsbacken. Bild: Karavan
En förskolebyggnad med smala längsgående frönster, vid en gata. Beige fasad. Människor i rörelse vid gatans trottoar. Staket mellan gata och förskolebyggnad. Illustration
Idé till gestaltning av förskolans huvudbyggnad samt förrådsbyggnader. Vy mot öster. Bild: Tengbom
Skiss ovaninfrån över de planerade flerbostadshusen med omgivning. Illustration
Kartbild som visar planområdet med omgivningar
Illustrationsplan av planområdet. Bild: Urban Minds

Tidsplan

 • Samråd: 23 april–11 juni 2019
 • Granskning nummer 1: 23 september–20 oktober 2020
 • Granskning nummer 2: 24 november–21 december 2021
 • Antagande av detaljplan i stadsbyggnadsnämnden: 28 april 2022
 • Detaljplanen vann laga kraft 11 november 2022.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktörer

 • Anders Ivarsson AB
 • Fastighets AB Senator
 • Olov Lindgren AB
 • M2 Asset Management AB
 • Våtrumsteknik i Skandinavien AB
 • SISAB (Skolfastigheter i Stockholm).

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Louise Bill
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 493

Pernilla Svenningsson
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 682

Fokus Skärholmen

Projekt i Vårberg

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad