Flervåningshus från ovan omgivet av träd och grönområden, illustration.
Flygbild med planerade och befintliga hus i Aspholmen 1. ETTELVA Arkitekter
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Aspholmen

Vårberg

Fastigheten Aspholmen 1 ligger i korsningen Vårbergsvägen och Vårholmsbackarna, cirka 300 meter från Vårbergs centrum. Här föreslås tre nya hus med 120 bostäder planeras i ett kvarter, varav två ersätter befintliga radhus. 34 nya bostäder föreslås ovanpå befintliga byggnader. Sammanlagt möjliggörs 154 bostäder och bekräftelse av konsthall (Kummelholmen).

150 nya lägenheter i Vårberg

I kvarteret finns två tegelbyggnader vilka tidigare varit skolbyggnader, men som byggts på och omvandlats till bostadslägenheter. I kvarteret finns också två träbyggnader innehållande totalt 12 radhus. Planförslaget innebär att radhusen rivs och ersätts med tre nya lamellhus i 5–7 våningar. Befintliga tegelbyggnader byggs på med en våning och blir mellan 3–4 våningar. 

Fastighetsägaren vill erbjuda de befintliga hyresgästerna ett tillfälligt boende i tegelhusen under byggtiden. De hyresgäster som bor i radhus kommer erbjudas ett radhusliknande boende när byggnationen är klar. Fastighetsägaren bekostar flytten.

I korsningen Vårbergsvägen och Vårholmsbackarna bildas en liten plats med möjlighet till lokaler i entréplanet. Under husen och del av gården runt husen anordnas garage med infart via ramp från Vårbergsvägen. Ambitionen är att spara så många träd som möjligt och utvalda ekar skyddas.

Bilder

Innergård med lekplats, buskar och träd, illustration.
Aspholmen. Visionsbild innegård. ETTELVA Arkitekter.
Gård med träd, buskar, bänkar och siluetter av människor mellan flervåningshus, illustration.
Aspholmen. Befintliga hus får en våning påbyggnad. ETTELVA Arkitekter.
Vit- och beige byggnad i modern stil omgiven av träd och buskar, illustration/foto.
Konsthallen Kummelholmen. Perspektiv från Vårholmsbackarna. Urban Design.
Vit och beige byggnad i modern stil, omgiven av grönskande träd och buskar, illustration.
Aspholmen och bild på konsthallen Kummelholmen. Perspektiv från gång och cykelväg. Urban Design.

Fem till sju våningar

Hus A–C består av en vinklad lamell som placeras längs korsningen Vårbergsvägen och Vårholmsbackarna. Hus B och C ersätter befintligt radhus som föreslås rivas. Hus A och B är i sex våningar men hus C som angränsar till befintlig byggnad är lägre, i fem våningar. Huskroppen består av tre trapphus och 45 bostäder i olika storlekar.

Hus D är en lamell som placeras med långsidan mot gång- och cykelvägen norr om planområdet och med kortsidan mot Vårholmsbackarna. Huset föreslås vara sju våningar mot gatan med en lägre del mot hus E i sex våningar och takterrass. Huset består av sex marklägenheter med radhuskaraktär och 27 bostäder i olika storlekar (totalt 33 bostäder). Entréer placeras mot gården och uteplatser mot gång- och cykelvägen i områdets norra sida. Närmast tunneln ligger privata trädgårdar på en terrass en bit upp. De tillför trygghet till miljön runt gångtunneln.

Hus E och F består av en vinklad lamell. Norra fasaden av hus E vetter mot gång- och cykelvägen norr om planområdet och östra delen av fasaden till hus F vetter mot gång- och cykelvägen öster om planområdet. Byggnadskroppen uppförs i sex våningar. Hus E består av fyra radhus och 16 bostäder i olika storlekar (totalt 20 bostäder).

Hus F består av tre radhus och 19 bostäder (totalt 22 bostäder). Balkonger, uteplatser och genomgående entréer placeras mot gång- och cykelvägen för att bidra till ett tryggare stråk. Under huset ligger det norra garaget med infart från Vårholmsbackarna.

Ökad trygghet

De nya bostäderna ska bidra till ett ökat stadsliv. Entréer och förgårdsmark med planteringar placeras mot gatan för att bidra till ett tryggare gaturum. I korsningen Vårbergsvägen och Vårholmsbackarna bildas en plats med möjlighet till lokaler i entréplanet. Två underjordiska garage möjliggörs liksom hanteringen av dagvatten. Parkeringsplatser anordnas i två underjordiska garage under hus A–C och hus 1 med gemensam ramp till Vårbergsvägen.

Kummelholmen

I förslaget ingår Kummelholmen som tidigare var panncentral. Förslaget bekräftar användning för konsthall och möjliggör för en bostad/ateljéer ovanpå befintlig byggnad samt kafé.

Bilder

Flervåningshus från ovan omgivet av träd och grönområden, illustration.
Aspholmen. Flygbild med planerade och befintliga hus. Illustration ETTELVA Arkitekter.
Flervåningshus i grönområde
Aspholmen. Hus A, vy från Vårbergsvägen och befintligt hus till höger. ETTELVA Arkitekter.
Ljusa flervåningshus i grönområde med buskar och träd intill väg. Siluetter av människor här och där, illustration.
Aspholmen. Hus D, vy från Vårholmsbackarna. ETTELVA Arkitekter.
Flervåningshus omgivna av träd och grönområden, illustration.
Aspholmen. Perspektiv hus A-C. Vy från Vårbergsvägen. ETTELVA Arkitekter.

Tidsplan

  • Samråd 1 juni–31 augusti 2021.
  • Granskning 27 april–24 maj 2022.
  • Antagande av detaljplan, ej bestämt.

Planarbetet är pausat tills vidare.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Byggherre är Vårlöv KB.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Tara Nezhadi
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 251

Bastien Lacombe
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 479

Pernilla Svenningsson
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 682

Projekt i Vårberg

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad