Vy över ett stenbelagt torg. Här finns busshållplats, breda trappor som leder ner från torget och flerbostadshus, platerade träd, sittplatser. Människor i rörelse. Illustration
Projekt Vårbergsvägen. Visionsbild över det nya torget där flera rörelsestråk möts. Karavan Landskapsarkitekter.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Vårbergsvägen

Vårberg

Omvandling av Vårbergsvägen från transportled till gata kantad med stadsbebyggelse. Cirka 1500 nya bostäder samt utredning av plats för ny skola, vård- och omsorgsboende samt förskolor. Planen har fått laga kraft.

Det aktuella området omfattar delen mellan Ekholmsvägen och Vårbergs sjukhem. Det är ett relativt stort område där staden ser en potential för en samlad ny bebyggelse, som tillsammans med övriga pågående planer längs Vårbergsvägen kan bidra till att omvandla området från en gles och överstor trafikstruktur till en mer integrerad del i Skärholmen och Vårberg.

Intill området ligger Vårbergs idrottsplats som kommer att utvecklas till ett regionalt idrottscentrum med nya idrottslokaler och rustade fotbollsplaner. I fokusområdet ingår även utredning av en ny grundskola.

Inom området finns stora befintliga gröna kvaliteter i form av park och ekområden som kan utvecklas än mer för att bli värdefulla tillgångar för den nya och befintliga bebyggelsen.

Vårbergsvägen är ett utpekat större utredningsområde inom Fokus Skärholmen där staden ska pröva större och mer flexibla detaljplaner.

1500 nya bostäder

Planen innebär mellan 1500 nya bostäder varav cirka 210 i Stockholms hus. Utöver bostäder och lokaler för centrumändamål möjliggör planen skolor, förskolor och boulehall. Boulehallens placering ska möjliggöra för större sammanhängande skolgård och samtidigt skapa samlad bebyggelsestruktur vid sportanläggningen. Förändring efter samrådet innebär även att Vårbergs sjukhem bevaras i sin helhet och att det där bland annat medges skolverksamhet, vård- och omsorgsboenden. Planområdet omfattar sedan granskningsskedet även en torrdamm för hantering av översvämningar samt skyfall och är belägen invid Vårbergs idrottsplats

Strukturen syftar till att skapa olika typer av offentliga och privata rum, anpassade till och sprungna ur platsens befintliga kvalitéer och förutsättningar. Samtidigt lämnas utrymme för flexibilitet inom den enskilda tomten. De rumsliga huvudidéerna utgår från att Vårbergsvägen får förutsättningar att bli ett tryggt stråk med stadskvalitéer genom väldefinierade stadsrum med varierande upplevelser för förbipasserande. Utmed den nya stadsgatan varieras bebyggelsen i höjd och bredd, med entréer från gatan, upphöjda bottenvåningar med inslag av lokaler och en sekvens av olika typer av rum.

Den nya bebyggelsen formar tillsammans med den befintliga en tät struktur med en tydlig stadsfront med södervända fasader mot ett stråk bestående av natur, parker samt byggnader och ytor med sociala funktioner söder om Vårbergsvägen.

Bilder

Flerbostadshus i olika storlekar och olika typer av fasad och färger, längs gata vid ett torg. Bottenvåningar med butiker. Människor i rörelse. Till höger skymtar en buss. Illustration
Fasad, kvarter mot torg. Bild: Brunnberg & Forshed
Flerbostadshus längs en gång- och cykelbana. Bottenvåning med bland annat frisör. Människor i rörelse utmed gång- och cykelbanan. Illustration
Fasad, kvarter mot Vårbergsvägen. Bild: White Arkitekter
Visionsbild som visar ny föreslagen bebyggelse norr om Vårbergsvägen. Längs gatan ses en SL-buss, gång- och cykeltrafikanter. Illustration
Visionsbild som visar ny föreslagen bebyggelse norr om Vårbergsvägen. Bild: Karavan Landskapsarkitekter
Bred yta med trappa med sittplatser till vänster i bild. Blommande gräsyta med lekande barn. Till höger ses en flera meter lång blå skulptur som föreställer en liggande människa. Illustration
Visionsbild över bibehållen gräsyta för aktivitet, lek och lugn i parkområdet. Bild: Karavan Landskapsarkitekter

Omvandling av Vårbergsvägen

Projektet kan bidra till att stärka kopplingarna mellan Skärholmens centrum – Vårby Gård och Vårberg samt lokala målpunkter som Vårbergs IP, Vårbergs sjukhem, Skärholmens centrum och områdets skolor

Visionen för förslaget är att skapa en ny sammanhållen årsring längs Vårbergsvägen som utgår från befintliga kvalitéer men som också tillför nya som saknas i området genom att omvandla vägen från en gles matargata till en mer stadsmässig gata och en mer allsidig boendemiljö där bostäder, publika lokaler och offentliga platser tillsammans skapar förutsättningar för en levande livsmiljö för boende och besökare. Det innebär att Vårbergsvägens läge justeras något och får ny karaktär med plats för gång- och cykeltrafikanter i gaturummet.

Vårbergsvägen vävs samman med Vårberg

Det öst-västliga parkstråket från Vårbergstoppen i väster, förbi idrottsplatsen och Västerholmsparken, vidare till Perennparken, mot entrén till Sätraskogens naturreservat förstärks genom att nya målpunkter adderas och befintliga utvecklas. En serie av nord-sydliga stråk förstärks rumsligt i dess olika karaktär, gröna så väl som urbana, och får nya målpunkter. Stråken förstärker även kopplingar med omkringliggande strukturer. Detta skapar i sin tur förutsättningar för trygga stråk som väver samman Vårbergsvägen med Vårberg till en ny helhet, så väl som att mötet med Vårby Gård i Huddinge förstärks.

Bilder

Flygbild över planförslaget, som syns något till höger i bild. Milsvida omgivningar.
Flygbild över planförslaget sett från sydväst. Tovatt Architects & Planners
Karta som visar planområdet. Park och natur är utmarkerade med orange färg. Här ses också Vårbergs idrottsplats, Västerholmsparken, Västerholmsskolan med mera. Illustration
Översikt över park och natur på allmän plats, markerade i orange. Bild: karavan Landskapsarkitekter
Kartbild som visar parken Pelousen. Utmarkerat är bland annat konstverk, gräsytor, skolgård och förskolegård, trappa och gradänger, cykel- och gångbanor, träd, solstolar och planteringar.
Illustrationsplan över Pelousen, parken söder om delområde 4. Bild: Karavan Landskapsarkitekter
Visionsbild av bebyggelse kring nya torget i korsningen Vårbergsvägen och Svanholmsvägen . Markerat på bilden är bland anant torget med olika växter, bänkar, sittplatser, regnbäddar med väster, cykelpollare, belysning. Utanför torget syns gator, busshållplats, buskage, byggnader. Illustration
Visionsbild av bebyggelse kring nya torget i korsningen Vårbergsvägen och Svanholmsvägen med koppling till Vårbergs idrottsplats. Karavan Landskapsarkitekter

Tidsplan

 • Antagande i kommunfullmäktige: juni 2022
 • Granskning: 16 september–13 oktober 2020
 • Samråd: 5 september–17 oktober 2017
 • Laga kraft: 5 april 2023.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Byggaktörer

 • ByggVesta
 • Mecon Bostad
 • Peab
 • Sisab
 • Stenhus Fastigheter
 • Sveaviken Bostad
 • Sveafastigheter
 • Svenska Bostäder
 • Åke Sundvall

 

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 300

Bastien Lacombe
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 479

Pernilla Svenningsson
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 682

Stockholmshusen

Projekt i Vårberg

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad