Bilden visar ett montage av en ljusportal
Rendering som visar ljusportalen sedd från Djurgårdsvägen/Allmänna gränd. Källa: Lundgaard & Tranberg arkitekter
Projekt Planerat

Utvidgning av hotell och utställningsverksamhet Djurgården

Djurgården

Detaljplan för att möjliggöra för utvidgning av hotellverksamhet och underjordisk utställningslokal på Hasselbacken. I förslaget ingår att ge detaljplanestöd till vinterträdgård och förråd vid ABBA The Museum som idag har tillfälligt bygglov.

Fler bilder

Bilden visar ett fotomontage av en terrass med människor.
Rendering av den stora terrassen framför huvudbyggnaden sedd från nya Moriska. Rotundan skymtar till vänster, nya Gubbhyllan i mitten i bildens fond och musikpaviljongen till höger. Källa: Lundgaard&Tranberg arkitekter
Bilden visar en rendering av  Moriska från Djurgårdsvägen.
Rendering av nya Moriska från Djurgårdsvägen. Källa: Lundgaard&Tranberg arkitekter
Bilden visar ett fotomontage av den nya Gubbhyllan
Rendering av nya Gubbhyllan från Djurgårdsvägen i korsningen med Hazeliusbacken. Paviljongen till höger i bilden ligger utanför planområdet. Källa: Lundgaard&Tranberg arkitekter
Bilden visar ett montage av en ljusportal
Rendering som visar ljusportalen sedd från Djurgårdsvägen/Allmänna gränd. Källa: Lundgaard & Tranberg arkitekter
Bilden visar ett fotomontage på byggnaden med ljussättning.
Fotomontage som visar förslaget i mörker. Axeln från färjeläget via Allmänna gränd och vidare upp på Hasselbacken är ett viktigt stråk som föreslås förstärkas med ny ljussättning och återskapande av ljusportalen från 1950-talet vid entrén till Hasselbacken. Källa: Lundgaard&Tranberg arkitekter
Bilden visar en flygbild över området med planförslaget inlagt.
Flygbild över området med planförslaget inlagt. Källa: Lundgaard&Tranberg arkitekter

Projektfakta

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag för att utreda möjligheterna att utveckla verksamheten på Hasselbacken. Byggrätten inom Hasselbacken före­slås i lägen där byggnader tidigare stått, Moriska paviljongen, musikpaviljongen och Gubbhyllan samt ovanpå den Rotunda som byggdes på 1990-talet.

Rotundan är den nya knutpunkten i anläggningen med reception och hotellrum. Nya Gubbhyllan rymmer hotellrum och publik verksamhet till exempel café mot Hazelius­backen. Nya Moriska innehåller hotellrum och publik verksamhet mot terrassen.

En utställningslokal placeras under terrassen fram­för huvudbyggnaden. Inom Konsthallen 2 bekräftas byggnader med tillfälligt lov och inom Konsthallen 15 möjliggörs för en sam­manlänkande del mellan Konsthallen 2 och 15.

Hasselbackens lummiga karaktär bevaras

Hasselbackens lummiga inramning är en viktig del av platsens kulturvärden. Det är viktigt att träden i så stor utsträckning som möjligt bevaras och ges förutsättningar för ett fortsatt långt liv. Utformning och placering av byggnadskroppar har gjorts för att uppnå detta. Av den anledningen föreslås skyddsbestämmelser på tre träd och skydd av den parklika karaktären.

Miljökonsekvensbeskrivning

Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, därför har en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för kulturmiljöfrågor tagits fram. Planförslaget bedöms medföra både positiva och negativa konsekvenser för riksintressets olika uttryck inom Hasselbacken 1.

Negativa konsekvenser kan uppstå för läsbarheten av historiska strukturer och samband. Positiva konsekvenser är återställandet av den stora grusade terrassen framför huvudbyggnaden och bevarande av det gröna stråket längs Djurgårdsvägen. Positivt är även att detaljplanen bidrar till att utvecklande av ett nöjeseta­blissemang med lång kontinuitet.

Ökat folkliv under en större del av året

Andelen som upplever att mörka områden och dålig belysning i stor utsträckning stör ordningen i området där de bor, är förhållandevis hög på Djurgården. Planförslaget bedöms ge ett ökat folkliv under en större del av året, vilket bedöms som positivt för den upplevda tryggheten.

Enligt översiktsplanen ska området utvecklas vidare som nöjes- och lustpark. Användningen som föreslås för fastigheterna Konsthallen 15, Konsthallen 2 och Hasselbacken 1 ligger i linje med de mål staden har för områdets utveckling.

Plansamrådet är en möjlighet att lämna synpunkter

Under plansamrådet kan remissinstanser, sakägare, allmänhet, organisationer och intressegrupper framföra sina synpunkter på förslaget. Efter samrådstidens slut kommer inkomna synpunkter och remissvar att sammanställas och redovisas för stadsbyggnadsnämnden som tar ställning till planeringens fortsatta inriktning. Därefter kan stadens arbete med att ta fram en detaljplan påbörjas.

Tidplan

Samråd: 23 mars – 10 maj 2021
Granskning: kvartal 4 2021
Antagande: kvartal 1 2022

Markägare

Fastigheterna Konsthallen 15 och Konsthallen 2 ägs av Stockholms stad och är upplåtna till Pop House Next Door AB och Pop House Property AB genom ett tomträttsavtal. Pop House äger byggnaderna på fastigheten. Fastigheten Hasselbacken 1 ägs av Statens fastighetsverk och förvaltas av Kungliga Djurgårdsförvaltningen.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Anders Åström

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad