Fotomontage med 3d-modell från korsningen Djurgårdsvägen/ Allmänna gränd.
Fotomontage med 3d-modell från korsningen Allmänna gränd/Djurgårdsvägen.
Projekt Planerat

Utvidgning av museum på Djurgården

Djurgården

Planprogram för att utreda en utvidgning och utveckling av fastigheten Konsthallen 15 på Djurgården, där ABBA The Museum med restaurang och Pop House Hotel finns.

Projektfakta

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planprogram för att utreda möjligheterna att utveckla ABBA The Museum med restaurang och Pop House Hotel inom fastigheten Konsthallen 15 på Djurgården.

Ny byggnad bakom bevarad gatufasad

På platsen finns idag två byggnader. Dels restaurangbyggnaden Linden från 1880, dels en sommarpaviljong uppförd 1928. Båda byggnaderna är grönklassade av Stockholms stadsmuseum, vilket är den näst högsta klassen ur kulturmiljösynpunkt. 

Nuvarande byggnader föreslås rivas men gatufasaderna behålls, och en ny byggnad kan byggas bakom. Fasaderna mot Allmänna gränd ska vara lika befintliga fasader, men en ovanvåning kan byggas till på var sida om den ena byggnadens mittparti.

I planarbetet ska också möjligheten att bygga ihop Konsthallen 15 med Konsthallen 2 prövas, samt möjligheten att skapa ytterligare källarplan som kan användas för fastighetens tänkta ändamål. Bland annat en utvidgning av museet intill.

Miljökonsekvensbeskrivning

Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, därför har en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för kulturmiljöfrågor tagits fram.

Ökat folkliv under en större del av året 

Andelen som upplever att mörka områden och dålig belysning i stor utsträckning stör ordningen i området där de bor, är förhållandevis hög på Djurgården. Planförslaget bedöms ge ett ökat folkliv under en större del av året, vilket bedöms som positivt för den upplevda tryggheten.  

Enligt översiktsplanen ska området utvecklas vidare som nöjes- och lustpark. Användningen som föreslås för fastigheten Konsthallen 15 ligger i linje med de mål staden har för områdets utveckling.  

Programskedet prövar förslaget på ett tidigt stadium

Programskedet innebär en möjlighet att på ett tidigt stadium pröva frågor om svåra avvägningar mellan motstående intressen. Under programsamrådet kan remissinstanser, sakägare, allmänhet, organisationer och intressegrupper framföra sina synpunkter på förslaget i ett tidigt skede.

Efter samrådstidens slut kommer inkomna synpunkter och remissvar att sammanställas och redovisas för stadsbyggnadsnämnden som tar ställning till planeringens fortsatta inriktning. 

Därefter kan stadens arbete med att ta fram en detaljplan påbörjas.

Planarbetet är pausat tills vidare.

Markägare

Fastigheten ägs av Stockholms stad och är upplåten till Pop House Next Door AB genom ett tomträttsavtal. Pop House äger byggnaderna på fastigheten.

Fler bilder

Fotomontage med 3d-modell från Djurgårdsvägen mot söder.
Fotomontage med 3d-modell från Djurgårdsvägen mot söder.
Fotomontage med 3d-modell från korsningen Djurgårdsvägen/ Allmänna gränd.
Fotomontage med 3d-modell från korsningen Allmänna gränd/Djurgårdsvägen.
Fotomontage med 3d-modell från Allmänna gränd.
Fotomontage med 3d-modell från Allmänna gränd.
Fasader mot Djurgårdsvägen med byggnadsminnet Konsthallen 14 i bakgrunden. Bild: Tengbom/Pop House
Fasader på paviljongen föreslås bevaras. Mot Djurgårdsvägen föreslås fasaden omgestaltas så att uttrycket blir mer likt fasaden mot Allmänna gränd.
Fasader mot Allmänna gränd ska vara i väsentligt lika befintliga fasader. Förslaget innebär att nya volymer kan tillföras på var sida om den ena byggnadens mittparti samt att en källare i tre plan grävs ut.
Fasader mot Allmänna gränd ska vara i väsentligt lika befintliga fasader. Förslaget innebär att nya volymer kan tillföras på var sida om den ena byggnadens mittparti samt att en källare i tre plan grävs ut.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Catarina Holdar

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

(svarar på planeringsfrågor)

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad