Visionsbild över förslaget kvällstid.
Visionsbild över förslaget kvällstid. Källa Lundgaard & Tranberg Arkitekter
Projekt Planerat

Utvidgning av hotell, restaurang och kultur på Djurgården

Djurgården

Detaljplan för att möjliggöra för utvidgning av hotell-, restaurang- och kulturverksamhet på Hasselbacken. I förslaget ingår att ge detaljplanestöd till vinterträdgård och förråd vid ABBA The Museum som idag har tillfälligt bygglov.

Fler bilder

Flygbild över området med planförslaget inlagt.
Flygbild över området med planförslaget inlagt. Källa Lundgaard & Tranberg Arkitekter
Vy av förslaget från Djurgårdsvägen. Till vänster syns nya Moriska.
Vy av förslaget från Djurgårdsvägen. Till vänster syns nya Moriska. Källa Lundgaard & Tranberg Arkitekter
Förslaget sett från Djurgårdsvägen.
Förslaget sett från Djurgårdsvägen. Till vänster syns nya Gubbhyllan och höger om Hasselbackens huvudbyggnad syns Cirkus. Källa Lundgaard & Tranberg Arkitekter
Den stora terrassen framför huvudbyggnaden. Till vänster syns huvudbyggnadens glasveranda, i mitten nya Gubbhyllan och till höger musikpaviljongen.
Den stora terrassen framför huvudbyggnaden. Till vänster syns huvudbyggnadens glasveranda, i mitten nya Gubbhyllan och till höger musikpaviljongen. Källa Lundgaard & Tranberg Arkitekter
Nya Gubbhyllan. Källa Lundgaard & Tranberg Arkitekter
Nya Gubbhyllan. Källa Lundgaard & Tranberg Arkitekter

Projektfakta

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag för att utreda möjligheterna att utveckla verksamheten på Hasselbacken. Byggrätten inom Hasselbacken föreslås i lägen där byggnader tidigare stått; Moriska paviljongen, musikpaviljongen och Gubbhyllan. Hasselbackens huvudbyggnad från 1920-talet föreslås förses med en glasveranda mot den grusade terrassen.

Nya Gubbhyllan rymmer hotellrum och publik verksamhet till exempel café mot Hazeliusbacken och Djurgårdsvägen. Nya Moriska innehåller hotellrum och publik verksamhet mot terrassen. Musikpaviljongen är en mindre byggnad som exempelvis kan fungera som scen.

Inom Konsthallen 2 och Konsthallen 15 bekräftas byggnader med tillfälligt lov och den sammanlänkande del mellan Konsthallen 2 och 15 som beviljats bygglov medges.

Plansamråd genomfördes 23 mars – 10 maj 2021. Därefter har förslaget utvecklats och ställs nu ut på granskning under perioden 2 mars – 29 mars.

Hasselbackens lummiga karaktär bevaras

Hasselbackens lummiga inramning är en viktig del av platsens natur- och kulturvärden. Det är viktigt att träden i så stor utsträckning som möjligt bevaras och ges förutsättningar för ett fortsatt långt liv. Utformning och placering av byggnadskroppar har gjorts för att uppnå detta. Av den anledningen föreslås skyddsbestämmelser på 23 träd och skydd av den parklika karaktären.

Miljökonsekvensbeskrivning

Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, därför har en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för natur- och kulturmiljöfrågor tagits fram.

Ökat folkliv under en större del av året

Andelen som upplever att mörka områden och dålig belysning i stor utsträckning stör ordningen i området där de bor, är förhållandevis hög på Djurgården. Planförslaget bedöms ge ett ökat folkliv under en större del av året, vilket bedöms som positivt för den upplevda tryggheten.

Enligt översiktsplanen ska området utvecklas vidare som nöjes- och lustpark. Användningen som föreslås för fastigheterna Konsthallen 15, Konsthallen 2 och Hasselbacken 1 ligger i linje med de mål staden har för områdets utveckling.

Granskningen är en möjlighet att lämna synpunkter

Under granskningen kan remissinstanser, sakägare, allmänhet, organisationer och intressegrupper framföra sina synpunkter på förslaget. Efter granskningstidens slut kommer inkomna synpunkter och remissvar att sammanställas och redovisas för stadsbyggnadsnämnden som tar ställning till detaljplanens godkännande. Detaljplanen genomförs med utökat förfarande och antas av kommunfullmäktige.Tidplan

  • Granskning: 2 mars – 29 mars, 2022
  • Godkännande och antagande: kvartal 2, 2022

Markägare

Fastigheterna Konsthallen 15 och Konsthallen 2 ägs av Stockholms stad och är upplåtna till Pop House Next Door AB och Pop House Property AB genom ett tomträttsavtal. Pop House äger byggnaderna på fastigheten. Fastigheten Hasselbacken 1 ägs av Statens fastighetsverk och förvaltas av Kungliga Djurgårdsförvaltningen.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Anders Åström

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad