Idrottsplatsens utomhusytor har rustas upp, foto.
Vårbergs idrottsplats har tre konstgräsplaner. Foto: Caroline Berg, Stockholms stad
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Utveckling av Vårbergs idrottsplats

Vårberg

Stockholms stad utvecklar Vårbergs idrottsplats till en mer komplett idrottsplats för allmänhet, skola och föreningsliv. Idrottsplatsen har fått nya konstgräsplaner med friidrottsytor och nu bygger vi en servicebyggnad med omklädningsrum och förråd. Vi planerar även för en multihall på platsen.

I takt med att Vårberg växer, med fler skolor och bostäder, ökar behovet av idrottshallar och konstgräsplaner i området. Steg för steg utvecklar vi Vårbergs idrottsplats till en mer komplett anläggning där fler barn och unga får möjlighet att idrotta. Med utvecklingen blir idrottsplatsen en bättre och tryggare mötesplats för boende i närområdet.

Nya konstgräsplaner

I projektets första del har vi utvecklat vi idrottsplatsens utomhusytor. Idrottsplatsen har fått två nya 11-spelsplaner med konstgräs och friidrottsytor i form av rundbana, rakbana, längdhopp och kulstötningsgrop. Planerna har även fått ny belysning och läktare.

Hösten 2023 färdigställde vi en 7-spelplan med konstgräs. Planen har måtten 55 x 36 meter och är placerad sydväst om 11-spelplanerna. De stora pilträden på platsen har bevarats liksom en äldre ek och gång- och cykelbanorna har förbättrats. Intill 7-spelsplanen har den öppna gräsytan anpassas med en fördjupning för att kunna samla upp stora mängder vatten vid skyfall. Ytterligare träd har planterats och marken har planterats med äng för att bidra till den biologiska mångfalden.

Ny servicebyggnad

Mellan spelplanerna och Vårbergsvägen bygger vi en ny servicebyggnad med fyra omklädningsrum (varav två är flexomklädningsrum), toaletter, förråd, tvättstuga och teknikutrymmen. Byggnaden får tegelfasad, solceller och sedumtak och kommer uppnå certifieringen Miljöbyggnad Silver. På den ena kortsidan skapar konstnären Konrad Lidén konstverket ”Hemmaplan”. Intill servicebyggnaden gör vi en betongplatta för snöupplag.

Bättre parkering

Parkeringen vid Vårbergs idrottsplats förbättras och utökas till 60 parkeringsplatser. Hälften av platserna får laddstolpar för elbilar och resterande platser förbereds för elbilsladdning.

Ny multihall

Under stadens förra majoritet (2018-2022) fick idrottsnämnden i uppdrag att teckna avtal med en extern aktör för en multihall på platsen. I Stockholms stads budget för 2023 gick uppdraget att uppföra en multihall över till fastighetskontoret och idrottsförvaltningen igen.

En multihall är en större byggnad som innehåller olika stora hallar, som kan användas för flera typer av idrotter eller för fritidsverksamhet. Vi utreder nu hur den nya multihallen kan se ut och vilka funktioner den ska inrymma.

Bilder

Alla spelplaner på idrottsplatsen har konstgräs, foto.
Runt en av 11-spelplanerna finns en löparbana. Foto: Caroline Berg, Stockholms stad.
Ritning över spelplanerna, parkeringen och den nya servicebyggnaden, illustration.
Karta över spelplanerna och servicebyggnaden på Vårbergs idrottsplats.
Multihallen föreslås bli en byggnad med stor volym och där huskropparna har olika takhöjder. Intill multihallen föreslås ytor för spontanidrott, illustration.
Visionsbild av multihallen. Illustration: AIX Arkitekter, 2018

Tidsplan

  • Bygget av 11-spelsplanerna påbörjades i slutet av 2018 och blev klara sommaren 2020.
  • Bygget av 7-spelplanen med fördröjningsdammen påbörjades under juni 2022 och blev klar september 2023.
  • Servicebyggnaden och parkeringen påbörjas i oktober 2023 och beräknas bli klara hösten 2024.
  • Utredning för kommande multihall pågår.

Ansvarig för projektet

Ansvarig för projektet är Stockholms stad, genom fastighetskontoret och idrottsförvaltningen.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Kontakta projektet

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar ditt ärende om?*

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Vårberg

Uppdaterad