Vy över Sveaplan med gator, gångbanor och refuger. Ett kontorshus i rött tegel. Människor i rörelse. Illustration
Visionsbild gatuvy, illustration Tham & Videgård
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Kontorshus vid Sveaplan

Vasastan

Vid Sveaplan, i anslutning till kvarteret Getingen, planeras ett kontorshus med publika verksamheter i bottenvåningen.

Planen syftar till att möjliggöra uppförandet av ett nytt kontorshus med publika verksamheter i bottenvåning, på befintlig gatumark vid Sveaplan. Den nya byggnaden ska integreras väl med befintlig stadsmiljö i Vasastan samt bidra till en stadsmiljö med blandade funktioner. Arbetet ska samordnas med detaljplanearbetet för östra Hagastaden och ombyggnationen av Sveavägen.

Planförslaget har betydelse för stadens mål att tillskapa arbetstillfällen och utökad service i området. Publika lokaler i bottenvåningen skapar även förutsättningar för en attraktiv och trygg stadsmiljö.

Tidsplan

  • Start-PM antogs i stadsbyggnadsnämnden i juni 2021
  • Samråd: juni 2023
  • Granskning: planeras i kvartal 2, 2024
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: planeras i kvartal 4, 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Fabege V 115 AB har fått markanvisning.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Anna Arén
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 486

Cecilia Dahl
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 05-508 26 310

Anna Näslund
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 531

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad