Flygvy över området med planområde markerat med röd cirkel.
Flygfoto av befintlig bebyggelse.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Ny bebyggelse i Sabbatsberg

Vasastan

Afa tjänstepensionsaktiebolag har ansökt om att en detaljplan upprättas för Silverskopan 3 (tidigare Sabbatsberg 22). Planförslaget förutsätter att ett bostadshus på Torsgränd ersätts med ett nytt bostadskvarter med 250 bostäder. I planen ingår också publika verksamhetslokaler i bottenplan, kontor, garage och en förskola.

Fastigheten Silverskopan 3 (tidigare Sabbatsberg 22) ligger nära Sankt Eriksplan och Vasaparken och angränsar till Torsgatan. Planen skapar ett tillskott av bostäder i ett centralt läge och syftar till att stärka den offentliga miljön i området. Bland annat genom att möjliggöra utveckling av ett nytt kvarter och ett nytt gångstråk mellan Torsgatan och Sabbatsbergsplatån.

Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att pröva rivning av befintliga bostadshus och nybyggnation av nya flerbostadshus och kontorshus på fastigheten.

Bilder

Vy längs med gångstråk mellan flerbostadshus och parkyta, illustration.
Föreslaget gångstråk mellan Torsgatan och Sabbatsbergsplatån. Illustration: Aleksander Wolodarski Arkitektkontor AB.
Grönytor där människor är i rörelse, med vy mot kvarteret av flerbostadshus i nordväst, illustration.
Kvarteret sett från Sabbatsbergsparken i nordväst. Illustration: Aleksander Wolodarski Arkitektkontor AB.
Vy mot kvarter med flerbostadshus i sydost från gata, människor i rörelse, illustration.
Kvarteret sett från Torsgränd med vy mot sydost. Illustration: Aleksander Wolodarski Arkitektkontor AB.

Tidsplan

  • Samrådsperioden var mellan 24 maj–4 juli 2022
  • Granskning planerad kvartal 2, 2024
  • Antagande kvartal 3, 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Ägare

Fastigheten ägs av Afa tjänstepensionsaktiebolag.

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Emma Molitor​
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 161

Theodor Sundh
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 936

Projekt i Vasastan

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad