Bild av det nya bostadskvarteret med folk som använder de allmänna ytorna.
Visionsbild som visar föreslagen bebyggelse sett från Torsgatan. Bild: © Aleksander Wolodarski Arkitektkontor AB.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Ny bebyggelse i Sabbatsberg

Vasastan

Planförslaget möjliggör för cirka 300 bostäder i Vasastan. I planen ingår också publika verksamhetslokaler i bottenplan, garage, och förskola.

Granskning pågår, 5 juni–2 juli

Under granskningsperioden kan du titta på vad förslaget innebär, hur tidigare synpunkter påverkat planen och lämna synpunkter. Eventuella synpunkter lämnar du skriftligt under granskningsperioden.

Titta på förslaget

Förslaget visas i e-tjänsten och i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4. 

Se alla dokument och lämna dina synpunkter 

AFA Försäkring Tjänstepensionsaktiebolag har ansökt om att en ny detaljplan upprättas för Silverskopan 3 (tidigare Sabbatsberg 22). Förslaget till ny detaljplan för fastigheten Silverskopan 3 möjliggör för cirka 300 bostäder, förskola, garage och verksamhetslokaler vid Torsgatan. Planförslaget innebär att man river det befintliga flerbostadshuset vilket ägs av AFA Försäkring Tjänstepensionsaktiebolag.

Nytt kvarter

Detaljplanen utgörs av ett nytt kvarter av flerbostadshus vilket blir mellan sex till åtta våningar. Fastigheten Silverskopan 3 (tidigare Sabbatsberg 22) ligger nära Sankt Eriksplan och Vasaparken och angränsar till Torsgatan och Sabbatsbergsparken. Planen skapar ett tillskott av bostäder i ett centralt läge och syftar till att stärka den offentliga miljön i området. Bland annat genom att möjliggöra utveckling av ett nytt kvarter och en tillgänglig koppling mellan Torsgatan och Sabbatsbergsplatån.

Bilder

Bild av en gata med flerbostadshus på var sida. Byggnaden till höger i bild är en illustration av den föreslagna bebyggelsen utfört i tegel.
Visionsbild som visar Torsgränds övre del med kvarteret Öskaret i fonden. Bild: © Aleksander Wolodarski Arkitektkontor AB.
Bild av en gata med flerbostadshus på var sida. Byggnaden till höger i bild är en illustration av den föreslagna bebyggelsen utfört i tegel.
Visionsbild som visar Torsgränds nedre del med kvarteret Öskaret till vänster. Bild: © Aleksander Wolodarski Arkitektkontor AB
Visionsbild som visar föreslagen bebyggelse sett från Torsgatan. Bild: © Aleksander Wolodarski Arkitektkontor AB
Bild över en stadsgata med ny illustration av den nya bebyggelsen.
Visionsbild som visar föreslagen bebyggelse sett från Torsgatan. Bild: © Aleksander Wolodarski Arkitektkontor AB.

Utveckling av parkstråket

I planen ingår att Sabbatsbergsparken får en tre meter brett allmänt gångstråk. Parkstråket kommer att vara tillgänglighetsanpassat och förankras i söder genom en entréplats som bjuder in till vistelse. Stråket kopplar samman  lekplatsen norr om fastigheten och Klarahusets trädgård i väst.

I nordost landar stråket i ett läge som ger förutsättningar för en framtida anslutning till Kungstensgatan. Husens entrévåningar mot parkstråket förses med lokaler och lägenheter med uteplatser vilket bidrar till att befolka platsen. 

Bilder

Bild av park med kvinna som går och rastar hunden med förslag på ny bebyggelse i fonden.
Visionsbild som visar föreslagen bebyggelse sett från Sabbatsbergsparken. Bild: © Aleksander Wolodarski Arkitektkontor AB.
Bild av utsikten från Barnhusbron med föreslagen bebyggelse och befintliga hus.
Visionsbild som visar föreslagen bebyggelse sett från Barnhusbron. Bild: © Aleksander Wolodarski Arkitektkontor AB
Bild av en del med det nya bostadskvarteret med uteservering och folk som går längs gatan.
Visionsbild som visar parkstråket med Valentinhuset och Klarahuset i fonden. Bild: © Aleksander Wolodarski Arkitektkontor AB.
Bild av innergården med folk.
Visionsbild som visar kvarterets innergård med förskolegården till höger. Bild: © Aleksander Wolodarski Arkitektkontor AB

Tidsplan

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden i juni 2018 och detaljplanearbetet startade.
  • Samråd med möjlighet till insyn och att lämna synpunkter pågick mellan 24 maj-4 juli 2022. 
  • Granskning, sista tillfället att lämna synpunkter, pågår 5 juni till 2 juli 2024. 
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden planeras under hösten 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Fastighetsägare

Fastigheten ägs av AFA Försäkring Tjänstepensionsaktiebolag.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Emma Molitor​
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 161

Theodor Sundh
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 936

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad