Den tänkta flygelbyggnaden i faluröd panel. Sedd från Monica Zetterlunds park med gräs och träd i förgrunden.
Perspektiv från Monica Zetterlunds Park. Flygelbyggnadens fasad utformas med faluröd träpanel med utanpåliggande träribbor.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Utökning av restaurang vid Surbrunnsgatan

Vasastan

Fastighetsägaren av fastigheten Claes På Hörnet 1 vill utöka med ny restaurang och fler hotellrum. Den föreslagna byggnaden uppförs som en flygelbyggnad. Rotundan rivs och gården blir en entréplats. Planen har fått laga kraft.

Detaljplanen syftar till att göra en utökning av den befintliga restaurang- och hotellverksamheten möjlig. Detta med en ny byggnad. Huset på platsen har anor från 1700-talet, vilket ställer krav på den tillkommande byggnadens utformning och volym.

Planområdet omfattar fastigheten Claes På Hörnet 1 och ligger intill Monica Zetterlunds park och Surbrunnsgatan i Vasastan. Fastigheten är cirka 700 kvadratmeter.

Förändringen ska ske med hänsyn till stadsbild och kulturmiljö. Skydds- och varsamhetsbestämmelser införs i detaljplanen för att säkerställa ett bevarande av den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen.

Varför händer det?

Fastighetsägaren vill utveckla verksamheten och bygga ny restaurang och fler hotellrum.

Den nya byggnaden uppförs som en flygelbyggnad och bildar en kringbyggd gård som öppnar sig mot Surbrunnsgatan. Föreslagen byggnad uppförs i två våningar och ansluter i skala och karaktär till den historiska anläggningen.

Den senare tillkomna rotundabyggnaden rivs och gården utvecklas till en entréplats.

Tidsplan

  • Planen har fått laga kraft den 1 november 2023.
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden 23 mars 2023. Beslutet är överklagat.
  • Granskning 7 december 2022–24 januari 2023.
  • Samråd 29 mars–9 maj 2022.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktörer

Fastigheten Claes På Hörnet 1, ägs av Stockholms stad och upplåts med tomträtt till Claes På Hörnet Fastighets AB.

Fråga om projektet

* Obligatorisk uppgift

Skicka in din fråga via formuläret. Du kan också ringa stadsbyggnadsexpeditionen. Telefon 08-508 27 500.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Vasastan

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad