Projekt Planerat

Västra Hagastaden

Vasastan

I den västra delen av Hagastaden, tredje etappen, planerar staden för cirka 150 nya bostäder som forskar-och talangbostäder samt seniorlägenheter, kontor, hotell, en ny skola och idrottsanläggning.

Projektfakta

Västra Hagastaden är en del av stadsutvecklingsprojektet Hagastaden, som kopplar ihop Stockholm och Solna. I dag och under lång tid tillbaka, har västra Hagastaden används som etableringsytor för olika byggprojekt.

Planområdet ligger precis bredvid trafiklederna E4/E20 samt järnvägen Värtabanan. Det innebär att frågor kring buller och luftmiljö är centrala i utformningen av området. Det behövs en skärmande bebyggelse i norr för att möjliggöra en bostadsbebyggelse utmed Norra Stationsgatan. I västra Hagastaden vill staden utveckla även denna del av Norra Stationsgatan, till en trygg och levande stadsgata. Publika lokaler i bottenvåningarna mot allmän plats ska finnas i samtliga kvarter.

Byggaktörer

Serneke Projektstyrning AB i samarbete med KFUM Central, Humlegården Fastigheter, Seniorgården och Vectura Fastigheter.

Tidplan

  • Godkänt start-PM i stadsbyggnadsnämnden i november 2020.
  • Ett kvarter är markanvisat till Serneke Projektstyrning i exploateringsnämnden 2019-12-12.
  • Resterande kvarter markanvisades kvartal 1 2021.
  • Samråd kvartal 1, 2024.
  • Granskning kvartal 3 2024 (pågår in i kvartal 4)
  • Antagande kvartal 3, 2025.
  • Byggstart kvartal 3, 2026.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget. 

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Rustan Blomqvist

Projektledare, exploateringskontoret

Magnus Bäckström

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Märit Wikström

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad