Projekt Planerat

Västra Hagastaden

Vasastan

I den västra delen av Hagastaden, tredje etappen, planerar staden för cirka 150 nya bostäder som forskar-och talangbostäder samt seniorlägenheter, kontor, hotell, en ny skola och idrottsanläggning.

Projektfakta

Västra Hagastaden är en del av stadsutvecklingsprojektet Hagastaden, som kopplar ihop Stockholm och Solna. I dag och under lång tid tillbaka, har västra Hagastaden används som etableringsytor för olika byggprojekt.

Planområdet ligger precis bredvid trafiklederna E4/E20 samt järnvägen Värtabanan. Det innebär att frågor kring buller och luftmiljö är centrala i utformningen av området. Det behövs en skärmande bebyggelse i norr för att möjliggöra en bostadsbebyggelse utmed Norra Stationsgatan. I västra Hagastaden vill staden utveckla även denna del av Norra Stationsgatan, till en trygg och levande stadsgata. Publika lokaler i bottenvåningarna mot allmän plats ska finnas i samtliga kvarter.

Byggaktörer

Serneke Projektstyrning AB i samarbete med KFUM, Humlegården, Seniorgården och Vectura Fastigheter.

Tidplan

  • Godkänt start-PM i stadsbyggnadsnämnden i november 2020.
  • Ett kvarter är markanvisat till Serneke Projektstyrning i exploateringsnämnden 2019-12-12.
  • Resterande kvarter markanvisas kvartal 1 2021.
  • Samråd årsskiftet 2021/2022.
  • Antagande halvårsskiftet 2023.
  • Byggstart kan ske tidigast i början av 2028.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget. 

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Rustan Blomqvist

Projektledare, exploateringskontoret

Simon Gotthard

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Märit Wikström

Kommunikatör, Exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad