En tegelbyggnad med skyltning som säger Förskolan Labbet. Mittemot ett vitt hus med Kioskskyltar och markiser. Träd och gata med gatusten emellan. Människor som rör sig på gatan, illustration.
Visionsbild från programhandlingen för Alvik östra. Södra Alviksterrassen med Gustavslundsvägen och en ny förskola i den tillbyggda laboratoriebyggnaden. Illustration: Sweco.

Program Alvik östra

Programförslag för Alvik östra för att skapa en mer sammanhållen stadsmiljö vid Alviks strand, Tranebergs strand och delar av Traneberg och Alviks Torg. I förslaget byggs cirka 1 800 nya bostäder, en ny skola med bibliotek, ny idrottshall samt förskolor. Promenadstråk längs stranden, torg och parker utvecklas.

Bilder

Stationstorget med vy ut över vattnet och olika byggnader. Torget har gatusten och butiker och caféer. Människor rör sig över torget. En vit byggnad med livs i bottenvåningen, sedan trappan ner mot ALvik strand. På andra sidan trappan en välvd byggnad i trä med stora fönster i bottenvåning med restaurang, illustration.
Visionsbild från programhandlingen för Alvik östra. Stationstorget invid tvärbanans station Alviks strand med siktlinjer mot Mälaren. Mot torget vänder sig även skolans entré, bibliotek, lokaler för butiker och idrottshall. Illustration: Sweco.
Strandparken från norr. Människor promenerar läng vattnet på träbryggor. Det är grönt och lummigt, illustration.
Visionsbild från programhandlingen för Alvik östra. Strandparken från norr. Ett pärlband av offentliga mötesplatser längs strandzonen. En ö i form av en park med flera mindre gångbroar föreslås. Illustration: Sweco.

Stockholm växer och i Stockholms stads översiktsplan är Alvik utpekat som ett viktigt utvecklingsområde. Alvik ligger nära innerstaden, är välförsett med kollektivtrafik och här finns möjlighet att bygga fler bostäder.

Programförslagets innehåll

Förslaget innebär cirka 1800 nya bostäder, mer service och nya mötesplatser. Tanken är att utveckla befintliga parker, platser samt gröna promenadstråk och stråk längs med vattnet.

I programförslaget finns även nya förskolor samt ny skola med bibliotek och en idrottshall. Förslaget skapar en tätare, mer sammanhållen och mångsidig stadsmiljö.

Cirka 1 800 nya bostäder

Bostäderna planeras huvudsakligen som lägenheter i kvarter. Ambitionen är att ha en jämn fördelning mellan hyresrätter och bostadsrätter.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader som till exempel Barnängsfabriken, Vita villan, Laboratoriebyggnaden, Tranebergsstugan och Tranebergs gård kommer att bevaras.

Bostäderna är en del av de 140 000 nya bostäder som planeras i Stockholm till 2030. Tanken är att skapa en tätare, mer sammanhållen och mångsidig stadsmiljö med förutsättningar för bredare utbud och service.

Ny skola med bibliotek och idrottshall

En ny grundskola för 900 elever är planerad vid Alviks strand tvärbanestation och Alviksberget. Här planeras också ett bibliotek samt en fullstor idrottshall. Idrottshallen är tänkt att ligga under ett bostadskvarter.

Sex nya förskolor

I programmet planeras för sex nya förskolor. Tre förskolor planeras i bottenvåningar på kvarteren. Ytterligare tre friliggande förskolor är planerade. Totalt blir det 29 förskoleavdelningar.

Promenadstråk, torg och parker

Ett pärlband av offentliga mötesplatser planeras längs Alviks stränder. Befintliga parker, mötesplatser och gröna promenadstråk utvecklas och rustas upp.

Ett nytt bostadsnära torg vid Alviks strands tvärbanestation och flera nya, mindre, offentliga mötesplatser planeras.

Tranebergs fritidspark ska rustas upp och utvecklas med bland annat en ny plan för sju spelare.

Alviks torg

Alviks torg är en central plats och tyngdpunkt i området. Bussterminalen föreslås i framtiden flyttas till ett nytt läge väster om Vidängsvägen. Då kan torget utvecklas till en plats för vistelse och handel. Själva utformningen av torget kommer studeras vidare i kommande detaljplanearbete.

Salkhallen bevaras

Tennishallen söder om Alviks torg ska bevaras och byggas till med bostäder som har lokaler för publik verksamhet, som till exempel handel och service i bottenvåningarna.

Mer service

I strategiska lägen där lokaler lämpar sig planeras för publika verksamheter som handel och service. Hus i lugnare lägen får verksamheter, som till exempel förskolor, gemensamhetslokaler och kontor, i bottenvåningarna. Totalt planeras för cirka 7 300 kvadratmeter area för lokaler, varav 5 500 kvadratmeter i bottenvåningar.

Trafiklösningar

Inom området planeras en trafiklösning med fokus på gående och cyklister och deras framkomlighet. Planen är att begränsa antalet motorfordon, främst genom god tillgång till vardaglig service och kollektivtrafik.

Varför görs ett programförslag?

Programmet för Alvik östra ska ge en helhetsbild av förutsättningarna inom området. Programsamrådet blir sedan underlag för detaljplaner och ska fungera som stöd vid förfrågningar om markanvisningar.

Program är starten i planprocessen

Processen med att utveckla Alvik östra sträcker sig över flera år och består av flera skeden. Just nu är arbetet i början av processen, programsamråd skedde mellan den 6 februari och 3 april 2019. Stadsbyggnadsnämnden har informerats om programmet och resultatet från programsamrådet i december 2019.

Nu har arbetet med framtagandet av första detaljplanen för etapp 1− Alviks strandstartat. Därefter äger plansamråd för förslaget till detaljplan rum och det finns återigen möjlighet att lämna synpunkter på en mer detaljerad plan.

Tidsplan

 • Programsamråd hölls den 6 februari och 3 april 2019.
 • Redovisning av programsamråd och beslut i stadsbyggnadsnämnden hösten 2019.
 • Start-PM för detaljplan för den första etappen vintern 2019/2020.
 • 2021: Samråd för första etappen.
 • 2022: Antagande av första etappen.
 • 2023: Tidigaste byggstart, första etappen.
 • 2025: Tidigaste inflytt, första etappen.
 • 2035: Alvik färdigställs.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa projekten under processens gång

Byggaktörer

 • Vasakronan
 • JM
 • Exploateringskontoret
 • SALK
 • Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB).

Bilder

Stationstorget med vy ut över vattnet och olika byggnader. Torget har gatusten och butiker och caféer. Människor rör sig över torget. En vit byggnad med livs i bottenvåningen, sedan trappan ner mot ALvik strand. På andra sidan trappan en välvd byggnad i trä med stora fönster i bottenvåning med restaurang, illustration.
Visionsbild från programhandlingen för Alvik östra. Stationstorget invid tvärbanans station Alviks strand med siktlinjer mot Mälaren. Mot torget vänder sig även skolans entré, bibliotek, lokaler för butiker och idrottshall. Illustration: Sweco.
Strandparken från norr. Människor promenerar läng vattnet på träbryggor. Det är grönt och lummigt, illustration.
Visionsbild från programhandlingen för Alvik östra. Strandparken från norr. Ett pärlband av offentliga mötesplatser längs strandzonen. En ö i form av en park med flera mindre gångbroar föreslås. Illustration: Sweco.

Stadsutveckling Alvik

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad