Bild: Lindberg Stenberg
Projekt Pågående

300 ungdomsbostäder i Gubbängen

Gubbängen

Detaljplan för del av fastigheten Gubbängen 1:1 (Träklotsen) möjliggör 300 student- eller ungdomsbostäder i nya bostadshus på naturmark på båda sidor om spårområdet norr om Gubbängens t-banestation.

Projektfakta

300 student- eller ungdomsbostäder 

På västra sidan av spåren längs Herrhagsvägen byggde Järntorget ett lamellhus med knappt 100 lägenheter och på östra sidan mellan Herrhagsvägen och Lingvägen byggdes ett punkthus och ett lamellhus med drygt 200 lägenheter. Samtliga är studentlägenheter som färdigställdes i juni 2020.

Liv och rörelse

De nya bostäderna ska bidra till mer liv och rörelse och stärker platsen kring Gubbängens norra tunnelbaneentré. Byggnaderna gestaltning ska vara av hög arkitektonisk kvalitet då de är strategiskt placerade och väl synliga i centrum.

Detaljplanen syftade till att möjliggöra 300 student- eller ungdomsbostäder på tidigare obebyggd naturmark.

Tidplan

Detaljplanen vann laga kraft 2016-07-21. Husen färdigställdes av Järntorget AB i juni 2020 och stadens arbete med hastighetsdämpande åtgärder och ny pocketpark pågår fram till sommaren 2021. 

Byggaktör

Järntorget Bostads AB
Järntorgets webbplats för projektet

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. 
Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Johanna Stjernström

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad