dcsimg
Bild: Lindberg Stenberg
Projekt Pågående

300 ungdomsbostäder i Gubbängen

Gubbängen

Detaljplan för del av fastigheten Gubbängen 1:1 (Träklotsen) möjliggör 300 student- eller ungdomsbostäder i nya bostadshus på naturmark på båda sidor om spårområdet norr om Gubbängens t-banestation.

Projektfakta

300 student- eller ungdomsbostäder 

På västra sidan av spåren längs Herrhagsvägen byggs ett lamellhus med knappt 100 lägenheter och på östra sidan mellan Herrhagsvägen och Lingvägen byggs ett punkthus och ett lamellhus med drygt 200 lägenheter. Samtliga är studentlägenheter.

Liv och rörelse

De nya bostäderna ska bidra till mer liv och rörelse och stärker platsen kring Gubbängens norra tunnelbaneentré. Byggnaderna ska gestaltas med hög arkitektonisk kvalitet då de är strategiskt placerade och väl synliga i centrum

Detaljplanen syftar till att möjliggöra 300 student- eller ungdomsbostäder på tidigare obebyggd naturmark. Marken som avses bebyggas är enligt nuvarande detaljplan park- och naturmark.

Tidplan

Detaljplanen vann laga kraft 2016-07-21. Genomförandetiden slutar 5 år efter det att planen vunnit laga kraft.

Arbete med hastighetsdämpande åtgärder och ny pocketpark pågår fram till november 2020. 

Byggaktör

Järntorget Bostads AB

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. 
Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Johanna Stjernström

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad