Karta över Gubbängen med planområdet markerat.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

75 hyresrätter vid Gubbängens centrum

Gubbängen

Förslaget innebär att ett område i närheten av Gubbängens centrum och tunnelbanestation utvecklas med cirka 75 bostäder. Området är en del av fastigheten Gubbängen 1:1 med flera vid Kistvägen.

Stockholms stads bedömning är att den här platsen, i närheten av Gubbängens centrum, har goda möjligheter att förtätas - samtidigt som projektet bidrar med mervärden i form av nya bostäder.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförandet av nya bostäder och i planarbetet ingår även ett förslag på att förlänga och rusta upp befintlig gångväg längs med tunnelbanespåret.

Den nya bebyggelsen ska bidra med stadskvaliteter, arkitektoniska värden samt goda boende- och vistelsemiljöer anpassade till förutsättningarna i området.

Läge och omfattning

Planområdet är beläget intill Gubbängens centrum mellan tunnelbanestationen och Kistvägen. Fastigheter som berörs är Gubbängen 1:1, Rubanken 1 och Spånskavaren 1. Större delen av planområdet består idag av parkmark.

Bilder

Kistvägen  med flerbostadshus på båda sidor. Skog i bakgrunden, foto.
Bilden visar Kistvägen med kvarteren Spånskavaren och Rubanken. Skogskullen syns i bakgrunden. Foto: Lennart Johansson, stadsbyggnadskontoret
Skogskulle med tallar. En stol är placerad på kullen, foto.
Bilden visar toppen av skogskullen vänd mot kvarteret Rubanken. Foto: Lennart Johansson, stadsbyggnadskontoret
Perrongen på Gubbängens tunnelbanestation med vy mot gångväg och grönområde, foto.
Gubbängens tunnelbanestation till höger och gångvägen som binder samman Kistvägen med tunnelbanans södra uppgång till vänster. Gångvägen och den natur som syns i bilden ligger inom planområdet. Foto: Lennart Johansson
Flygvy över Gubbängen med föreslaget planområde, ny bebyggelse och gångkopplingar markerat, foto.
Föreslaget planområde inom röd linje, ungefärliga ytor för ny bebyggelse i orange samt gångkopplingar i vitt, där streckad koppling ska undersökas under planprocessen.

Markägoförhållanden

Stockholms stad äger fastigheterna Gubbängen 1:1, Rubanken 1 och Spånskavaren 1. De två senare är upplåtna med tomträtt till AB Familjebostäder.

Bilder

Karta över Gubbängen med planområdets föreslagna läge och närliggande pågående detaljplan markerat.
Karta som visar planområdets föreslagna läge inom heldragen röd linje och närliggande pågående detaljplan inom streckad röd linje.
Flygvy över Gubbängen med föreslaget planområde markerat.
Föreslaget planområde inom röd linje, sett från norr.

Tidsplan

  • Samråd med möjlighet till insyn och synpunkter planeras till kvartal 1,  2025
  • Granskning, sista tillfället till insyn och att lämna synpunkter planeras till kvartal 4, 2025
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden planeras till kvartal 2, 2026.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Avtal och byggaktör

Ett planavtal har tecknats med AB Familjebostäder för att täcka stadens kostnader i samband med upprättande av detaljplanen.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Johanna Rosvall
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 452

Theodor Sundh
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 936

Projekt i Gubbängen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad