Illustration över Stockholms stads siluett.
Projekt Planerat

70 bostäder i Åkeshov

Åkeshov

Förslaget avser att ersätta ett kraftledningsstråk med cirka 70 nya bostäder och gör att marken kan nyttjas mer effektivt. En utredning ska göras om en utveckling kan stärka sambandet med omgivande stadsdelar.

Projektfakta

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostadsbebyggelse inom fastigheterna Åkeshov 1:1 med flera. De föreslagna bostäderna, hyresrätter och bostadsrätter, ska ersätta ett nuvarande kraftledningsstråk som ska tas bort.

I Åkeshov är det enligt "Program för centrala Bromma" (från 2017) möjligt att pröva ny bebyggelse genom förtätning där utveckling ska ske med utgångspunkt i de lokala kvaliteterna.

Projektet väntas bidra till att uppfylla bostadsmålen, med ett tillskott av cirka 70 lägenheter varav eventuellt 6 lägenheter i gruppbostad enligt LSS, i ett kollektivtrafiknära läge.

Området

Ligger uppe på en höjd mellan Åkeshov och Brommaplan i stadsdelen Bromma. Området är cirka 6 600 kvm stort. Bebyggelsen börjar strax norr om Snörmakarvägen och fortsätter ner till korsningen Bårdgränd/Knypplerskevägen. 

Det är cirka 500 meter från Brommaplan där tunnelbana och buss finns, samt cirka 500 meter från Åkeshovs tunnelbanestation.

Markägarförhållanden

Fastigheterna Åkeshov 1:1 och Åkeshov 1:4 ägs av Stockholms stad.

Riksintresse

Planområdet ligger i närheten av riksintresse för Bromma flygplats,vars verksamhet kan begränsa möjligheter för bebyggelsens höjd, och hänsyn behöver tas till buller som flygplatsverksamheten alstrar.

Tidplan

  • Start-PM, godkändes i januari 2023
  • Samråd, preliminärt december 2023
  • Granskning, preliminärt september 2024
  • Antagande i Stadsbyggnadsnämnden, preliminärt mars 2025

Byggaktörer

Besqab och Maxera.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Saba Carelli

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Kajsa Jonsson

projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad