Vy mot flerbostadshus i grönt vid vägskäl, busshållplats, träd, illustration.
Östra delen, Nyängsvägen/Koltrastvägen.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder vid Västerled

Abrahamsberg

I gränslandet mellan stadsdelarna Abrahamsberg, Ålsten, Stora Mossen och Äppelviken kommer det att byggas flerbostadshus på två platser längs Västerled och Nyängsvägen samt Koltrastvägen.

Pågående arbeten

I början av maj 2023 påbörjade staden arbeten vid projektet Västerled. Staden kommer att göra finplaneringen och färdigställandet av gatorna. Här kan du läsa om arbeten som staden utfört och de arbeten som byggaktörerna planerar för.

I början av maj 2023 hålls byggstart för stadens avslutande arbeten. Våra arbeten kommer ske i Västerled, Nyängsvägen och i korsningen mellan Västerled och Grundläggarvägen.

Vi kommer att arbeta med färdigställande, finplaneringsarbeten i det aktuella området. Arbetet sker i flera etapper och kommer ge viss påverkan på biltrafik.

Skyltning för omledning och avstängningar ska finnas på plats inför byggstart.

I det östra området bygger Nordr 42 bostäder. Bygget påbörjades i januari 2021.

Nitro har utfört besiktningar och installerat mätare.

Har du frågor om byggnationen?

Kundservice, Nordr
Telefon: 020-22 22 66
E-post: kundcenter@nordr.se

Abacus bygger flera flerbostadshus med totalt cirka 60 lägenheter.

Har du frågor om byggnationen?

Kundservice
E-post: kundkontakt@jarntorget.se

Gångbanor och delar av gator påverkas under perioder under stadens arbeten. Skyltning på plats visar alternativa vägar.

Det är viktigt att avspärrningar och omledningar respekteras för din egen säkerhets skull.

I gränslandet mellan stadsdelarna Abrahamsberg, Ålsten, Stora Mossen och Äppelviken ska nya flerbostadshus byggas på två platser längs Västerled och Nyängsvägen samt Koltrastvägen. Planområdet består av två delområden - det västra intill Skidbacksskogen och det östra mellan Stora mossens idrottsplats och Västerledshöjden.

Stigar i områden kan få något justerad dragning på grund av bebyggelsen men allmänheten ska fortsatt ha möjlighet att röra sig i området.

Västra delen (Västerled/Nyängsvägen)

Förslaget innebär att det i planområdets västra del uppförs 60 bostadsrättslägenheter i fem byggnader vid Västerled och tre vid Nyängsvägen, totalt åtta stycken. Bostadsrätterna byggs av Byggnads AB Abacus, som kallar området för Alba.

Byggnaderna utförs i ljus puts i fyra våningar. På översta våningen dras fasaderna in på två ställen i byggnadens hörn, för att skapa stora takterrasser och ge volymerna en nättare skala som ansluter till bebyggelsen vid Grundläggarvägen och Nyängsvägen. Mellan bostäderna anordnas privata gröna gårdar med gemensamma uteplatser.

Under bostadshusen anläggs garage. Cykelparkering tillgodoses i garage och på gårdar.

Östra delen (Västerled/Koltrastvägen)

I planområdets östra del uppförs totalt cirka 40 bostäder i form av ett lamellhus utmed Västerled och tre korta lamellhus utmed Koltrastvägen. Byggaktör för östra delen är Veidekke Bostad, som kallar området för Bromma trädgårdsstad.

Parkering anordnas i garage under bostadshuset med ramp som ansluter från Koltrastvägen.

Bilder

Situationsplan över östra delen med ny bebyggelse.
Situationsplan över östra delen.
Situationsplan över västra delen av området med ny bebyggelse utritad.
Situationsplan över västra delen.
Tre punkthus i vit putsfasad, gröna ytor, bänkbord, illustration.
Tre punkthus, vy från grönområdet bakom husen.
Fyra punkthus med vit putsfasad, bilväg, människor i rörelse, illustration.
Bostadshusen vid Västerled och Nyängsvägen, vy längs med Västerled/Nyängsvägen.

Tidsplan

  • Samråd 2011
  • Detaljplanen vann laga kraft i september 2016.

Vill du veta mer?

Fråga om projektet

* Obligatorisk uppgift

Skicka in din fråga via formuläret. Du kan också ringa stadsbyggnadsexpeditionen. Telefon 08-508 27 500.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Karin Sandler Djerf
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 643

Projekt i Abrahamsberg

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad